POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE


W dniu 21 kwietnia 2001 r. w sali Klubu "Polonez" w Kielcach przy ul. Pocieszki 17 odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego. Na 44 mandatów przyznanych oddziałom PTTK na regionalną konferencję województwa świętokrzyskiego przez Zarząd Główny PTTK wybrano 44 delegatów, przy czym w konferencji wzięło udział 36 delegatów, co stanowiło 82 % uprawnionych do głosowania delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK. Otwarcia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji - Kazimierz Micorek. Delegaci oddziałów wybrali trzyosobowe prezydium obrad konferencji w następującym składzie: Kazimierz Micorek - przewodniczący (prezes O/Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach), Andrzej Wąchocki - wiceprzewodniczący (O/ PTTK w Starachowicach) oraz Andrzej Banak - sekretarz (O/Świętokrzyski PTTK).

Władze Towarzystwa w regionalnej konferencji reprezentowali: Andrzej Wasilewski - członek Prezydium Zarządu Głównego PTTK i Tadeusz Sobieszek - wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, natomiast Biuro ZG PTTK Ryszard Kunce - zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK. Władze administracyjne i samorządowe województwa świętokrzyskiego reprezentowane były przez: Jacka Kowalczyka z Wydziału Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, Dariusza Detke - przedstawiciela Starostwa Powiatowego i Artura Sabata - dyrektora WKKFiT Urzędu Miejskiego. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego przedstawił jego prezes - Kazimierz Micorek.

W dyskusji poruszano wiele problemów dotyczących dalszego rozwoju Towarzystwa i oddziałów na terenie województwa świętokrzyskiego. Dyskutanci sporo miejsca poświęcili integracji działań oddziałów dla realizacji wspólnych zadań, rozwojowi współpracy z lokalnymi samorządami oraz z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego. Wyrażano zaniepokojenie zapisami ustawy o usługach turystycznych niekorzystnymi dla przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK i przewodników PTTK. Delegaci wskazywali na potrzebę podjęcia przez Zarząd Główny PTTK działań zmierzających do wypracowania realnej współpracy PTTK z MEN, w tym m.in. dążenie do tego, by krajoznawstwo i turystyka były wykorzystywane przy tworzeniu programów szkolnych, tworzenia ułatwień dla realizowania turystyki wśród młodzieży szkolnej, wspierania działalności szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK. Delegaci wyrażając troskę o przyszłość ekonomiczną Towarzystwa wskazywali na konieczność prowadzenia przez Zarząd Główny PTTK intensywnych działań dla zapewnienia ochrony tego majątku.

Dyskutując zaś sprawy struktury pośredniej Towarzystwa i zmian w statucie PTTK opowiedzieli się za powołaniem struktury pośredniej między ZG PTTK a oddziałami, popierając propozycje rozwiązań przedstawionych przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK, z tą jednak zmianą, by struktura ta nie nazywała się okręgiem, a w swej nazwie zawierała przymiotnik "regionalny". Podkreślali, że wprowadzenie struktury pośredniej usprawni współpracę oddziałów z terenu województwa z administracją i samorządem a także władzą lokalną. Struktura pośrednia powinna być ciałem koordynującym wzajemne działania między oddziałami województwa świętokrzyskiego. Delegaci Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK podkreślali, że "PTTK jako organizacja ogólnopolska powinna posiadać jeden spójny statut dla wszystkich swoich struktur i szczebli, precyzyjnie określający ich prawa i obowiązki...". Generalnie delegaci poparli kierunki zmian w statucie PTTK zaproponowane przez Zespół Statutowy, przy czym w sprawach dotyczących Głównego Sądu Koleżeńskiego opowiedzieli się za sprecyzowaniem, jeszcze przed Zjazdem, kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego. W sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego delegaci zalecili opracowanie programu turystycznego "Wczesnośredniowiecznego Szlaku Ruskiego", zaproponowali powrót do zarzuconej przed laty inwentaryzacji krajoznawczej regionu a także działań na rzecz regionalizmu, tj. tworzenia izb regionalnych, a także oddziałowych komisji opieki nad zabytkami.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego wybrała w głosowaniu tajnym siedmiu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK, którymi zostali: Franciszek Guska, Kazimierz Micorek, Marek Juszczyk, Janusz Pawłowski, Wojciech Pasek, Zbigniew W. Pękala, Andrzej Wąchocki.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś