PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Komisja Turystyki Kolarskiej XV kadencji


Uchwała z 16 marca 2002 r. Zarząd Główny PTTK powołał Komisję Turystyki Kolarskiej w składzie wybranym przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego, która odbyła się dwa miesiące wcześniej - 19 stycznia. Na czele komisji stanął Waldemar Wieczorkowski z Torunia.

Pełny skład komisji podajemy inaczej niż zazwyczaj. Mianowicie do prezentacji wykorzystamy zdjęcie wykonane chwilę po ukonstytuowaniu się komisji, na którym od lewej strony stoją: najwyższy wzrostem i funkcją, Waldemar Wieczorkowski (Toruń) - przewodniczący; Michał Raczyński (Nysa) - członek komisji ds. kontaktów z ościennymi krajami na południu i wschodzie; Stanisław Karuga (Katowice) - wiceprzewodniczący komisji, kontakty z AIT; Jan Rychlik (Pyskowice) - kontakty z ościennym krajem na zachodzie; Roman Kościński (Warszawa) - współzawodnictwo międzyklubowe, koordynacja imprez centralnych; Włodzimierz Balicki (Warszawa) - weryfikacja KOP pielgrzymiej, kolportaż "Informatora"; Zbigniew Boroński (Bydgoszcz, Honorowy Członek PTTK) - wiceprzewodniczący komisji, koordynator ds. szlaków rowerowych; Marian Kotarski (Myszków) - kierownik centralnego referatu weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej; Jerzy Winsze (Szczecin) - szkolenie kadr; Marek Kiełbasiński (Toruń) - II sekretarz, ewidencja przodowników turystyki kolarskiej; siedzą: Jolanta Sus (Myszków) - sekretarz komisji; Andrzej Beger (Chojnice) - środowisko młodzieżowe.

Informacje adresowe oraz elektroniczne możliwości kontaktu z poszczególnymi członkami komisji można znaleźć pod adresem - http://ktkol.pttk.pl . Tam też dowiedzieć się można, że honorowym przewodniczącym komisji jest (od 1985 r.) Tadeusz Zerych (Opole), honorowym członkiem komisji zaś (od 2002 r.) Eugeniusz Jeziorowski (Gdynia). Stałym współpracownikiem do spraw redagowania periodyku "Informator" wydawanego w nakładzie ok. 150 egz. i rozpowszechnianego w drodze wewnętrznej prenumeraty jest Paweł Tywoniuk (Celestynów). Opiekę nad komisją z ramienia kierownictwa Zarządu Głównego PTTK sprawuje i merytorycznej pomocy udziela Grażyna Orłowska-Rybicka.

Dociekliwy czytelnik może zapytać, dlaczego 15. kadencja, skoro do tej pory odbyło się czternaście narad aktywu kolarskiego? W celu wyjaśnienia tej kwestii musimy cofnąć się w czasie. Pierwszy skład Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego ustanowiony został administracyjnie; w skład gremium powołano działaczy sportowych i turystycznych, na czele stanął Feliks Gołębiowski. Zespół ten począł organizować życie turystyczne, opracowywać regulaminy, ustalać zasady działania i jednocześnie przygotowywać zebranie, które poprzez wybory miało powołać w przyszłości skład komisji na kolejną kadencję.

Skrócona historia krajowych narad aktywu kolarskiego prezentowana jest w tabeli.

Do zakresu działania Komisji Turystyki Kolarskiej należą zagadnienia związane z realizacją zadań i celów PTTK w dziedzinie turystyki kolarskiej, fachowe doradztwo dla ZG PTTK oraz koordynacja działalności klubów i komisji oddziałowych. Komisja zobowiązana jest więc realizować uchwały Zjazdu PTTK, szkolić przodowników i znakarzy, organizować działalność znakarską w terenie, prowadzić centralną ewidencję oznakowanych szlaków rowerowych, ustalać i zatwierdzać regulaminy odznak turystyki kolarskiej, prowadzić centralny referat weryfikacyjny oraz ewidencji kadry, wydawać materiały szkoleniowo-instruktażowe, współdziałać z organizatorami centralnych imprez kolarskich.

Zadaniem komisji jest też współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w aspekcie organizowania kolarstwa turystycznego, współuczestniczenia w imprezach turystycznych i wymiany doświadczeń. Komisja funkcjonuje na podstawie regulaminu uchwalonego 10 czerwca 1998 r., zatwierdzonego uchwałą nr 58/XIV/98 Zarządu Głównego PTTK. Na posiedzeniu KTKol. ZG PTTK 1 marca 2002 r. w Sielpi Wielkiej został on przyjęty jako obowiązujący w bieżącej kadencji komisji.

Marian KotarskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT