POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo dolnośląskie


Nasze dolnośląskie "Porozumienie" powstało szybko, bo już 19 stycznia 1999 r. i od razu znalazło sojuszników w tworzącym się Urzędzie Marszałkowskim. Był zatem dobry start i pełna możliwość pokazania PTTK jako jednolitej organizacji w regionie. Za osiągnięcie uznać trzeba wydanie już w marcu 1999 r. Wojewódzkiego Kalendarza Imprez (wydano kolejne edycje 2000 i 2001), który stanowi doskonałą promocję pracy programowej naszych oddziałów.

Trudno po dwóch latach, z okładem, ocenić pracę albo inaczej mówić o sukcesach.

Niewątpliwie oddziały nasze zarejestrowały na swoim koncie wiele osiągnięć, wyróżniających ich w środowisku. Wymienię tu niektóre i sądzę, że Ci, których pominę, nie będą mieli pretensji. Pragnę wskazać tu Oddział PTTK w Legnicy, który obok licznych działań programowych prowadzi szczególne formy pracy z młodzieżą, uzyskując przy tym bardzo dobre wyniki. Są to coroczne konkursy, imprezy turystyczne i krajoznawcze (np. wspólne zdobywanie odznaki "Siedmiomilowe buty" dla ponad 1000 dzieci), które ułożone w specjalny ranking wskazują na najlepsze szkoły i placówki oświatowe w propagowaniu turystyki i wychowaniu przez turystykę. Na taki sukces pracowano wiele lat, a w 2000 r., w turystycznym rankingu uczestniczyły już 84 szkoły. Pracę z młodzieżą i nauczycielami dającą efekty można nazwać sukcesem.

Ważnym też osiągnięciem jest już dziś tradycyjny Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze organizowany przez Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Duży to sukces

organizatorów, którzy mimo wielu trudności, głównie finansowych, potrafią zapewnić imprezie wysoki poziom organizacyjny i uczestnictwo ekip zagranicznych.

Uważam, że ważnym osiągnięciem naszego dolnośląskiego PTTK jest fakt uznawania naszego Towarzystwa jako równorzędnego partnera w różnych sferach działań na rzecz turystyki, w różnych środowiskach. Chcą z nami współdziałać władze samorządowe zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe, współpracuje z nami dyrekcja Lasów Państwowych i Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, organizatorzy targów turystycznych "Rekreacja", "Góry - Śnieg - Sport". Wysoko oceniają nas i współpracują z nami Dolnośląska Izba Turystyki i Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Uważam to za osiągnięcie na miarę sukcesu, bo być uznawanym i cenionym na turystycznym rynku jako równorzędny partner, konsultant i autorytet to ważny atut dla naszego dolnośląskiego PTTK i jego oddziałów. Na sukces trzeba pracować latami a w naszym przypadku sukcesem jest zjednanie sobie ludzi i instytucji.

Bolączką naszą jest mało efektywna działalność w środowisku szkolnym uczniów i nauczycieli. Jest to zadanie dla wszystkich oddziałów a także dla Rady Programowej Porozumienia. Marzy się nam stworzenie systemowych rozwiązań wspieranych przez Kuratorium Oświaty oraz Departament Oświaty Urzędu Marszałkowskiego. To jeden z kierunków. Drugi to odnowienie działań na rzecz ochrony zabytków, działanie konieczne, potrzebne do pełnej edukacji społecznej. W wymienionych dziedzinach poczyniono już pewne kroki. Jak skuteczne, pokaże czas. Jedno jest pewne, wszystkie nasze zamierzenia nie są możliwe do wykonania jedynie w systemie społecznym, potrzebne są też fundusze, a z nimi, niestety, jest coraz bardziej trudno.

Bronisław Zathey

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś