POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


W dniu 16 czerwca 2001 r. w sali Politechniki Krakowskiej przy ulicy Kanoniczej w Krakowie odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego.

Na 87 mandatów przyznanych oddziałom PTTK na regionalną konferencję województwa małopolskiego przez Zarząd Główny PTTK wybrano 84 delegatów, przy czym w konferencji wzięło udział 73 delegatów, co stanowiło 87 % delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK.

Otwarcia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Jerzy Kapłon. Delegaci oddziałów wybrali dwuosobowe prezydium obrad konferencji w następującym składzie: Jerzy Kapłon - przewodniczący i Iwona Rożej - sekretarz.

Władze Towarzystwa w regionalnej konferencji reprezentowali: prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, wiceprezesi ZG PTTK

E. Kudelski i M. Staffa, skarbnik ZG PTTK Cezary Droszcz, sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon, członek ZG PTTK Wiesław Karger, prezes GKR PTTK Stanisław Dygasiewicz i wiceprezes GKR PTTK Tadeusz Sobieszek.

Obrady konferencji swoją obecnością zaszczycił Tadeusz Syryjczyk - poseł na Sejm RP.

Konferencja oceniła pozytywnie dotychczasową formę współdziałania oddziałów PTTK zrzeszonych w Małopolskim Forum Oddziałów PTTK, a dyskutanci wiele miejsca poświęcili konieczności kontynuowania tego współdziałania w celu integracji działań oddziałów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć istotnych dla województwa jak i całego Towarzystwa. Delegaci wiele miejsca poświęcili rozwojowi współpracy z lokalnymi samorządami, z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego, wspieraniu finansowym przez te organa takich działań oddziałów PTTK, jak: rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, wspomaganie placówek muzealnych różnego typu czy popieranie akcji programowych na rzecz członków PTTK i innych grup społecznych, w tym szczególnie młodzieży szkolnej. Postulowano także aktywniejsze niż dotąd wspieranie tych działań oddziałów przez ZG PTTK. Wnioskowano o podniesienie w przyszłej kadencji, uznając je za zadanie priorytetowe, rangi oddziałów PTTK w Towarzystwie przez m.in. wypracowanie formuły zabezpieczającej oddziałom PTTK udział strukturalny, a nie okazjonalny, w podziale środków wypracowanych przez majątek całego Towarzystwa.

Delegaci, wskazując na potencjał intelektualny, tradycje i umiejętności organizatorskie działaczy PTTK, postulowali nasilenie promocji i reklamy działań oraz oferty turystycznej i krajoznawczej Towarzystwa. Pod adresem przyszłego Zarządu Głównego XV kadencji, w trosce o przyszłość ekonomiczną Towarzystwa, delegaci wnioskowali m.in. o:

- ustalenie kwoty odpłatności składek ponoszonych przez oddziały PTTK na rzecz ZG PTTK, która byłaby równa faktycznie ponoszonym kosztom edycji znaczków, legitymacji, karty rabatowej i innych atrybutów przynależności organizacyjnej; środki pozyskiwane przez oddziały ze zbieranych składek członkowskich powinny pozostawać w ich dyspozycji,

- obniżenie kosztów działalności ZG PTTK oraz kosztów nadzoru nad działalnością gospodarczą Towarzystwa. Zaoszczędzone w ten sposób środki powinny być przeznaczone bezpośrednio na potrzeby oddziałów PTTK, począwszy od 2002 r., tj. m.in. na wsparcie działalności regionalnych porozumień oddziałów PTTK i komisji programowych działających na tym szczeblu struktury,

- opracowanie strategii programowej i ekonomicznej Towarzystwa umożliwiającej pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

W zakresie spraw struktury pośredniej Towarzystwa i zmian w statucie PTTK delegaci konferencji przyjęli następujące stanowisko:

- ponieważ nie zostało przedstawione jednolite stanowisko Zespołu Statutowego Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK, a zmiany statutowe dokonywane były przez cały czas toczącej się kampanii sprawozdawczo- wyborczej, należy delegatom na XV Walny Zjazd PTTK doręczyć materiały dotyczące zmian w zapisach statutowych w terminie do 30 lipca 2001 r., tak by mogły być one skonsultowane z gremium oddziałów PTTK województwa małopolskiego,

- wprowadzenie zmian statutowych powinno ograniczyć się wyłącznie do zmian tych zapisów, które wynikają z potrzeb dostosowania do obowiązujących przepisów podatkowych, pozyskiwania środków pomocowych oraz z zapisów ustawy o usługach turystycznych i ustawy o rachunkowości, a które zabezpieczałyby w pełni interesy Towarzystwa,

- nie akceptuje się próby zmian zapisów w statucie Towarzystwa, które mogą podważyć lub ograniczyć w przyszłości dotychczasowe kompetencje oddziałów PTTK,

- nie akceptuje się wprowadzenia szczebla pośredniego w postaci utworzenia okręgu. Uznaje się, że dotychczasowa forma dobrowolnego zrzeszania się oddziałów PTTK jest wystarczającą formą do reprezentowania interesów tych oddziałów wobec władz administracyjnych i samorządowych. Zapis w statucie winien ograniczyć się jedynie do przyzwolenia na dobrowolne zrzeszanie się oddziałów PTTK.

Ponadto delegaci omawiali sprawy dotyczące członkostwa w PTTK, w tym młodzieży; współpracy z MEN i organizacjami międzynarodowymi, organizacji internetowej sieci informacyjnej w Towarzystwie.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego wybrała w głosowaniu tajnym dwudziestu pięciu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK, którymi zostali: Wojciech Biedrzycki, Ryszard Bielecki, Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, Julian Chrustek, Beata Dziduszko, Jerzy Forczek, Janusz Jędrygas, Jerzy Kapłon, Jerzy S. Kowalski, Zbigniew Kresek, Ryszard Kwieciński, Stanisław Leśnik, Andrzej Łabno, Jan Noworyta, Jan Palider, Kazimierz Pudo, Wiesław Panek, Cecylia Serwin, Adam Sobczyk, Kazimierz Sowa, Ludwik Starzak, Barbara Wróbel, Zdzisław Wróbel, Janusz Zdebski, Wojciech Żak.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś