POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


W dniu 26 maja 2001 r. w sali kinowej Wojskowego Klubu Garnizonowego w Warszawie odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego.

Na 114 mandatów przyznanych oddziałom PTTK woj. mazowieckiego przez ZG PTTK wybrano 114 delegatów, z czego 3 oddziały (w Mławie, Wodny "Pełta" w Pułtusku i Sokołowie Podlaskim) nie dostarczyły dokumentacji ze swoich zjazdów. W konferencji wzięło udział 89 delegatów, co stanowiło 78,1% wybranych.

Otwarcia konferencji województwa mazowieckiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Wojciech Koprowski. Delegaci oddziałów wybrali prezydium obrad konferencji w następującym składzie: przewodniczący - Wojciech Koprowski (prezes Oddziału "Praskiego" PTTK w Warszawie), dwóch wiceprzewodniczących: Anna Kirchner (prezes Oddziału "Podlasie" w Siedlcach) i Konrad Bielecki (prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu) oraz sekretarz Ewa Stangrodzka (Oddział PTTK w Ciechanowie).

Władze Towarzystwa na konferencji reprezentowali: prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Anna Kirchner i wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Tadeusz Sobieszek.

Władze administracyjne i samorządowe województwa mazowieckiego reprezentowane były przez Włodzimierza Nieporęta - przewodniczącego sejmiku województwa mazowieckiego, Leszka Mizielińskiego wiceprzewodniczącego zarządu województwa mazowieckiego, Hannę Sawicką - kierownika Wydziału Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Waldemara Barana - specjalistę ds. Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Prezes ZG PTTK wręczył przyznany przez ZG PTTK Leszkowi Mizielińskiemu medal "Za pomoc i współpracę" oraz wyróżnił działaczy oddziałów PTTK województwa mazowieckiego Medalem 50-lecia PTTK. Dziękując za otrzymane wyróżnienie Leszek Mizieliński, wyraził słowa uznania działaczom PTTK za ich olbrzymie zaangażowanie w realizacji zadań na rzecz promocji turystyki kwalifikowanej w województwie oraz promocję walorów krajoznawczych województwa. Zaprosił PTTK do udziału w organizacji stoiska na targach TT Warsaw Tour+ Travel w Warszawie w roku 2001 oraz innych przedsięwzięciach Urzędu Marszałkowskiego. Podkreślił, że władze samorządowe województwa chciałyby mieć w porozumieniu oddziałów PTTK jedynego partnera do rozmów i współpracy, reprezentującego wszystkie oddziały PTTK w województwie.

Informację na temat "PTTK w województwie mazowieckim" przedstawił Wojciech Koprowski.

Zabierając głos w dyskusji Janusz Zdebski podkreślił, że oddziały PTTK wobec władz wojewódzkich muszą występować zintegrowane i z jednolitym programem. "Gwarancją naszego przetrwania jest intensyfikacja działań w kierunku kształtowania wizerunku Towarzystwa, w działaniach tych musimy być pozytywnie agresywni".

W czasie konferencji zostały zaprezentowane materiały wypracowane przez zespoły robocze powołane przez komitet organizacyjny konferencji:

- stanowiska Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego w zakresie zmian w statucie PTTK przedstawiła Anna Kirchner,
- propozycje kierunków działalności programowej w województwie mazowieckim przedstawił Konrad Bielecki,
- propozycje kierunków działań w zakresie promocji produktu turystycznego oddziałów województwa mazowieckiego oraz współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi przedstawił Zdzisław Łysio. <.p>

Dyskusję cechowała troska o dalszy rozwój Towarzystwa i oddziałów na terenie województwa mazowieckiego.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego podjęła uchwałę przyjmując przedstawione przez zespoły wnioski:

1. W zakresie zmian statutowych konferencja proponuje:

1) Zaprzestać ciągłych zmian statutu i ograniczyć jego zmiany tylko do niezbędnego minimum.
2) Wprowadzić statut oddziału do statutu PTTK.
3) Powołać okręgi w wersji zaproponowanej przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK, pod warunkiem zapewnienia ich finansowania z budżetu ZG PTTK. Okręgi winny mieć jednolite nazwy oraz być wyposażone w odpowiednie pełnomocnictwa i uprawnienia do prowadzenia działalności. W okręgach powinny być powołane okręgowe sądy koleżeńskie z jednoczesnym odstąpieniem od powoływania oddziałowych sądów koleżeńskich.
4) Nie ograniczać zapisem statutowym liczby jednostek specjalistycznych.
5) Utrzymać dotychczasowe uprawnienia GSK do interpretacji statutu oraz doprecyzować w statucie PTTK sprawy dotyczące kar i ich zacierania.
6) Odstąpić od pisemnego obowiązku powiadamiania członków o wykluczeniu z PTTK oraz wprowadzić zasadę przywracania członkostwa po opłaceniu zaległych składek.

Ponadto regionalna konferencja postanowiła wystąpić do ZG PTTK o podjęcie energicznych działań w celu zmian przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym w części dotyczącej wysokości opłat związanych z postępowaniem rejestracyjnym.

2. W zakresie działalności programowej regionalna konferencja postanowiła:

1) Kontynuować organizację eliminacji wojewódzkich konkursów młodzieżowych, powierzając ich przeprowadzenie poszczególnym rejonom (Radom, Warszawa, Żyrardów, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) oraz ustalić zasady reprezentowania poszczególnych rejonów w eliminacjach wojewódzkich konkursów w zależności od osiągniętych efektów.
2) Organizować coroczne spotkania opiekunów SKKT i wojewódzkie zloty laureatów konkursów młodzieżowych.
3) Kontynuować organizację narad i Mazowieckich Sejmików Instruktorów Krajoznawstwa.
4) Współuczestniczyć w obchodach Tygodnia Turystyki Młodzieży i Światowego Dnia Turystyki poprzez organizację pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Wielodyscyplinowego Zlotu Turystów Województwa Mazowieckiego.
5) Organizować coroczną imprezę "Puchar Mazowsza w Marszach na Orientację".
6) Zapewnić współpracę oddziałów i kół przewodnickich w dokształcaniu i poznawaniu poszczególnych regionów województwa oraz podjąć próbę zorganizowania wspólnego kursu dla przewodników po Mazowszu.
7) Wystąpić do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie zmian w regulaminach konkursów, a dotyczących zróżnicowania liczby reprezentacji z dużych i małych województw.
8) Wystąpić do wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej dla przodowników turystyki górskiej o ustalenie stałego, przynajmniej jednego w roku terminu egzaminu.
9) Tworzyć w miarę potrzeb komisje wojewódzkie poszczególnych środowisk i dyscyplin turystyki kwalifikowanej w celu koordynowania poczynań w tym zakresie.
10) Wydawać wspólny kalendarz imprez krajoznawczych i turystycznych w województwie.

3. W zakresie promocji produktu turystycznego oddziałów województwa mazowieckiego regionalna konferencja postanowiła:

1) Kontynuować przyjęty w 2000 r. program wspólnej promocji działalności BORT PTTK z terenu województwa mazowieckiego przez:
a) Wspólne uczestnictwo oddziałów z terenu województwa w stoisku PTTK na krajowych targach turystycznych oraz festynach m.in. na targach "GLOB" w Katowicach, "Lato" w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu.
b) Nawiązać współpracę z Urzędem Marszałkowskim w celu promocji turystyki aktywnej na targach Warsaw Tour+ Travel w Warszawie w roku 2001 i latach następnych.
c) Włączyć się w organizację imprez towarzyszących targom turystycznym "Lato 2002" w Warszawie, np. przez organizację na terenie AWF imprezy otwartej InO.
d) Organizować study tour po najciekawszych obszarach turystyczno-krajoznawczych województwa mazowieckiego z uwzględnieniem bazy PTTK będącej w dyspozycji jednostek PTTK.
e) Przygotować wspólnie z lokalnymi władzami samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się turystyką i krajoznawstwem mazowieckiego produktu turystyki aktywnej np. "5 dni na Mazowszu - pieszo, rowerem, kajakiem" czy "Tramwaj wodny kajakiem po Pilicy".
f) Przygotować wiodącą imprezę promującą działania PTTK w województwie mazowieckim.
2) Zwiększenie udziału oddziałów z terenu województwa w działaniach podejmowanych przez ZG PTTK w zakresie promocji produktu turystycznego i dalszej integracji oddziałów poprzez:
a) Upowszechnienie w oddziałach Ogólnopolskiego Systemu Sprzedaży Produktów Turystycznych PTTK.
b) Skorzystanie z możliwości promocji własnych produktów turystycznych, w tym prezentacji własnego terenu i towarzyszących temu usług przewodnickich w drugiej edycji katalogu ofert jednostek PTTK, którego wydanie planowane jest na jesień 2001 r.
3) Współdziałanie z władzami samorządowymi województwa w zakresie organizacji wojewódzkiej informacji turystycznej, z wykorzystaniem możliwości w tym zakresie oddziałów PTTK.
4) Doprowadzenie do wydania w 2002 r. informatora "PTTK w województwie mazowieckim", będącego wizytówką możliwości działań PTTK w województwie, zwłaszcza w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz organizacji imprez dla mieszkańców.
5) Wykorzystywanie Internetu do promocji produktu turystycznego oddziałów oraz informacji o imprezach turystycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, np. przez zamieszczanie bezpłatnej informacji na stronie ZG PTTK (http://www.pttk.pl)

4. W zakresie współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi województwa mazowieckiego postanowiono:

1) Stale doskonalić bieżącą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem organizacji imprez i konkursów dla młodzieży oraz spotkań opiekunów szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych.
2) Kontynuować organizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Wielodyscyplinowych Zlotów Turystów z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz innych imprez o zasięgu wojewódzkim.
3) Wzbogacać współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w województwie mazowieckim zajmującymi się turystyką, jak PFCiC, PTSM, ZHP, TKKF itp.
4) Niezależnie od promocji oferty PTTK na targach turystycznych w stoisku PTTK należy prezentować również oferty PTTK w stoisku Urzędu Marszałkowskiego na targach turystycznych, zwłaszcza imprezy turystyki kwalifikowanej.
5) Należy rozszerzyć działania dla lepszego prezentowania przedsięwzięć PTTK w prasie i telewizji ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji dokonań PTTK w programach Regionalnego Ośrodka Telewizyjnego oraz wydawnictwie Urzędu Marszałkowskiego "Nasze Mazowsze"
6) Należy zadbać o udział przedstawicieli w Lokalnej i Regionalnej Organizacji Turystyki.

Ponadto sprawą szczególnie ważną dla PTTK jest skuteczne delegowanie naszych przedstawicieli do lokalnych władz samorządowych różnego szczebla.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego wybrała w głosowaniu tajnym 37 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Wiesław Czarnecki, Krzysztof Głażewski, Jerzy Kwaczyński, Tadeusz Martusewicz, Stanisław Janowicz, Bogdan Komorowski, Wojciech Koprowski, Krzysztof Lewicki, Włodzimierz Majdewicz, Wiesława Marciniak, Ewa Stangrodzka, Krzysztof Stańczak, Tadeusz Jastrzębski, Elżbieta Strzępek, Konrad Bielecki, Anna Kirchner, Franciszek Midura, Andrzej Tereszkowski, Ryszard Kunce, Zygmunt Kwiatkowski, Marian Nowak (O/Miejski), Jolanta Czapiga, Janusz Ptasiński, Jerzy Kononowicz, Andrzej Pawlewski, Alicja Piasecka, Andrzej Piwoński, Wiesław Kędzierawski, Eugeniusz Żerański, Wojciech Górski, Andrzej Milke, Jarosław Górski, Jerzy Kufel, Zdzisław Łysio, Marek Lengiewicz, Andrzej Rokiciński, Jadwiga Kamińska.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego była bardzo dobrze przygotowana i sprawnie przeprowadzona.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś