POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo mazowieckie


Województwo mazowieckie powstało 1.01.1999 r. w wyniku połączenia 7 województw, dlatego największym sukcesem oddziałów PTTK stało się podjęcie już z dniem powstania województwa współpracy. Współpraca oddziałów była bardzo owocna, wielowątkowa i przebiegała bezkonfliktowo, mimo, że nie wszystkie oddziały w województwie przystąpiły do porozumienia.

Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć w działalności Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK należy zaliczyć: Wielodyscyplinowe Zloty Turystów Województwa Mazowieckiego, eliminacje wojewódzkich konkursów młodzieżowych, spotkania opiekunów SKKT oraz Wojewódzkie Zloty Laureatów Konkursów Młodzieżowych. W województwie aktywnie działają powołane z inicjatywy MFO komisje wojewódzkie: przewodnicka, młodzieżowa.

Głównym problemem i znacznym utrudnieniem w działalności porozumienia jest brak umocowania prawnego Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK oraz brak jednoznacznego stanowiska ZG PTTK w tej kwestii, mimo wielokrotnego podnoszenia tego zagadnienia przez przedstawicieli porozumienia na spotkaniach z prezesem ZG PTTK oraz członkami prezydium. Sprawa ta jest również podnoszona w kontaktach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zdaniem Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK nie chodzi o osobowość prawną dla porozumienia i związaną z tym konieczność zmian w statucie PTTK, sprawę bowiem można było załatwić zgodnie z obowiązującym obecnie statutem Towarzystwa przez podjęcie stosownej uchwały przez ZG PTTK oraz udzielenie pisemnego pełnomocnictwa Radzie Forum do działania.

Wojciech Koprowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś