PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Henryk Biały z Tarnowskich Gór


Henryk Biały urodził się w Wielkopolsce, w niewielkim miasteczku - Odolanowie 15 lipca 1930 r. W nim spędził lata młodzieńcze, tu rozpoczął naukę w miejscowej szkole i tu przeżył czas okupacji, pracując w warsztacie stolarskim. Po wojnie wznowił naukę, a w maju wstąpił do ZHP, na obozie harcerskich pokochał turystykę. 31 grudnia (w sylwestra) 1945 r. opuścił rodzinne miasteczko i to na stałe, udając się z rodziną do Słupska, gdzie przebywał już ojciec, służbowo przeniesiony jako pracownik PKP. W Słupsku uczył się w szkole przemysłowej, a potem w średniej szkole zawodowej, którą ukończył w roku 1950. W Słupsku znów wstąpił do ZHP, brał udział w zimowisku w Zakopanem, obozie harcerskim w Czerniawie-Zdrój, przeszedł wtedy główny szlak Sudecki (czerwony) ze Szklarskiej Poręby przez Śnieżkę do Karpacza. Był to rok 1949. W ZHP zdobywa sprawności oraz stopnie harcerskie do Harcerz Orli włącznie i zostaje drużynowym. Po przekształceniu ZHP w organizację polityczną na początku 1950 r. odchodzi, pozostając wiernym przyrzeczeniom. W Słupsku należy też do Klubu Sportowego "Czarni", w którym gra w piłkę nożną.

24 września 1950 r. opuścił Słupsk i zameldował się w Oficerskiej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu, po wcześniejszym zdaniu egzaminów. Do Słupska na stałe już nie wrócił.

W roku 1953 jako absolwent tej uczelni został oficerem Wojska Polskiego z przydziałem do Warszawskiego Pułku Pontonowego w Brzegu. To właśnie w Brzegu poznał i poślubił Olgę Wujek, tu też rodzi się trójka ich dzieci. Brzeg go nie związuje dlatego myśli o powrocie w strony rodzinne. W 1960 r. osiedla się w Tarnowskich Górach po przejściu do pracy do PKP w 1956 r. Tarnowskie Góry to miasto, z którym związuje się już na stałe.

W lipcu 1961 r. uczestniczy wraz z żoną i znajomymi w pierwszej swej imprezie rowerowo-turystycznej, którą był III Międzynarodowy Zlot Turystów Kolejarzy w Rucianem na Mazurach. Otrzymuje pierwszą pamiątkową odznakę turystyczną i zdobywa pierwszą odznakę turystyki kwalifikowanej, kolarską odznakę turystyczną - KOT w stopniu brązowym. Zostają z żoną członkami PTTK. Od następnego roku biorą udział w wycieczkach i imprezach turystycznych, w tym pierwszy raz w Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy PTTK na Ziemi Lubuskiej.

W 1965 r. zostaje przewodniczącym Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK Tarnowskie Góry, a w 1966 r. członkiem Zarządu Oddziału, w tym też roku uzyskuje uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej nr 693. W 1972 r. zakłada Klub Turystyki Rowerowej PTTK "Jutrzenka", którego był prezesem przez 20 lat, otrzymał też godność prezesa honorowego.

Organizował turystyczne imprezy klubowe i oddziałowe, a w roku 1966 wszedł w skład komitetu organizacyjnego XXXV Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK i Międzynarodowego AIT w Rogoźniku k. Katowic, natomiast w 1998 r. - XXXVIII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Borowianach k. Tarnowskich Gór.

Już od 1972 r. organizował i sam uczestniczył w zagranicznych imprezach turystycznych (w tym AIT) i wyprawach kolarskich. Był w ponad 30 krajach, w tym w Azji i w Afryce.

Uczestniczył w XIV Walnym Zjeździe PTTK w 1997 r. w Lublinie, a w 2000 r. w V Kongresie Krajoznawczym w Gnieźnie. Na kursach bierze udział w szkoleniu nowych przodowników.

Ma odznaki turystyki kwalifikowanej, turystyczno-krajoznawcze i regionalne. Jest zdobywcą odznak "za wytrwałość" GOT i KOT - trzykrotnie oraz wielu innych. Odznaki eksponuje w gablotach rozmieszczonych w sali klubowej w siedzibie Oddziału PTTK w Dworku. Wykonuje slajdy (przeźrocza) służące do prowadzenia prelekcji i zdjęcia do albumów, kroniki, na konkursy i do publikacji. Przeszedł całe polskie góry, a na rowerze przejechał całą Polskę, pokonał 120 tys. km, co daje trzykrotne okrążenie kuli ziemskiej, w tym 30 tys. km na trasach zagranicznych.

Był członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, a po jego likwidacji - członkiem Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej.

Ma uprawnienia: przodownika turystyki kolarskiej (od 1993 r. honorowego), organizatora turystyki PTTK, przodownika (terenowego i miejskiego) oraz pilota wycieczek, strażnika ochrony przyrody, wykładowcy szkolenia kadr przodowników turystyki kolarskiej, a także instruktora krajoznawstwa polskiego.

Od 1972 r. prowadzi referat weryfikacyjny odznak KOT Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej.

W 1986 r. Zarząd Oddziału wprowadził odznakę krajoznawczą "Turysta Ziemi Tarnogórskiej", a prowadzenie referatu weryfikacyjnego tej odznaki powierzono Henrykowi Białemu. Również w 1986 r. przejął prowadzenie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, a od 1990 r. Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej.

Od roku 1994 prowadzi filię nr 5 centralnego referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich. Za działalność został wyróżniony wieloma dyplomami, nagrodami i odznakami, w tym złotą honorową odznaką PTTK, złotą odznaką Rady Kultury Fizycznej "Kolejarz", złotą odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, srebrną odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, medalem 40-lecia PRL, medalem 50-lecia PTTK i innymi.

Od 1956 r. jest członkiem Polskiego Związku Filatelistów (PZF), a od 1975 r. Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM), gdzie również wyróżniono go złotymi odznakami. Za pracę zawodową w przedsiębiorstwie PKP uzyskał wiele wyróżnień branżowych i państwowych.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT