POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo zachodniopomorskie


Rada Oddziałów Województwa Zachodniopomorskiego w ostatnich latach osiągnęła poprawne stosunki z władzami samorządowymi województwa. Braliśmy czynny udział w pracach Urzędu Marszałkowskiego na temat Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w dziale transportu i turystyki. Rozważone były nasze sugestie.

Nasza rada współpracowała z poszczególnymi środowiskami, w wyniku czego reaktywowano, a także powstało wiele kół i klubów szczególnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Rozwój turystyki i krajoznawstwa w trakcie konkursu "Na najaktywniejszą turystycznie szkołę", konkurs "Moja Ojcowizna", turniej krajoznawczo- turystyczny, imprezy InO, współpraca ze specjalnymi ośrodkami dla dzieci niepełnosprawnych.

Zadaniem rady na przyszłe lata jest pozyskiwanie środków na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych dla młodzieży - o zasięgu minimum wojewódzkim.

Szkolenie kadry programowej dla potrzeb turystyki kwalifikowanej oraz kandydatów na przewodników. W miejsce słabych upadających oddziałów, powołać koła lub kluby PTTK przynależne do silniejszych oddziałów, co pozwoli na utrzymanie kadry programowej i działaczy. Dla pozyskania nowych członków uatrakcyjniać formy rekreacji i turystyki dostosowując je do współczesnych wymagań. Na bazie nowych programów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach rozwijać turystykę kwalifikowaną wykorzystując dodatkowe godziny lekcyjne na rozwój fizyczny.

Pragniemy zainteresować szkoły i udzielić im organizacyjnej pomocy przy ustalaniu programów nauczania, celem wprowadzenia zapisu o tematyce turystycznej i krajoznawczej prowadzonej w terenie.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś