POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE


10 czerwca 2001 r. w auli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Obrady otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Edmund Zaiczek, prezes Oddziału "Babiogórskiego" PTTK w Żywcu i powitał gości, którymi byli:

 • Jan Olbrycht - marszałek województwa śląskiego,
 • prof. dr hab. Krystian Roleder - prorektor Uniwersytetu Śląskiego,
 • Joanna Janecka - przedstawicielka wojewody (z Wydziału Spraw Obywatelskich),
 • Jerzy Dolinkiewicz - wiceprezydent m. Katowic
 • Zygmunt Bracławik i Jan Lorenc - Członkowie Honorowi PTTK

Zarząd Główny PTTK reprezentowali: prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, wiceprezes ZG PTTK Marek Staffa, sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon, członek Prezydium ZG PTTK Zbigniew Kresek, Główny Sąd Koleżeński PTTK reprezentowała prezes Anna Kirchner, Główną Komisję Rewizyjną PTTK reprezentowała Maria Balcerzak. W pracach komitetu organizacyjnego konferencji uczestniczyli: Edward Kudelski - wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Edmund Sroka - członek ZG PTTK oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK: Roman Bargieł, Jan Gorczyca i Andrzej Michalik. Prezydium obrad konferencji wybrano w następującym składzie: przewodniczący - Ryszard Mazur prezes Oddziału PTTK w Cieszynie, sekretarz - Henryk Kieś prezes O/PTTK w Świętochłowicach. Ryszard Mazur przejmując prowadzenie obrad poinformował, że obrady protokołuje Edward Wieczorek kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK oraz że są nagrywane na taśmę magnetofonową. Porządek obrad zaprezentowany w zaproszeniu uzupełniono o dodatkowy punkt: "Wręczenie odznaczeń i wyróżnień". Ponadto ustalono wybranie dwóch osobnych komisji: mandatowej i wyborczej. Komisje mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków wybrano w 5-osobowych składach. Zabierając głos podczas konferencji marszałek województwa śląskiego podkreślił znaczenie wychowawczej funkcji turystyki i jej nowej roli w gospodarce województwa. "Turystyka staje się poważnym wyzwaniem dla województwa". Poinformował, że przy Urzędzie Wojewódzkim zostanie powołana Komisja ds. Turystyki. Spośród gości wystąpili także: prorektor Uniwersytetu Śląskiego i wiceprezydent m. Katowic, którzy wyrazili uznanie dla działalności Towarzystwa na terenie województwa śląskiego.

Po wręczeniu Medali 50-lecia PTTK i odznaczeń PTTK komisja mandatowa ogłosiła prawomocność konferencji, stwierdzając, że w obradach uczestniczy 109 delegatów na 125 wybranych na zjazdach oddziałów, co stanowi 87%. Roman Bargieł przedstawił stanowisko zespołu statutowego konferencji w sprawach statutowych. Było ono następujące:

- odstąpić od zmian w statucie PTTK do kolejnego Walnego Zjazdu PTTK,
- nie powoływać okręgów PTTK, chyba że z budżetu ZG PTTK, a to jest nierealne,
- pozostawić dotychczasowe struktury pośrednie,
- interpretację statutu pozostawić jak dotychczas - przy kompetencjach GSK,
- odwołania od wykluczeń z PTTK powinien rozpatrywać Walny Zjazd,
- zweryfikować regulamin OSK.

Konferencja podejmując w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zmian statutowych wycofała się z proponowanego wcześniej stanowiska, aby spraw statutowych nie stawiać na XV Walnym Zjeździe PTTK.

Stanisław Witała przedstawił kierunki działalności programowej na nową kadencję:

- zintensyfikować działalność w środowisku młodzieży,
- ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska,
- opieka nad zabytkami,
- współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach działania,
- współpraca z władzami administracyjnymi z zakresie promocji turystyki.

Przyjęto także deklarację programową.

Kolega Andrzej Michalik przedstawił wnioski zespołu ekonomicznego skierowane do Walnego Zjazdu PTTK:

- składkę członkowską zatrzymać w oddziale po odliczeniu kosztów druków i legitymacji,
- zlikwidować kartę rabatową,
- ZG PTTK powinien podjąć szersze działania na rzecz pomocy oddziałom, powinien także:

 • wspomagać słabsze oddziały nie tylko finansowo ale różną pomocą, np. przy rejestrze sądowym,
 • podjąć działania, aby otrzymywał od spółek dywidendy,
 • podjąć działania oszczędnościowe, np. poprzez ograniczenie liczby składów komisji,
 • opracować cennik prac znakarskich dla tras kolarskich,
 • znowelizować instrukcję szlaków kolarskich,
 • organizować narady i szkolenia w oparciu o własną bazę PTTK,
 • podejmować działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto podkreślił, że wszystkie oddziały powinny jak najszybciej zmobilizować się i opracować swoje oferty do ogólnopolskiego katalogu ofert PTTK.

W głosowaniu tajnym wybrano 43 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Na delegatów wybrano: Tadeusza Długosza, Lidię Dutkiewicz, Mariana Dziwoka, Eugeniusza Franka, Jana Gorczycę, Andrzeja Halamę, Franciszka Jagusiaka, Barbarę Kaczmarek, Henryka Kiesia, Leona Kopernika, Henryka Kościelnego, Edwarda Kudelskiego, Edwarda Kutyłę, Ryszarda Mazura, Andrzeja Michalika, Zbigniewa Orłowskiego, Mariana Pecela, Stanisława Radomskiego, Władysława Rostockiego, Piotra Rościszewskiego, Małgorzatę Rożnowską, Jana Rychlika, Jacka Seweryna, Edwarda Srokę, Mariana Szczerbę, Ireneusza Twarkowskiego, Ilonę Ulatowską, Stanisława Wiatra, Stanisława Wróbla, Mariana Zająca, Mariana Zapę, Marię Zarębską, Henryka Zdrzałka, Tadeusza Ziemiaka, Edmunda Zaiczka, Mirosława Adamczyka, Romana Bargieła, Marka Brodę, Stanisława Burdę, Wiesława Ciupidro, Stanisława Czekalskiego, Józefa Czempę, Jana W. Derejczyka.

Regionalna Konferencja Województwa Śląskiego była organizacyjnie dobrze przygotowana.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś