PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Zaczęło się w Nieborowie


Zloty rowerzystów krajów Europy Środkowej, o których pisze (kot) w artykule "Pałeczka pozostała we Lwowie" miały swój początek w Nieborowie. Tam właśnie, w dniach 17-18 czerwca 1987 r. odbyła się konferencja kolarskich organizacji turystycznych krajów socjalistycznych. W spotkaniu uczestniczyli: Maria Martišova - przewodnicząca Słowackiego Związku Kolarskiego(SZK), Jan Martiš - członek Zarządu Głównego oraz Gabriel Gazda i Samuel Piovarci z SZK, Andreas Had - wiceprzewodniczący Komisji Kolarskiej ZG na Węgrzech, Tibor Cserjes - szef jednego z budapesztańskich klubów kolarskich, Horst Siecke - prezes jednego z klubów kolarskich w NRD, Tadeusz Martusewicz - wiceprezes ZG PTTK, Wiesław Szczepanek - przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Stanisław Radomski i Zygmunt Malinowski - obaj jako wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK oraz Iwona Piwońska - sekretarz KTKol. ZG PTTK. W spotkaniu ponadto uczestniczyli Włodzimierz Balicki, Andrzej Beger, Michał Sar - członkowie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Bogdan Mościcki - dziennikarz ówczesnego "Gościńca" i niżej podpisany jako tłumacz.

W toku obrad postanowiono organizować co roku, za każdym razem w innym państwie, podobne spotkania. Na drugiej konferencji, odbytej w grudniu 1987 r. w Koszycach (Czechosłowacja), na której PTTK reprezentowali W. Szczepanek i I. Piwońska, omówiono realizację wniosków podjętych w Nieborowie i ustalono kalendarz wspólnych imprez. Uzgodniono, iż międzynarodowe zloty rowerzystów państw uczestniczących w konferencji będą organizowane w ostatnim tygodniu czerwca, za każdym razem w innym kraju. Zdecydowano, że pierwszy zlot odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 1988 r. w słowackim Ružinie k. Koszyc. Cykl imprez, jak wiadomo z przywołanego artykułu, organizowano do 1991 r., po czym sprawa upadła.

W lipcu 1991 r. w Wiśle przy okazji odbywającego się tam Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego organizowanego we współpracy PTTK i AIT doszło do spotkania przedstawicieli PTTK z reprezentantami klubu "Karpaty" we Lwowie - Tarasem Pacholukiem i Michałem Jaworiwskim, z przedstawicielem klubów moskiewskich Siergiejem Seliwanowem, w trakcie którego rozważano możliwość przystąpienia ich organizacji kolarskich do AIT. O warunkach przystąpienia do Międzynarodowego Zrzeszenia Turystycznego (AIT) informował W. Szczepanek oraz Jerzy Przeździecki, reprezentujący PTTK we władzach stowarzyszenia.

Rozmowy zakończyły się wymianą adresów, a skutkowały zapraszaniem radzieckich cyklistów na ogólnopolskie i centralne zloty kolarskie PTTK oraz informowaniem o możliwości uczestniczenia w dorocznych rajdach AIT.

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ub. stulecia trwa aktywna współpraca z Klubem Czeskich Turystów. W 2000 r., przy okazji CZTK w Rykach, odnowiono kontakty ze Słowackim Klubem Cyklistów, podjęto nawet rozmowy odnośnie reaktywowania zlotów rowerzystów państw Europy Środkowej (do dzisiaj bez wymiernego efektu końcowego).

W maju 2002 r. w Sielpi Wielkiej przy okazji zlotu ptkol. doszło do oficjalnego spotkania przewodniczącego KTKol. ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego z reprezentującym sekcję cykloturystów Klubu Słowackich Turystów Ernstem Rusnakiem. Spotkanie dotyczylo możliwości i warunków współdziałania oraz uzgodnień ostatecznego tekstu porozumienia o współpracy, przygotowywanego do podpisania pomiędzy komisjami kolarskimi PTTK i słowacką.

W sierpniu 2002 r., uczestnicząc w 24. słowackim zlocie cykloturystów w Bystrej, odbyłem spotkanie z Otto Juhoszem, prezesem węgierskich cykloturystów, w trakcie którego omawialiśmy kwestie związane z odnowieniem wzajemnych kontaktów pomiędzy klubami turystycznymi. Jako że byliśmy zgodni co do potrzeby kontynuowania takiej współpracy, umówiliśmy się na kolejne spotkanie w Ustrzykach Dolnych, a więc na mecie Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy, zaplanowanego na sierpień 2003 r.

Michał Raczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT