POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Jerzy Gospodarek: Prawo turystyczne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001


Najbardziej aktualny, kompleksowo ujmujący zagadnienia - podręcznik prawa turystycznego. Część pierwsza obejmuje informacje o licznych aktach normatywnych dotyczących turystyki i hotelarstwa oraz zadania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Kolejne dwie części poświęcone są prawu w biurach podróży oraz w hotelarstwie.

Autor w przystępnym wykładzie omawia przepisy ustawy o usługach turystycznych w powiązaniu z prawem Unii Europejskiej, nowym prawem działalności gospodarczej z 1999 r. oraz ostatnimi zmianami kodeksu cywilnego w 2000 r. Analizie zostały poddane najnowsze przepisy wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych. Na podkreślenie zasługuje obszerne omówienie w części czwartej problemów prawnych turystyki poznawczej, aktywnej i turystyki zagranicznej oraz szczególnych typów umów występujących w turystyce masowej i indywidualnej.

Książka zawiera osiem załączników, w tym ujednolicony tekst ustawy o usługach turystycznych, skorowidz rzeczowy i bibliografię. Publikacja jest przeznaczona dla studentów wyższych szkół turystyki i hotelarstwa, pracowników biur podróży i hoteli, jak również dla turystów korzystających z usług organizatorów turystyki lub podróżujących indywidualnie.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś