POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE


W dniu 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej Hotelu "Heveliusz" w Gdańsku odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Pomorskiego. Wzięło w niej udział 48 delegatów z 16 oddziałów PTTK, co stanowiło 89% wybranych delegatów. Konferencji przewodniczył Marian Czyżewski - przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK, które w tym województwie przyjęło nazwę Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK. Warto podkreślić, że ROP PTTK działa od czasu likwidacji zarządów wojewódzkich PTTK, tj. przez 10 lat. W prezydium konferencji zasiadali ponadto: Janusz Grabowski z Oddziału PTTK w Słupsku, Stanisław Sikora z Oddziału Gdańskiego PTTK, Lech Zalewski z Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Janu Bogucki z Oddziału PTTK w Sopocie oraz Elżbieta Świerk, której powierzono funkcję sekretarza konferencji. W Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Pomorskiego Zarząd Główny PTTK reprezentowali: wiceprezes ZG PTTK ds. organizacyjnych Gustaw Konopacki i sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych Halina Mankiewicz. Główny Sąd Koleżeński PTTK reprezentował członek prezydium GSK PTTK Tadeusz Markowski. Główną Komisję Rewizyjną PTTK - członek prezydium GKR PTTK - Jan Bogucki. Uroczystą część regionalnej konferencji swoją obecnością zaszczycili: Tomasz Sowiński wojewoda pomorski oraz Jan Zarębski - marszałek województwa pomorskiego.

W konferencji uczestniczyli także: Andrzej Jachnik - pomorski kurator oświaty, Andrzej Jaworski - zastępca dyrektora Departametnu Gospodarki Infrastruktury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Goliński - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas konferencji wręczono Medale 50-lecia PTTK w kategorii pamiątkowej Wojewodzie Pomorskiemu oraz Marszałkowi Województwa Pomorskiego - jako dowód podziękowania oddziałów PTTK województwa pomorskiego za udzieloną pomoc i dobrze układającą się współpracę z władzami wojewódzkimi. Zarówno Wojewoda Pomorski, jak i Marszałek Województwa Pomorskiego dziękując za przyznane wyróżnienia podkreślili duże znaczenie i udział PTTK w realizacji wielu przedsięwzięć turystycznych województwa pomorskiego. Podziękowali także za dotychczas podejmowane przez oddziały i porozumienie wojewódzkie działania integracyjne. Stwierdzili, że wojewódzkie władze rządowe i samorządowe oczekują współdziałania z jednym ciałem reprezentującym wszystkie oddziały PTTK z terenu województwa. Złożyli deklarację wsparcia merytorycznego i finansowego prowadzonej przez PTTK działalności. Wojewoda Pomorski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego wyróżnili dyplomami i albumami wielu działaczy Towarzystwa. Kurator oświaty wyróżnił pomorskie środowisko działaczy PTTK specjalnym listem gratulacyjnym za pracę wśród młodzieży.

W części roboczej regionalnej konferencji oddziałów delegaci wiele czasu poświęcili dyskusji o strukturach pośrednich i proponowanym przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu zmianom w statucie PTTK. W kwestii struktur pośrednich i proponowanych zmian w statucie PTTK delegaci uczestniczący w konferencji oddziałów PTTK po długiej dyskusji za i przeciw, zajęli następujące stanowisko: Poparli proponowane przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK zmiany w statucie PTTK, które uproszczą postępowanie formalne związane z rejestracją oddziałów poprzez odstąpienie od potrzeby rejestracji w sądzie poszczególnych statutów oddziałów. Nie poparli natomiast propozycji Zespołu o wprowadzenie do statutu PTTK struktur pośrednich w formie okręgów PTTK, do których przynależność oddziałów byłaby obowiązkowa. Konferencja wyraziła pogląd, że porozumienia wojewódzkie oddziałów mogą istnieć bez zapisu strukturalnego w statucie PTTK, a przynależność do nich powinna mieć charakter dobrowolny a nie obligatoryjny.

Delegaci zgromadzeni na Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Pomorskiego skierowali do XV Walnego Zjazdu PTTK następujące wnioski:

1. z uwagi na obowiązującą od 02.02.2001 r. nowelizację ustawy o ochronie przyrody likwidującą istnienie Straży Ochrony Przyrody proponują, by dotychczasowi strażnicy ochrony przyrody podjęli dalszą działalność, jako opiekunowie przyrody PTTK;

2. usankcjonować formalnie w zapisach statutowych PTTK wojewódzkie reprezentacje przewodników turystycznych;

3. obniżyć wysokość składki członkowskiej PTTK dla młodzieży szkolnej i emerytów;

4. wprowadzić do statutu PTTK poprawkę uwzględniającą tzw. "Członka Zbiorowego PTTK" w szkołach i ustalić dla nowej grupy członków symboliczną składkę zbiorową PTTK;

5. Zarząd Główny PTTK i Zarząd Majątkiem PTTK winny utrzymać grunty i substancję hotelową w Sopocie - Kamiennym Potoku we własności Towarzystwa;

6. wprowadzić społeczny nadzór nad działalnością obiektów turystycznych PTTK;

7. zwiększyć nakłady budżetowe na działalność Regionalnych Pracowni Krajoznawczych;

8. nie zmieniać oznaczeń kodowych szlaków pieszych w regionie słupskim z uwagi na to, że aktualny system przyjął się i funkcjonuje w administracji samorządowej i państwowej, informatorach i przewodnikach.

Ponadto konferencja przyjęła dokument pt. "Kierunki działania oddziałów PTTK w ramach porozumienia oddziałów PTTK w województwie pomorskim", w którym stwierdza się, że do czasu innych rozwiązań statutowych platformą współdziałania oddziałów PTTK będzie dobrowolny udział oddziałów w pracach Rady Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Gdańsku, będącego wojewódzkim porozumieniem oddziałów PTTK. Działalność ROP będzie skupiona wokół trzech podstawowych dziedzin:

W zakresie działalności organizacyjnej będzie to:

- troska o stały obieg informacji organizacyjnych i dopływ materiałów programowych oddziałów; wymianę doświadczeń pomiędzy oddziałami,
- podjęcie działań na rzecz reaktywowania oddziałów PTTK w Kościerzynie i Pucku,
- umocnienie działalności PTTK w środowisku młodzieży szkolnej m.in. przez:

 • ściślejszą współpracę z Pomorskim Kuratorium Oświaty, Wydziałami Oświaty i Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych,
 • organizowanie spotkań i szkoleń dla opiekunów SKKT-PTTK,
 • organizowanie kolejnych etapów Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wojewódzkich Zlotów SKKT-PTTK,

- podnoszenie rangi i roli komisji społecznych działających przy ROP przez:

 • stworzenie lepszych warunków dla ich działalności i integrację kadry,
 • organizację kursów dla kandydatów na przodowników i instruktorów,

- zwiększenie działań na rzecz promocji Towarzystwa w województwie m.in. przez współpracę z prasą, radiem i telewizją.

W zakresie działalności programowej:

- kontynuowanie starań o dalszy rozwój turystyki kwalifikowanej przez:

 • organizację imprez o charakterze ogólnopolskim i wojewódzkim,
 • wydawanie wojewódzkiego informatora i kalendarza imprez turystycznych,
 • popularyzowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i prowadzenia ich weryfikacji przez referaty weryfikacyjne przy ROP,

- koordynowanie prac na szlakach pieszych województwa;
- podjęcie starań o wydanie aktualnej mapy szlaków województwa,
- kontynuowanie działań Federacji Przewodników na rzecz rozwoju ilościowego i jakościowego przewodnictwa na terenie województwa,
- przykładanie dużej wagi do problemów rozwoju krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków przez:

 • doskonalenie działalności Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w zakresie informacji krajoznawczej, poradnictwa oraz działalności wydawniczej,
 • realizację wniosków zgłoszonych na sejmiku przedkongresowym "Wiatr od morza",
 • kształtowanie wśród ogółu turystów przekonania o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kultury uprawiania turystyki,
 • stworzenie lepszych warunków do działania Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej, Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami,
 • kontynuowanie wydawania "Jantarowych Szlaków".

W zakresie umocnienia rangi i roli Towarzystwa na terenie województwa pomorskiego:

- zapewnienie jednolitej reprezentacji PTTK wobec władz administracyjnych i samorządowych województwa; w tym celu należy:

 • występować do władz wojewódzkich ze wspólnie wypracowanym stanowiskiem w sprawach infrastruktury turystycznej dla uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego,
 • w momencie powstania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej aktywnie uczestniczyć w jej pracach,

- występowanie o środki finansowe na realizację zadań programowych Towarzystwa na terenie województwa.

W głosowaniu tajnym, w III turach głosowania, wybrano 13 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Delegatami na XV Walny Zjazd PTTK zostali wybrani: Andrzej Górski, Janusz Grabowski, Jacek Samolej, Piotr Mazurek, Sławomir Flis, Stanisław Sikora, Jerzy Rudnik, Jerzy Dobrowalski, Wojciech Charkin, Marian Tomaszewski, Leonard Budniak, Łucja Wróbel, Jadwiga Korzeniewska.

Kończąc obrady regionalnej konferencji przewodniczący Marian Czyżewski podziękował wszystkim za uczestnictwo i wysiłek włożony w jej przygotowanie.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś