POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE


W dniu 12 maja 2001 r. w sali Wronieckiego Ośrodku Kultury we Wronkach odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego. Na 75 mandatów przyznanych oddziałom PTTK na regionalną konferencję województwa wielkopolskiego przez Zarząd Główny PTTK wybrano 68 delegatów, przy czym w konferencji wzięło udział 63 delegatów, co stanowiło 93% delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK. Otwarcia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji - Marian Chudy. Delegaci oddziałów wybrali trzyosobowe prezydium obrad konferencji w następującym składzie: Paweł Mordal - przewodniczący (prezes O/PTTK w Szamotułach), Marian Chudy - wiceprzewodniczący (prezes O/Poznańskiego PTTK) oraz Leszek Zagórski - sekretarz (O/Poznański PTTK).

Władze Towarzystwa w regionalnej konferencji reprezentowali: Zbigniew Kresek - członek Prezydium Zarządu Głównego PTTK i Tadeusz Sobieszek - wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Władze administracyjne i samorządowe województwa wielkopolskiego reprezentowane były przez: Ewę Knopczyk z Urzędu Wojewody, Tomasza Wiktora - dyrektora DKFiT Urzędu Marszałkowskiego i Andrzeja Kaleniewicza z DKFiT tegoż urzędu, Marka Woźniaka - członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Stanisława Żołądkowskiego - z-cę burmistrza Miasta i Gminy Wronki, Leszka Bartola - przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki. W konferencji uczestniczyli także dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury Bogdan Czerwiński oraz wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej Grażyna Kaźmierczak. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK za lata 1997-2000 przedstawił jej prezes - Marian Chudy.

Dyskusję cechowała troska o dalszy rozwój Towarzystwa i oddziałów na terenie województwa wielkopolskiego. Dyskutanci wiele miejsca poświęcili integracji działań oddziałów dla realizacji wspólnych zadań, rozwojowi współpracy z lokalnymi samorządami, z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego. Krytykowano ustawę o usługach turystycznych, wnioskując do Zarządu Głównego PTTK o zmianę zapisów niekorzystnych dla przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów PTTK. Stwierdzono, że w świetle ustawy o kulturze fizycznej Zarząd Główny PTTK powinien zabiegać o zrównanie uprawnień kadry PTTK z uprawnieniami instruktora rekreacji. Delegaci wskazywali na potrzebę podjęcia przez Zarząd Główny PTTK działań zmierzających do wypracowania realnej współpracy PTTK z MEN, w tym m.in. ułatwień dla realizowania turystyki wśród młodzieży szkolnej, a także uznanie przez MEN uprawnień przodownickich PTTK za podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dyskutanci podkreślali, że organizowanie atrakcyjnych imprez turystyki kwalifikowanej powinno być sposobem na przyciągnięcie młodzieży do PTTK.

W trosce o przyszłość ekonomiczną Towarzystwa delegaci wnioskowali m.in. o:

- prowadzenie przez Zarząd Główny PTTK intensywnych działań dla zapewnienia ochrony majątku PTTK,
- zwiększenie przez Zarząd Główny PTTK nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi w obiektach PTTK dla prawidłowej realizacji tych inwestycji oraz konsultowanie tych inwestycji z użytkownikami obiektów.

Zaproponowali także do rozważenia Zarządowi Głównemu PTTK kwestię przystąpienia PTTK do ogólnopolskiej organizacji obywatelskiej, wspierającej organizacje pozarządowe. Celem tego przystąpienia "... winno być podkreślenie wagi zadań wykonywanych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez stowarzyszenia pozarządowe, do których zalicza się nasze Towarzystwo. W działaniu zewnętrznym należy stale podkreślać nadrzędne cele realizowane przez PTTK...". Delegaci dyskutując sprawy struktury pośredniej Towarzystwa i zmian w statucie PTTK opowiedzieli się za powołaniem ogniwa pośredniego o zasięgu wojewódzkim, które obligatoryjnie będzie miało osobowość prawną. Podkreślali, że wprowadzenie struktury pośredniej usprawni współpracę oddziałów z terenu województwa z administracją i samorządem wojewódzkim, a także władzą lokalną, szczególnie przy zawieraniu umów formalno-prawnych i w zakresie bezpośredniej współpracy merytorycznej. Struktura pośrednia będzie ciałem koordynującym wzajemne działania między oddziałami województwa wielkopolskiego oraz między oddziałami województwa a Zarządem Głównym PTTK. W nazwie struktury pośredniej, wg delegatów winien znaleźć się przymiotnik nierozerwalnie związany z nazwą regionu, np. "wielkopolski, wielkopolska". Struktura ta powinna być finansowana przez Zarząd Główny PTTK. Delegaci oddziałów województwa wielkopolskiego poparli statutowe rozwiązania o zachowaniu przez oddziały osobowości prawnej, lecz bez zbędnej procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Delegaci zgłosili pod adresem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK następujące wnioski i propozycje zadań:

- należy rozpatrzyć możliwość opracowania wydawnictw dotyczących szlaku cystersów przebiegającego przez północną Wielkopolskę; miejsc kultu religijnego w Wielkopolsce; zbioru regulaminów odznak turystyczno-krajoznawczych Wielkopolski,
- należy wzbogacić kalendarz imprez Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów o imprezę "Wielkopolskie dni opieki nad zabytkami",
- należy stworzyć regionalne archiwum PTTK dla gromadzenia dokumentacji z działalności O/PTTK z terenu Wielkopolski (umiejscowione na początku w O/PTTK w Kaliszu),
- należy prowadzić aktywną współpracę z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Turystyki AWF w Poznaniu.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK uchwaliła ponadto "Zasady organizacyjne funkcjonowania Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK" i "Program współdziałania programowego oddziałów PTTK w ramach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK na lata 2001-2002" oraz zobowiązała Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK do prowadzenia działań zgodnie z przyjętymi dokumentami.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego wybrała w głosowaniu tajnym siedemnastu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK, którymi zostali: Paweł Mordal, Andrzej Piasecki, Bogusław Rzyski, Andrzej Łącki, Adam Gostyński, Tadeusz Krzyżanowski, Marian Chudy, Paweł Anders, Eugeniusz Kowalski, Halina Konieczna, Ryszard Miler, Wacław Szymczak, Wojciech Kicman, Krzysztofa Krupińska, Lech Drożdżyński, Andrzej Kudlaszyk, Kazimierz Jankowiak.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś