PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

O znakowaniu dróg w telegraficznym skrócie


1. W dalekiej przeszłości do znakowania szlaków wędrownych stosowano:

 • - w lesie drogę wyznaczano łamaniem gałązek drzew;
 • - na drogach funkcję drogowskazów pełniły przydrożne kamienie i głazy;
 • - drewniane słupy ustawione wzdłuż drogi wyznaczały jej kierunki i cel.

2. Rozwój dróg i oznakowania nastąpił w Cesarstwie Rzym- skim od wieku II przed narodzeniem Chrystusa, aby:

 • - dobre oznakowanie wpływało na szybki transport wojsk i rozwój handlu;
 • - po raz pierwszy zastosowano kamienie milowe co 1,5 km;
 • - odległości na słupach informowały o oddaleniu od centrum świata, czyli Rzymu.

3. Zasługi Rzymu w historii drogownictwa:

 • - systematyzowanie i ujednolicenie drogowskazów;
 • - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych (strefy przejść dla pieszych, wprowadzenie zebry, podwyższe nie płyt kamiennych w celu ochrony pieszych).

4. Średniowiecze:

 • - w Niemczech zmieniano kamienne drogowskazy na drewniane ze względu na prostotę wykonania;
 • - poczta mierzy odległość w jednostkach czasu (system zachowany do dziś na szlakach turystycznych).

5. Pojawienie się samochodu w Anglii stworzyło problem w funkcjonowaniu komunikacji.

6. W roku 1904 powstały podstawy naszego systemu oznakowania:

 • - czerwona tarcza zabrania przejazdu przez drogę;
 • - w miejscach niebezpiecznych umieszczono czerwony trójkąt, do innego oznakowania stosowano tabliczki w formie rombów;
 • - w Niemczech zakazy ruchu oznajmiano tekstami (czarne litery, żółte tło na tabliczkach);
 • - w 1907 r. wprowadzono jednolite symbole oznaczające niebezpieczne odcinki dróg;
 • - 8 lipca 1927 r. wydano rozporządzenie zawierające wykaz jednolitych znaków ostrzegawczych;
 • - w 1931 r. w Europie przyjęto konwencję dotyczącą symboli, form i koloru znaków ostrzegawczych;
 • - na przełomie lat 20. i 30. XX w. wprowadzono znaki lakierowane i emaliowane.

7. Idea znaków odblaskowych:

 • - znaki wytłaczane (wytłaczana tarcza znaku posypywana mikrokuleczkami daje efekt odblasku);
 • - w 1952 r. ulepszono technologię pierwszych folii odblaskowych;
 • - w 1953 r. wprowadzono normy na liternictwo;
 • - w 1970 r. wprowadzono ośmiokątny znak STOP;
 • - w 1972 r. udzielono patentu folii II generacji (współczynnik odblaskowości 3,5-krotnie większy niż filii I generacji);
 • - w 1996 r. wprowadzono znaki drogowe do oznakowania tras i szlaków rowerowych.

8. Współczesne znaki i tablice drogowe wykonywane są na bazie folii odblaskowych, diod i światłowodów w elektronicznych znakach ze zmienną informacją.

wyszukał Zbigniew Boroński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT