PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Działalność filii Centralnego Referatu Weryfikacyjnego KOT 1995-2002


Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w dniu 10 grudnia 1994 r. dokonała zmiany na stanowisku kierownika Centralnego Referatu Weryfikacyjnego i jednocześnie powołała - po raz pierwszy w historii turystyki kolarskiej pod flagą PTTK - kilku dodatkowych referentów weryfikacyjnych nie będących członkami Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK1. Z biegiem czasu w kraju powstało dziewięć punktów filialnych2, potem powołano dziesiąty - w Warszawie.

Powołując wytypowanych przez ogniwa terenowe działaczy turystyki kolarskiej na funkcje referentów filialnych, komisja upoważniła ich do przyznawania od 1 maja 1995 r. KOT w stopniu dużym złotym i "Za wytrwałość", odznaki rajdu kolarskiego "Szlakami zamków w Polsce" (stopnie srebrny i złoty) oraz odznak małego i dużego rajdu kolarskiego dookoła Polski3, a jednocześnie zobowiązała do regularnego, trzykrotnego w ciągu roku nadsyłania na adres centralnego referatu wykazów przyznanych odznak: przed Bożym Ciałem (czyli np. podczas zlotu ptkol.), w wakacje (tzn. na metę CZTK) oraz na koniec roku, w celu ujęcia zdobywców odznak w centralnej "Księdze weryfikacyjnej"4.

Nie wdając się w dywagacje co do celowości i zasadności powołania filii (nie wspomina o nich ani słowem regulamin KTKol. ZG PTTK przyjęty uchwałą Zarządu Głównego nr 62 z dn. 5 lipca 1992 r. ani też obowiązujący aktualnie regulamin komisji zatwierdzony uchwałą ZG nr 58 z dn. 25 października 1998 r.), bazując na zapisach w "Księdze weryfikacyjnej KTKol. ZG PTTK" prowadzonej aktualnie przez niżej podpisanego, sprawdźmy aktywność poszczególnych referentów filialnych w okresie od ich powołania aż do końca 2002 r., posługując się tabelą nr 1.

Okazuje się, że wykorzystanie referatów filialnych jest mocno zróżnicowane. Próbowaliśmy tę kwestię wyjaśnić na mecie ogólnopolskiego zlotu ptkol. w Borowianach5 w 1998 r., organizując spotkanie szkoleniowe, ale przybyło na nie zaledwie dwu referentów z dziewięciu wówczas istniejących filii. Przy okazji ogólnopolskiego zlotu przodownickiego w Pile-Płotkach w 2001 r. ponownie zorganizowano spotkanie szkoleniowe, lecz tym razem dla weryfikatorów wszystkich szczebli. Wzięło w nim udział ok. 25 osób. Efekt - poprawiła się nieco komunikacja pomiędzy poszczególnymi punktami weryfikacyjnymi, a przy okazji wyjaśniono bądź zinterpretowano budzące wątpliwości postanowienia regulaminów odznak oraz przypomniano postanowienia wytycznych z 29-30 października 1994 r. w sprawie interpretacji regulaminów odznak kolarskich.

Po zapoznaniu się z danymi tabeli można wyciągnąć kilka wniosków: albo do niektórych referentów nie zgłaszają się turyści w sprawie przyznania im odznak (być może nie wiedzą o istnieniu filii), albo też w niektórych regionach kraju nie ma na tyle zaawansowanych rowerzystów, którzy mogą się pokusić o zdobywanie najwyższych stopni KOT, albo też referenci w terenie nie zostali w chwili mianowania poinstruowani o obowiązku przesyłania stosownych sprawozdań-wykazów do centrali, a może rozlokowanie referentów filialnych nie do końca było przemyślane. W grę mogła też wchodzić inna ewentualność - zainteresowani, wykorzystując fakt uczestnictwa w imprezach ogólnopolskich kierownika referatu centralnego - zgłaszają się ze swymi książeczkami wycieczek bezpośrednio do niego.

Przedstawione tu kwestie były dwukrotnie tematem obrad Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK: 30 stycznia 1999 r. w Siemianowicach Śląskich i 1-3 marca 2002 r. w Sielpi Wielkiej. O ile na pierwszym posiedzeniu kwestie weryfikacji odznak i działalności filii potraktowano raczej informacyjnie, to na kolejnym już szczegółowo omówiono działalność wszystkich filii, przedyskutowano zagadnienie, po czym, w celu uaktywnienia niektórych z nich, dokonano zmian personalnych. Zdecydowano też, by z uwagi na wieloletni brak zainteresowania ze strony dolnośląskiego środowiska kolarskiego możliwością korzystania z usług filii nr 4 zawiesić jej działalność.

Aktualnie funkcjonuje dziewięć filii (patrz; załączona mapka). Referat centralny znajduje się w Myszkowie (woj. śląskie), a filie: nr 1 - w Łodzi, nr 2 - w Szczecinie, nr 3 - w Chojnicach, nr 5 - w Tarnowskich Górach, nr 6 - w Gdańsku, nr 7 - w Opolu, nr 8 - w Poznaniu, nr 9 - w Toruniu, nr 10 - w Warszawie.

Marian KotarskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT