POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE


W dniu 21 kwietnia 2001 r. odbyła się w Rzeszowie Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Podkarpackiego. W konferencji udział wzięło 30 delegatów na 44 wybranych na zjazdach oddziałów, co stanowi 68% uprawnionych do głosowania. Władze Naczelne PTTK reprezentowali: wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Edward Kudelski i członek Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Beata Dziduszko. W konferencji uczestniczył Ignacy Zatwardnicki - Członek Honorowy PTTK oraz Józef Szymbara - prezes Zarządu Spółki z o.o. "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK". Niestety na konferencję nie przybyli zaproszeni przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa podkarpackiego. Uczestnicy konferencji otrzymali pozdrowienia i najlepsze życzenia od posła na Sejm Józefa Górnego i przewodniczącego sejmiku województwa podkarpackiego Zdzisława Banata.

Konferencji w części pierwszej przewodniczył Stanisław Sieradzki z Oddziału PTTK w Sanoku, natomiast w części drugiej Zygmunt Cebula z Oddziału PTTK w Rzeszowie. Komisji uchwał i wniosków przewodniczył Jan Kazimierz Brodziński z Oddziału PTTK w Rzeszowie Kolega Eugeniusz Taradajko przedstawił sprawozdanie z działalności Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK, które zostało przez konferencję przyjęte. W wyniku dyskusji przyjęto drogą głosowania następujące wnioski i postanowiono skierować je do XV Walnego Zjazdu PTTK:

1. Pozostawić dobrowolność przynależności oddziałów do struktur pośrednich przy finansowaniu tej działalności przez Zarząd Główny PTTK.

2. Konieczne jest wprowadzenie przepisów lepiej chroniących majątek PTTK wniesiony do spółek prawa handlowego, a także bardziej precyzyjne zróżnicowanie pomiędzy majątkiem PTTK jako całości, a majątkiem oddziałów (zgodnie z treścią punktu 3 kierunków zmian w statucie PTTK opracowanego przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK).

3. Każdy oddział powinien tworzyć własny statut oparty na statucie wzorcowym uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK.

4. W systemie wyborczym do składu Zarządu Głównego PTTK należy zapewnić minimum jedno miejsce dla delegata z każdego województwa, wybranego przez Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK w przyszłym systemie wyborczym, co stanowić będzie 16 członków wybranych w województwach, pozostałych 14 członków wybrałby Walny Zjazd PTTK.

5. Zarząd Główny PTTK winien częściej niż dotychczas partycypować w kosztach Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK obsługującej teren działania wielu oddziałów w województwie. Dotyczy to szczególnie etatów i kosztów wynikających z administrowania pomieszczeniami oraz w zakresie działalności programowej.

6. Wybory na stanowisko prezesa: koła, oddziału i zarządu głównego winny być dokonywane bezpośrednio na zjazdach danego szczebla.

7. Do władz poszczególnych szczebli w strukturach PTTK winny być wybierane osoby spośród delegatów szczebla niższego.

8. Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia kursu znakarskiego (ze względu na znaczny ubytek kadry) dla osób z terenu województwa podkarpackiego. Liczymy na dofinansowanie powyższego kursu przez Zarząd Główny PTTK.

9. W celu podniesienia jakości wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki itp.) zaproponować wydawcom współpracę w tym zakresie z kadrą naszego Towarzystwa,

10. Spowodować emisję ujednoliconego znaczka organizacyjnego PTTK pod kątem wielkości, koloru itp.

Ponadto przyjęto następujące wnioski, które realizowane będą w ramach działalności Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK:

1. Wystąpić do oddziałów PTTK województwa podkarpackiego o bieżące przesyłanie do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK wszelkich materiałów dokumentujących działalność oddziałów, biogramy działaczy, drobnych publikacji i wydawnictw dotyczących danego terenu i innych.

2. Przy organizacji imprez PTTK stosować zróżnicowanie opłaty preferujące członków PTTK.

3. Poczynić starania i udzielić pomocy organizacyjnej tym oddziałom, które nie otrzymały miejsc mandatowych na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Podkarpackiego.

W głosowaniu tajnym wybrano 9 delegatów województwa podkarpackiego na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Andrzej Baran, Jan Brodziński, Marian Buda, Marian Dzimira, Antoni Hadała, Janusz Motyka, Stanisław Sieradzki, Agnieszka Wałach, Rafał Wałach.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Podkarpackiego przebiegała w życzliwej atmosferze, a dyskutanci wykazali wiele troski o rozwój Towarzystwa na terenie tego województwa.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś