POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo podlaskie


Jednym z największych sukcesów w mijającej kadencji było przeprowadzenie kursów na przewodników terenowych po województwie białostockim, jak również po województwie podlaskim, przez różne oddziały naszego województwa.

Przeprowadzono liczne szkolenia kadry PTTK, np. młodzieżowy organizator turystyki, wstępne szkolenie przodowników turystyki kajakowej.

Udane akcje "Wakacyjnej Szkoły Turystyki" - Oddział PTTK Hajnówka, RO PTTK w Białymstoku, Oddział PTTK w Suwałkach. Cyklicznie odnawiane są szlaki turystyczne województwa podlaskiego. Rozpoczęto i zakończono (w 2000 r.) budowę stanicy wodnej w Nowogrodzie, 3 hangary na sprzęt pływający, bosmanat - kanalizacja - Oddział PTTK w Łomży. Wznowiono wydawanie kwartalnika "Jaćwież", nagroda "Przebiśnieg" - Oddział PTTK w Suwałkach. Wydano wiele wydawnictw turystyczno-krajoznawczych o naszym regionie, np. Spacerkiem po Białymstoku, "Podlasie" nr 6, Szlakami Południowej Suwalszczyzny. Zorganizowano Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy przed V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem "Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych i w kształtowaniu społeczeństwa do niepełnosprawności" - w dniach 2-25.10.1999 r. - Regionalny Oddział PTTK. Nastąpiła poprawa stanu organizacyjnego - nowe kluby, wzrost liczby członków w poszczególnych oddziałach. Kontynuacja imprez o zasięgu ogólnopolskim np. "Wędrówki Północy", Rajd po Wigierskim Parku Narodowym. W 1999 r. zorganizowano XL Ogólnopolski Wysoko Kwalifikowany Rajd Pieszy "Podlasie 99".

Głównym problemem, z którym borykają się wszystkie oddziały PTTK na terenie województwa podlaskiego, jest brak środków finansowych na ich działalność. Rozwiązanie tego problemu nie będzie proste, aczkolwiek sądzimy, że jednym ze sposobów zaradzenia temu może być stworzenie wspólnego produktu turystycznego woj. podlaskiego. Podstawowym celem działalności Porozumienia Oddziałów PTTK jest integracja środowiska członków PTTK województwa podlaskiego oraz reprezentowanie interesów wszystkich oddziałów PTTK wobec władz samorządowych. Ważne jest również kontynuowanie wysiłków w celu realizacji programu modernizacji i uatrakcyjnienia bazy w Starym Folwarku.

Należy wprowadzić modernizację szlaku kajakowego rzeki Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego, jako priorytetowej inwestycji PTTK ponadregionalnej. Koordynacja projektowania i prowadzenia szlaków turystycznych. Stworzenie sieci szlaków o zasięgu: ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym, lokalnym. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby powstawały nowe kluby turystyki kwalifikowanej na terenie województwa podlaskiego.

Małgorzata Kurkowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś