POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


W dniu 13 maja 2001 r. w sali admiralskiej Domu Marynarza w Szczecinie odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego. Na 58 mandatów przyznanych oddziałom PTTK na regionalną konferencję województwa zachodniopomorskiego przez Zarząd Główny PTTK wybrano 55 delegatów, przy czym w konferencji wzięło udział 45 delegatów, co stanowiło 82 % delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK. Otwarcia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji - Jerzy Winsze. Delegaci oddziałów wybrali pięcioosobowe prezydium obrad konferencji w następującym składzie: Jan Mackiewicz - przewodniczacy, Robert Śledziński - wiceprzewodniczący, Przemysław Jaskuła - sekretarz oraz Ludmiła Tarczyńska i Wiesława Kamieniecka - protokolantki. Władze Towarzystwa na regionalnej konferencji reprezentowali: członek Prezydium Zarządu Głównego Franciszek Midura, członek ZG PTTK Wiesław Karger oraz Aleksandra Nowaczyk - członek GSK PTTK.

Władze administracyjne i samorządowe województwa zachodniopomorskiego reprezentowane były przez: Elżbietę Mitura - naczelnika Wydziału Turystyki w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego i Jolantę Bernat z tegoż Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Elżbietę Jezierską - przedstawiciela wojewody. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele mediów, tj. redaktorzy "Głosu Szczecińskiego" i regionalnej TVP. Sprawozdanie z działalności Rady Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego za lata 1999-2001 przedstawił jej przewodniczący - Jerzy Winsze. Dyskusję cechowała troska o rozwój oddziałów na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także całego Towarzystwa. Wiele miejsca poświęcono integracji działań oddziałów dla realizacji wspólnych zadań, rozwojowi współpracy z lokalnymi samorządami, z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego oraz promocji działań PTTK w województwie i współpracy z mediami. Krytykowano ustawę o usługach turystycznych, wnioskując do Zarządu Głównego PTTK o zmianę zapisów niekorzystnych dla kadry przodownickiej PTTK. Stwierdzono, że Zarząd Główny PTTK powinien zabiegać o zrównanie w prawach tej kadry z przewodnikami i pilotami wycieczek. Delegaci wskazywali na potrzebę aktywizacji działań Towarzystwa w środowisku młodzieży szkolnej, na konieczność wypracowania przez PTTK na tyle atrakcyjnych form działania, by pozyskiwać nowych członków, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Stałej uwagi Towarzystwa wymaga też praca z nauczycielami - opiekunami SKKT PTTK, jak również na ich rzecz. Sformułowano też potrzebę działań ze strony ZG PTTK w sprawach włączenia krajoznawstwa i turystyki do programów szkolnych oraz konieczność wspierania działalności SKKT PTTK

W trosce o przyszłość ekonomiczną Towarzystwa, delegaci wnioskowali m.in. o zwrócenie się do ministerstwa finansów:

- o zwolnienie działalności programowej Towarzystwa od podatku VAT,
- o wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zapisu o możliwości dokonywania odpisów od dochodu - darowizn i dotacji na cele turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa,
- o umożliwienie odpisywania od dochodu kosztów wypoczynku wakacyjnego i innego na terenie Polski w ramach imprez turystycznych, np. OWRP, spływy.

Delegaci zwrócili także uwagę na konieczność szkolenia i doszkalania przez ZG PTTK kadry funkcyjnej (w tym skarbników oddziałów PTTK) i zawodowej oddziałów.

Dyskutując sprawy struktury pośredniej Towarzystwa i zmian w statucie PTTK delegaci konferencji:

- opowiedzieli się za utrzymaniem w PTTK jednego dla wszystkich jednostek organizacyjnych statutu,
- nie wyrazili zgody na powstanie okręgów PTTK na wzór dawnych okręgów wojewódzkich,
- zaproponowali, by po uchwaleniu nowego statutu, który przewiduje utworzenie m.in. "Rady Oddziałów PTTK", został opracowany jednolity regulamin ze szczególnym uwzględnieniem jej umocowania, jako przedstawiciela oddziałów z danego województwa, wobec administracji państwowej i samorządów,
- wypowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu "aktu łaski" od prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich,
- opowiedzieli się za tym, by interpretacja statutu i uchwał ZG PTTK należała wyłącznie do GSK PTTK.

Ponadto opowiedzieli się za pozostawieniem na następną kadencję obowiązkowej składki członkowskiej, odprowadzanej do ZG PTTK w wysokości: 3 zł - składka ulgowa i 6 zł składka normalna, tj. jak ma to miejsce obecnie oraz za obligatoryjnym ubezpieczeniem przez ZG PTTK kadry programowej oddziałów na czas prowadzenia przez nią imprez turystyczno-krajoznawczych.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego wybrała w głosowaniu tajnym trzynastu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK, którymi zostali: Józef Tokarz, Danuta Borkowska, Jerzy Winsze, Jan Mackiewicz, Przemysław Jaskuła, Andrzej Marcinkowski, Tadeusz Małecki, Jan Olik, Apolonia Stasińska, Robert Śledziński, Tadeusz Brzeziński, Antoni Adamczak, Wiesława Kamieniecka.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś