POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE


W dniu 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Hotelu "Leśnego" w Białymstoku odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego. Wzięło w niej udział 33 delegatów, co stanowi 80,5% delegatów wybranych przez oddziały. Otwarcia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Tomasz Jerzy Ostapczuk. Delegaci wybrali trzyosobowe prezydium obrad konferencji w następującym składzie: Mieczysław Żukowski - przewodniczący, Henryk Grabowski - wiceprzewodniczący oraz Małgorzata Kurkowska - sekretarz.

W regionalnej konferencji uczestniczyli: Ryszard Koziara reprezentujący Główną Komisję Rewizyjną PTTK, Andrzej Piwoński reprezentujący Główny Sąd Koleżeński PTTK oraz Halina Mankiewicz - sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych, która reprezentowała Zarząd Główny PTTK. Władze województwa podlaskiego reprezentowane były przez Jadwigę Dąbrowską i Elżbietę Jusiel z Urzędu Marszałkowskiego oraz Annę Liszewską z Wydziału Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Urzędu Wojewódzkiego. W konferencji uczestniczyli także dyrektorzy Białowieskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Sprawozdanie z działalności Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego za lata 1998-2000 przedstawił Jerzy Ostapczuk.

Dyskusję cechowała troska o dalszy rozwój Towarzystwa i oddziałów na terenie województwa podlaskiego. Dyskutanci wiele miejsca poświęcili integracji działań oddziałów dla realizacji wspólnych zadań. Skrytykowano ustawę o usługach turystycznych w części dot. weryfikacji uprawnień przewodnickich. Wnioskowano, aby Zarząd Główny PTTK wystąpił do Komisji Sejmowej o przedłużenie okresu weryfikacji uprawnień przewodników przynajmniej do końca 2001 r. Wskazano na potrzebę podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia ulgowych biletów wstępu do muzeów dla przewodników oprowadzających wycieczki. W trosce o przyszłość Towarzystw delegaci wnioskowali o szerszy udział PTTK w realizacji programu szkolnego. Delegaci uważają, że w ramach PTTK powinna zostać utworzona tania baza dla młodzieży. Dyskutanci zaprezentowali pogląd, że organizowanie atrakcyjnych imprez turystyki kwalifikowanej powinno być sposobem na przyciągnięcie młodzieży do PTTK. Delegaci uczestniczący w regionalnej konferencji opowiedzieli się za stworzeniem struktur pośrednich w formie okręgów i za obligatoryjną przynależnością oddziałów do tych struktur.

Podkreślali, że wprowadzenie struktur pośrednich:
- usprawni współpracę z administracją terenową,
- usprawni koordynację działań pomiędzy oddziałami w ramach województwa oraz oddziałami PTTK, a ZG PTTK.

Uważają jednak, że struktury pośrednie powinny być finansowane przez ZG PTTK, ponieważ oddziałów na to nie stać, przynajmniej w województwie podlaskim.

Sprawę zmian w statucie PTTK i projekt struktur pośrednich delegaci głosowali. W głosowaniu udział wzięło 31 delegatów. Za strukturą pośrednią w formie okręgów opowiedziało się 24 delegatów, dwóch delegatów miało zdanie przeciwne, pięciu wstrzymało się od głosu.

Oddziały opowiedziały się także za uproszczeniem procedury rejestracyjnej, dotyczącej statutów oddziałów, poparli wniosek Zespołu Statutowego, by statut oddziału PTTK był częścią statutu PTTK. Delegaci uważają, że na terenie województwa musi nastąpić pełna koordynacja działań w zakresie znakowania szlaków turystycznych. Uznali za konieczne podjęcie działań zmierzających do modernizacji szlaku Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. W tym zakresie oczekiwana jest pomoc Zarządu Głównego PTTK.

Wśród wniosków znalazły się takie, jak:

- zorganizowanie na podstawie porozumienia oddziałów sieci punktów informacji turystycznej,
- podjęcie działań mających na celu urealnienie terminów, jakie narzucają władze administracyjne przy składaniu wniosków na realizacje zadań zleconych,
- podjęcie działań zmierzających do zrównania w opodatkowaniu działalności BORT PTTK z podmiotami zagranicznymi, a nawet, jeżeli byłoby to możliwe, to ich zmniejszenie,
- wystąpienie do właściwych organów o zmniejszenie stawki VAT przy organizacji zagranicznych imprez przyjazdowych, co spowoduje wzrost konkurencyjności PTTK-owskich imprez,
- dopuszczenie do rozwoju inwestycji w oddziałach, czego efektem w przyszłości powinna być większa niezależność i stabilność finansowa tych jednostek,
- skoncentrowanie działań na tworzeniu nowych klubów turystyki kwalifikowanej,
- poszerzenie sieci ścieżek dydaktycznych jako miejsc pierwszego kontaktu młodzieży z turystyką i przyrodą,
- koordynowanie w ramach wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK wszystkich szkoleń dla kadry programowej,
- powołanie wojewódzkich komisji turystyki kwalifikowanej oraz wojewódzkiej komisji przewodnickiej,
- doprowadzenie do podpisania porozumienia o wzajemnym współdziałaniu kół przewodnickich PTTK,
- wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych z wnioskami o uproszczenie procedury formalnej dotyczącej organizacji ruchu na projektowanych szlakach rowerowych.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego wybrała w głosowaniu tajnym pięciu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Tomasz Ostapczuk, Ryszard Koziara, Henryk Grabowski, Jakub Półtorzycki, Zbigniew Rutkowski.

Wyłoniono drogą desygnowania przez oddziały, nowy 9-osobowy skład Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK. Przewodniczącą porozumienia została Małgorzata Kurkowska z Oddziału Regionalnego PTTK w Białymstoku. W skład porozumienia weszli ponadto: Janina Kosakowska z Oddziału PTTK w Łomży, Andrzej Chuchnowski z Oddziału PTTK w Suwałkach, Jakub Półtorzycki z Oddziału im. Z. Glogera w Białymstoku, Stanisław Kujawiak z Oddziału w Białowieży, Ryszard Jędrzejewski z Oddziału w Augustowie, Anna Kryszeń z Oddziału w Hajnówce, Adam France z Oddziału Zakładowego w Łapach oraz przedstawiciel Oddziału PTTK w Bielsku Podlaskim, którego nazwisko w najbliższym czasie poda oddział.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś