POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


W dniu 12 maja 2001 r. w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego.

Na tę konferencję Zarząd Główny PTTK przyznał oddziałom PTTK 41 mandatów. Oddziały PTTK wybrały na swych zjazdach 40 delegatów. Zgodnie z protokołem komisji mandatowej w konferencji uczestniczyło 35 delegatów, co stanowi 87% wybranych delegatów.

Władze naczelne PTTK reprezentowali: Roman Bargieł - członek GKR PTTK, Adolf Mikulec - członek GSK PTTK oraz Ryszard Kunce - zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK.

Władze samorządowe województwa reprezentowała Bożena Domagała - dyrektorka Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Obrady otworzył Lucjusz Bilik - przewodniczący komitetu organizacyjnego regionalnej konferencji, przewodniczący porozumienia, prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Opolu.

Regionalnej konferencji przewodniczył Alfred Feliks z Oddziału PTTK Huta Zawadzkie, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Józefowi Kośli z Oddziału PTTK w Opolu.

W części uroczystej konferencji Tadeusz Zerych - Członek Honorowy PTTK wręczył Medal 50-lecia PTTK Alfredowi Mikulcowi. Lucjusz Bilik odczytał listę 28 działaczy PTTK, których Zarząd Główny PTTK wyróżnił Medalem 50-lecia PTTK, a wręczeń dokonano podczas zjazdów oddziałów PTTK. Ponadto najbardziej aktywnym działaczom PTTK uchwałą Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego zostały wręczone Medale 50-lecia PTTK w kategorii pamiątkowej z dyplomem Porozumienia Oddziałów i gorącymi podziękowaniami za pracę. Medalem i dyplomem uhonorowano także Urząd Marszałkowski, "Miramex", redakcję "Obieżyświat" oraz Polskie Radio Oddział w Opolu - dając tym samym wyraz wdzięczności za poparcie i udzieloną pomoc w działalności Towarzystwa.

Podstawą do dyskusji dla uczestników konferencji było sprawozdanie Lucjusza Bilika przewodniczącego porozumienia, obejmujące okres działania ROP PTTK Śląska Opolskiego oraz działania porozumienia oddziałów PTTK woj. opolskiego do roku 2000. W ww. porozumieniu od dnia 7 maja br. działają już wszystkie oddziały PTTK z woj. opolskiego, bowiem w tym dniu również przystąpił do porozumienia największy oddział na tym terenie, tj. Oddział PTTK w Opolu.

W trakcie dyskusji głos zabrali przedstawiciele władz naczelnych PTTK. I tak:

- A. Mikulec przedstawił uchwałę GSK PTTK w sprawie udzielenia abolicji od wszystkich kar wymierzonych członkom PTTK przez sądy koleżeńskie PTTK z okazji 50-lecia PTTK,
- R. Bargieł, reprezentujący na konferencji GKR PTTK, zwrócił uwagę na brak kompleksowego projektu zmian w statucie PTTK, który miał opracować Zarząd Główny PTTK. Dokonał własnej oceny projektu zmian statutowych przedstawionego przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu PTTK w zakresie potrzeby i celowości utworzenia okręgów PTTK,
- R. Kunce m. in. przedstawił zebranym i ocenił działania Towarzystwa w zakresie organizacyjnym i programowym w roku 2000, podkreślił szczególnie takie inicjatywy, jak V Kongres Krajoznawstwa Polskiego i Jubileusz 50-lecia PTTK. Omówił także trudności, jakie napotyka PTTK w swojej działalności.

W trakcie szczerej i konkretnej dyskusji uczestnicy m.in. wnosili propozycje w sprawie dalszej działalności PTTK na terenie województwa oraz pod adresem władz PTTK. Wniosek i postulaty w tym zakresie komisja uchwał i wniosków przedłożyła konferencji w oddzielnym dokumencie, który został przyjęty drogą głosowania.

Przyjęte przez konferencję postanowienia, wnioski i postulaty:

1. Zobowiązać delegatów województwa opolskiego do poparcia na XV Walnym Zjeździe PTTK uchwały GSK w sprawie darowania wszystkich kar orzeczonych przez GSK i oddziałowe sądy koleżeńskie do 17.12.2000 r.

2. Zobowiązać delegatów województwa opolskiego do przedstawienia na Zjeździe następujących wniosków i postulatów:

1/ podjąć rozmowy z rządem o uwzględnienie statusu przodownika w ustawie o usługach turystycznych,
2/ wyjaśnić rolę i kompetencje organizatora turystyki w świetle nowej ustawy o usługach turystycznych,
3/ podjąć działania zmierzające do zwalniania z opłat za wstęp do parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych obiektów przyrodniczych te osoby, które zdobyły odznakę "Turysta Przyrodnik" w stopniu małym złotym,
4/ zwiększyć aktywność turystyczną na rzecz turystyki kwalifikowanej oraz propagowania zdobywania odznak na rajdach i wycieczkach,
5/ podjąć kroki do zwiększenia ilości kadry programowej PTTK,
6/ powołać Centralny Ośrodek Kolekcjonerstwa Krajoznawczego z siedzibą w Opolu.

3. Konferencja zobowiązała Radę Prezesów Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego do:

1/ przeprowadzenia corocznego konkursu na działalność programową oddziałów PTTK województwa opolskiego i jego ogniw,
2/ wprowadzenia na stałe do kalendarza imprez o zasięgu wojewódzkim akcji "Sprzątanie Opolszczyzny",
3/ reaktywowania Regionalnej Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Turystyki na Śląsku Opolskim",
4/ rozpropagowanie wśród oddziałów PTTK województwa opolskiego potrzeby zawierania umów na udzielanie zniżek w opłatach za usługi posiadaczom "Karty rabatowej PTTK",
5/ wydawania wojewódzkiego informatora turystyczno-krajoznawczego,
6/ wystąpienia z apelem do władz administracyjnych i samorządowych o planowaniu i realizowaniu w szerokim zakresie ścieżek rowerowych: osiedlowych, międzyosiedlowych, na działki ogrodowe, do szkół itp.,
7/ zaakceptowania tworzonego przy Oddziale PTTK w Opolu Ośrodka Straży Ochrony Przyrody, jako ośrodka wojewódzkiego,
8/ opracowania ścieżki regionalnej i ekologicznej dla szkół,
9/ uwzględnienie w pracy krajoznawczej z młodzieżą szkolną w szerszym zakresie planu poznania najbliższej okolicy,
10/ wybór delegatów na zjazd walny powinien zagwarantować wyłonienie najbardziej doświadczonych osób. Należy zachować odpowiednie propozycje ilościowe delegatów w stosunku do liczebności oddziałów.

4. Przekazać opinię Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego na temat zmian w statucie PTTK:

1/ Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego nie popiera propozycji, aby statut oddziału PTTK był częścią lub załącznikiem statutu PTTK,
2/ należy szczegółowo określić sposób, zasady i źródła finansowania kosztów działalności okręgów. W aktualnej sytuacji oddziałów nie do przyjęcia jest finansowanie przez nich okręgów,
3/ nie przyznawać okręgowych komisjom rewizyjnym prawa do kontroli działalności oddziałowych komisji rewizyjnych oddziałów PTTK.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego zgodnie z ordynacją wyborczą wybrała w głosowaniu tajnym 9 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK: Henryka Pacieja, Bronisława Adamskiego, Marię Czarnecką, Jana Adama Łukasiewicza, Władysława Łysiaka, Jerzego Chmiela, Wilhelminę Barańską, Mieczysława Papierskiego, Adolfa Mikulca.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś