POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE


W dniu 7 kwietnia br. odbyła się w Olsztynie Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Warmińsko- Mazurskiego. W konferencji uczestniczyło 43 delegatów na 48 wybranych na zjazdach oddziałów, co stanowi 89,5% uprawnionych do głosowania. Władze PTTK reprezentowali wiceprezes ZG PTTK Gustaw Konopacki, członek prezydium GKR PTTK Jan Bogucki, członek prezydium GSK PTTK Tadeusz Markowski. Władze administracyjne i samorządowe województwa reprezentował Jan Cymcyk - dyrektor Departamentu KFiT Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który podziękował oddziałom województwa warmińsko-mazurskiego za współpracę, szczególnie wysoko ocenił środowisko przewodników turystycznych PTTK. Zadeklarował dalszą współpracę z wszystkimi oddziałami PTTK z terenu województwa, pomimo że środki finansowe, jakimi dysponuje na działalność organizacji pozarządowych Urząd Marszałkowski, są skromne. Obradom regionalnej konferencji przewodniczył Marian Jurak, przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów i prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastępował go Krzysztof Zachwieja - prezes Oddziału "Wielkich Jezior Mazurskich" w Giżycku. Funkcje sekretarza w prezydium obrad powierzono Małgorzacie Bossowskiej z Oddziału Wojskowego PTTK w Giżycku.

W trakcie konferencji dokonano wyróżnień najbardziej zasłużonych działaczy PTTK tego województwa wręczając Medale 50-lecia PTTK, a także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PTTK i dyplomy ZG PTTK. Składając sprawozdanie z działalności Rady Programowej Oddziałów PTTK "Warmii i Mazur" Marian Jurak podkreślił, że oddziałem wiodącym, przy którym koncentrowała się dotychczas działalność Rady był Oddział Warmińsko-Mazurski. Wspólnie w ramach porozumienia oddziałów zorganizowano wojewódzkie eliminacje Konkursu Kronik Ogniw PTTK, a kronika Oddziału PTTK z Ełku zajęła 3 miejsce w Konkursie Ogólnokrajowym. Wspólnie zorganizowano szkolenie znakarzy szlaków rowerowych. Podjęto znaczące działania na rzecz młodzieży szkolnej. Przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim powołano Regionalną Komisję Turystyki Pieszej oraz Regionalną Komisję Przewodnicką. Regionalna Pracownia Krajoznawcza objęła swoim oddziaływaniem wszystkie warmińsko-mazurskie oddziały. Sprawozdanie to zostało uzupełnione wystąpieniami prezesów poszczególnych oddziałów PTTK, którzy poinformowali uczestników konferencji o stanie organizacyjnym i wynikach działalności programowej oraz problemach występujących w bieżącej działalności swoich oddziałów. Na zakończenie Marian Jurak podziękował za bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, a szczególnie z wicemarszałkiem Wojciechem Samulskim i dyrektorem Departamentu Turystyki tego urzędu Janem Cymcykiem. Dyskusja na temat powołania struktur pośrednich zakończyła się zajęciem przez konferencję regionalną stanowiska potwierdzającego potrzebę dalszego funkcjonowania struktury pośredniej (17 głosów), jednak delegaci uważają, że struktura ta może działać na obecnych zasadach, co oznacza, iż funkcje struktury pośredniej może nadal sprawować Rada Programowa Porozumienia Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Warmińsko-Mazurskiego bez konieczności powołania okręgów.

Komisja uchwał i wniosków, której przewodniczył Andrzej Flis przedstawiła regionalnej konferencji, poza stanowiskiem w sprawie struktur pośrednich, następujące wnioski, które zostały przez konferencję przyjęte:

- zorganizować w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu XV Walnego Zjazdu PTTK regionalną konferencję oddziałów PTTK w celu przekazania oddziałom informacji o postanowieniach zjazdu;
- powołać regionalne komisje specjalistyczne, w tym kajakową, żeglarską i podwodną z usytuowaniem w wodniackiej stolicy regionu, tj. w Giżycku;
- wystąpić do ZG PTTK o dofinansowanie prestiżowych ogólnopolskich imprez turystyki kwalifikowanej;
- wyposażyć oddziały PTTK w emblematy organizacyjne PTTK konieczne do zewnętrznego oznakowania budynków, w których mieszczą się siedziby oddziałów PTTK;
- odmładzać szeregi PTTK przez zwiększenie udziału młodzieży w strukturach Towarzystwa; powołać nowe SKKT-PTTK w poszczególnych oddziałach;
- zatroszczyć się o lepszy przepływ informacji o podejmowanych działaniach w Towarzystwie;
- wznowić PTTK-owskie wydawnictwo "Gościniec"; w tym zakresie wystąpić z wnioskiem do ZG PTTK;
- zwiększyć promocję Towarzystwa w centralnych, wojewódzkich i regionalnych czasopismach, codziennych gazetach, oraz medialnych środkach przekazu;
- rozwinąć kampanię na rzecz możliwości korzystania przez członków PTTK z rabatów handlowych w sieci PTTK i na zewnątrz na podstawie karty rabatowej PTTK.

Podczas regionalnej konferencji w głosowaniu tajnym dokonano wyboru 7 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Delegatami zostali wybrani: Małgorzata Bossowska, Władysława Filipczuk, Andrzej Flis, Marian Jurak, Janina Kosior, Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Zachwieja.

Obrady Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Warmińsko-Mazurskiego przebiegały sprawnie i towarzyszyła im sympatyczna atmosfera.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś