POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Nowe regulacje prawne obiektów noclegowych


W Dzienniku Ustaw nr 66 z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 665) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące w tej sprawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. (Dz. U. nr 10 z dnia 5.02.1999 r. poz. 87), PTTK uczestniczyło w szeroko zakrojonych konsultacjach zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, zgłaszając wiele propozycji unormowań w zakresie ww. rozporządzenia. Nasze propozycje dotyczyły:

1. dopuszczenia możliwości odstępstw od wymagań kategoryzacyjnych nie tylko dla obiektów zabytkowych, ale również dla obiektów hotelarskich wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1979 r. lub części tych obiektów z zapisem, że odstępstwa te mogą przede wszystkim dotyczyć wymagań, których spełnienie napotyka uzasadnione trudności techniczne. Zapis tej treści umożliwiłby stosowanie odstępstw w przypadku obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a wybudowanych w latach np. pięćdziesiątych (schroniska tatrzańskie i inne PTTK).

2. ograniczenia wymogu przedstawienia decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu do grupy obiektów wybudowanych po wejściu w życie ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r.

3. wprowadzenia jasnych wymagań dotyczących przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenia odstępstwa od przystosowania obiektu dla potrzeb pewnych kategorii osób niepełnosprawnych w przypadkach, gdy lokalizacja obiektu uniemożliwia dostęp do nich tym osobom, np. brak możliwości dostępu osób z dysfunkcją samodzielnego poruszania się do hotelu górskiego PTTK na Kalatówkach w Tatrach.

4. wprowadzenia odstępstwa od konieczności posiadania parkingów, garaży i miejsc do parkowania i oznaczenia ich odległości od obiektu w przypadkach, gdy obiekty te zlokalizowane są na terenach, gdzie obowiązują zakazy wjazdu pojazdów samochodowych (np. tereny chronione, parki narodowe lub krajobrazowe).

5. zastąpienia obowiązującej wysokości pokoju 2,7 m dopuszczającej łóżka piętrowe wysokością 2,5 m, uznając za wystarczające unormowania prawa budowlanego.

6. odstąpienia od obowiązku prowadzenia przez hotel wymiany walut.

7. zmniejszenia minimalnej powierzchni pokoi w schroniskach, wykreślenia wymogu prowadzenia w nich przechowalni bagażu i sprzętu turystycznego, skreślenia niektórych wymogów dotyczących wyposażenia pokoi oraz prowadzenia jadłodajni.

8. zwolnienia domów wycieczkowych kat. I z obowiązku prowadzenia restauracji.

Stopień realizacji wniosków PTTK w opublikowanym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, jest różny.

Nie uwzględniono wniosku o rozszerzenie obiektów objętych odstępstwami o obiekty lub ich części, wybudowane przed 1979 r. Rozszerzono natomiast możliwość stosowania odstępstw od wymagań dla obiektów wpisanych nie tylko do rejestru zabytków, ale również do wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz dla obiektów, których charakter zabytkowy jest oczywisty (§ 3 ust. 1 Rozporządzenia).

Uwzględniono wniosek o złagodzenie wymogu przedstawienia decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu, dopuszczając dla obiektów wybudowanych przed 1.04.1995 r. możliwość przedstawienia opinii rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającej bezpieczeństwo użytkowania obiektu (§ 4 ust 1 pkt 1a Rozporządzenia).

Nie uwzględniono wniosku o wprowadzenie odstępstw od przystosowania obiektu dla potrzeb pewnych kategorii osób niepełnosprawnych w przypadkach, gdy lokalizacja obiektu uniemożliwia dostęp do nich tym osobom.

Częściowo uwzględniono wniosek o wprowadzenie odstępstw od wymogu posiadania parkingu lub miejsc do parkowania i oznaczenia ich odległości od obiektu w przypadkach, gdy obiekty te zlokalizowane są na terenach, gdzie obowiązują zakazy wjazdu pojazdów samochodowych (np. tereny chronione, parki narodowe lub krajobrazowe), ograniczając to odstępstwo jedynie do terenów parków narodowych (zał. 4 pkt 2 Rozporządzenia).

Uwzględniono wniosek o ustalenie wysokości pokoju dopuszczającej łóżka piętrowe na 2,5 m (zał. 4 odnośnik 2 i zał. 6 odnośnik 3), jednak nie uwzględniono wniosków o skreślenie wymogów dotyczących wyposażenia pokoi w schroniskach oraz prowadzenia jadłodajni (zał. 6 pkt 11 ppkt 3 i 5 pkt 12).

Utrzymano wymóg prowadzenia w hotelach wymiany walut, dopuszczając jednocześnie inne formy realizacji tej usługi (zał. 1 pkt 46 Rozporządzenia).

Uwzględniono wniosek o zmniejszenie minimalnej powierzchni pokoi w schroniskach (zał. 6 pkt 9 Rozporządzenia), nie uwzględniając jednocześnie wniosków o zlikwidowanie wymogu prowadzenia w schroniskach usługi przechowywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego, skreślenia niektórych wymogów dotyczących wyposażenia pokoi w schroniskach oraz prowadzenia jadłodajni (zał. 6 pkt 4, 11 i 12 Rozporządzenia).

Utrzymano wymóg prowadzenia w domach wycieczkowych kat. I restauracji (zał. 4 pkt 26).

Należy zwrócić uwagę na załącznik nr 8, określający minimalne wymagania w zakresie przystosowania obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W załączniku tym liczbę jednostek mieszkalnych, przy których wymagane jest posiadanie pokoi dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych określono na 30 j. m. (zał. nr 8 pkt 1.1.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne weszło w życie z dniem 6 lipca 2001 r.

W Dzienniku Ustaw nr 72 (poz. 751) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego, określające wysokość opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii.

Hanna Bunalska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś