PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Polska w AIT


1958 r. dzięki staraniom śp. Jerzego Przeździeckiego Polska wznowiła członkostwo (PTTK) w AIT, dzięki czemu turyści kolarze z Polski mogli uczestniczyć jako jedyni z krajów (wówczas) demokracji ludowej w zagranicznych międzynarodowych rajdach kolarskich AIT oraz gościć turystów kolarzy z całego świata na takich imprezach w Polsce. W tym samym roku, tj. 1958 turyści kolarze z Polski mieli uczestniczyć w Międzynarodowym Rajdzie AIT w Szwajcarii. Tak informował "Gościniec" nr 6/233 z 1958 r. Według materiałów, które posiadam, a otrzymanych z siedziby AIT w Genewie, w 1958 r. Międzynarodowy Rajd AIT odbył się w MESSINE-PALERMO-Italia, w dniach 1-7 września.

Od 1958 r. do 1985 r. Jerzy Przeździecki był stałym przedstawicielem PTTK w AIT z siedzibą w Genewie. Początkowo był członkiem komisji kolarskiej, a w okresie późniejszym przez kilka lat także jej przewodniczącym. W 1975 r. wszedł w skład zarządu regionu 1 AIT, obejmującego Europę, Afrykę i Bliski Wschód, w którym przez cztery lata pełnił funkcję wiceprezesa. Miałem to szczęście znać i prowadzić korespondencję (która mi pozostała) ze śp. Jerzym Przeździeckim.

W "Informatorze" Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK z września (nr 279) 1999 r. na stronie trzeciej i czwartej napisano "Wspomnienia o wybitnym działaczu turystyki górskiej i kolarskiej PTTK (a poświęcony śp. Jerzemu Przeździeckiemu). W 1958 r. wspólnie z kolegami, m.in. z Jerzym Goszczyńskim zorganizował wyprawę rowerową z Warszawy do Lucerny w Szwajcarii. Na czele 16-osobowej grupy (w tym trzy koleżanki) przejechał przez Przełęcz Gotarda - ponad 2000 m n.p.m. W czasie pobytu w Szwajcarii załatwił sprawę przyjęcia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK do Międzynarodowej Organizacji AIT, której siedziba do dziś znajduje się w Genewie. Po załatwieniu formalności organizacja ta zleciła Zarządowi Głównemu PTTK zorganizowanie w Polsce kolejnego rajdu AIT w 1959 r., ze wskazaniem miejsca - Zakopane. W artykule nie wspomniano, że ta wyprawa miałaby dotyczyć wyjazdu na rajd AIT do Szwajcarii.

Elementem wieńczącym prace poszczególnych członków są doroczne rajdy AIT organizowane w różnych krajach Europy i Azji.

W tabeli 1 przedstawiono państwa, które na swym terytorium organizowały takie rajdy.

Jak wynika z tabeli 1, Polska znajduje się w ścisłej czołówce organizatorów rajdów AIT. Można również zauważyć, że niektóre rajdy odbywały się "na raty" - dwa razy w ciągu roku w różnych państwach członkowskich AIT.

Regulamin
Międzynarodowej Odznaki Kolarskiej AIT

Art. 1.

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej została ustanowiona przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT.

Art. 2.

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej, określona poniżej, jest przyznawana przez Komisje Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek Klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT.

Art. 3.

Odznaka ta ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zdobycie odznaki dowolnego stopnia jest uzależnione od bezwzględnego spełnienia warunków przewidzianych w art. 4.

Art. 4.

Kandydat:

a) do odznaki brązowej jest obowiązany:

1. odbyć wycieczkę zorganizowaną lub kontrolowaną przez klub będący członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej o łącznym czasie trwania 50 dni. (dziennie 6 godz. lub 50 km). Wędrówki te mogą mieć miejsce zarówno w ojczyźnie kandydata, jak i za granicą;

2. wziąć udział w międzynarodowym rajdzie turystyki kolarskiej AIT, posługując się kartą drogową;

b) do odznaki srebrnej:

1. odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 100 dni (dziennie 6 godz. lub 5O km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym kandydata. Trzy z tych wycieczek powinny trwać co najmniej 6 dni każda;

2. wziąć udział w dwóch rajdach międzynarodowych AIT za granicą;

c) do odznaki złotej:

1. odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 300 dni (dziennie 6 godz. lub 50 km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym. Dziewięć z tych wycieczek powinno trwać co najmniej 6 dni każda;

2. uczestniczyć w pięciu rajdach międzynarodowych turystyki kolarskiej AIT, z których co najmniej trzy za granicą;

d) Podczas przyznawania odznaki stopnia wyższego uwzględnione będą warunki już spełnione przy otrzymaniu stopnia niższego.

Art. 5.

Zaświadczenie wydane przez klub, do którego należy kolarz ubiegający się o odznakę, potwierdzającą (chodzi o wycieczki w kraju), że warunki wymienione w art.4. zostały prawidłowo spełnione, uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące tę imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT.

Art. 6.

Podstawę obliczenia stanowią odległości do przebycia przez kolarzy w ciągu jednego dnia (dziennie 6 godzin lub 50 km). Postępowanie przy potwierdzeniu przebytych tras jest ustalane przez zainteresowane kluby, zgodnie z przyjętymi przez nie zasadami.

Art. 7.

Aby otrzymać kartę drogową, kandydaci powinni zwrócić się do swoich klubów i zapłacić wpisowe równoważne 3 frankom szwajcarskim. Odznaki będą przyznawane bezpłatnie przez Komisję.

Art. 8.

Kandydaci ubiegający się o międzynarodową odznakę turystyki kolarskiej są traktowani jak uczestnicy imprezy sportowej i podlegają ustawodawstwu cywilnemu i karnemu, obowiązującemu w kraju pobytu, na równi z innymi kolarzami.

Art. 9.

Komisja Turystyki Kolarskiej AIT zastrzega sobie prawo do wniesienia wszelkich zmain do niniejszego regulaminu. Przypadki sporne będę rozstrzygane przez Biuro Komisji.


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT