PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

PZU - bezpieczny rowerzysta


Z dniem 1 maja br. weszły w życie zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/115/2003 z 11 III 2003 r. ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty "Bezpieczny rowerzysta". Pełny tekst postanowień ubezpieczeniowych znajdziemy w specjalnej broszurce, którą wręczają zainteresowanym ajenci i inspektoraty PZU. Ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów kompleksowego ubezpieczenia rowerzystów zawieranych przez PZU z osobami fizycznymi (czyli ludźmi) oraz osobami prawnymi i organizacjami nie mającymi osobowości prawnej (tak, jak większość naszych klubów i sekcji turystyki kolarskiej). Ubezpieczeniem można objąć następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny, a także ubezpieczenie casco roweru. W niniejszej notatce informacyjnej nie będziemy przytaczać wszystkich postanowień poszczególnych rodzajów ubezpieczenia, informujemy jednak, że ubezpieczający się - jeśli jest nieletnim - musi mieć kartę rowerową (bo inaczej PZU nie wypłaci w razie straty odszkodowania), nie może (bez względu na wiek) kierować jednośladem będąc naćpanym lub pod wpływem alkoholu. Omawiane ubezpieczenie nie obejmuje uprawiających sporty ekstremalne, sport wyczynowy lub uczestniczących w rajdach i wyścigach wyczynowych. Zawarcie umowy następuje na wniosek rowerzysty lub klubu. Ubezpieczenie może obejmować okres roczny bądź krótszy. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terytorium Polski (ale może być rozszerzone na zagranicę).

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT