POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE


21 kwietnia br. w Osiedlowym Domu Kultury w Pabianicach odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

Obradom konferencji przewodniczył Edward Jabłoński z Oddziału Łódzkiego PTTK, który równocześnie na konferencji reprezentował Główną Komisję Rewizyjną PTTK. Wiceprzewodniczącą konferencji została Anna Teodorczyk z Oddziału PTTK w Pabianicach, który był gospodarzem konferencji. Funkcję sekretarza powierzono Jolancie Śledzińskiej z Oddziału w Zduńskiej Woli.

Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad oraz wyborze prezydium obrad i komisji regionalnej konferencji Ryszard Mamenas powitał przybyłych na konferencję gości: posłankę na Sejm ziemi łódzkiej Irenę Nowacką, wicemarszałka województwa Mariana Łabędzkiego, dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Andrzeja Sontaka, naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Marka Woźniackiego, a także przedstawicieli starostw powiatowych województwa łódzkiego, ze starostą powiatu bełchatowskiego na czele oraz prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTSM w Łodzi Marię Pstrokonską-Felicińską.

Zarząd Główny PTTK na konferencji reprezentował sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon, Główny Sąd Koleżeński PTTK - Anna Kirchner prezes Sądu.

Po przywitaniu gości wprowadzono na salę obrad poczty sztandarowe byłego Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi oraz Oddziału PTTK w Pabianicach.

W konferencji udział wzięło 51 delegatów, co stanowiło 92,7% delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK.

Informację o stanie organizacyjnym i działalności programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie łódzkim przedstawił Edward Jabłoński, podkreślając, że 25% członkostwa Towarzystwa w województwie łódzkim stanowi kadra programowa działająca w 126 klubach i komisjach. Wskazał, że jest to duży potencjał organizacyjny i intelektualny.

"Założenia programowo-organizacyjne PTTK, role i zadania PTTK na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie" przedstawiła Jolanta Śledzińska - wiceprezes ZO PTTK w Zduńskiej Woli. Ryszard Mamenas - członek ZG PTTK, prezes Oddziału Łódzkiego PTTK, dotychczasowy przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego omówił zadania Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK.

Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podziękował oddziałom PTTK za dotychczasową współpracę z Urzędem i zadeklarował dalsze poparcie działalności Towarzystwa. Zwrócił się do uczestniczących w konferencji przedstawicieli samorządów powiatów: łowickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, rawskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego, pabianickiego i bełchatowskiego z prośbą o współpracę z PTTK. Podkreślił widoczne z tej współpracy korzyści także dla społeczności powiatów, a przede wszystkim dla młodzieży, szanse dla rozwoju agroturystycznych gospodarstw.

Andrzej Gordon wręczając Medal 50-lecia PTTK Adamowi Chyżewskiemu, Romanowi Jerzynie, Ryszardowi Mamenasowi i Włodzimierzowi Szafińskiemu - zasłużonym działaczom Towarzystwa - powiedział, że jest to szczególny medal: "Medal z potrzeby serca dla tych, którzy zaznaczyli swą obecność w naszym Towarzystwie, pracując dla dobra Ojczyzny". W swoim wystąpieniu podkreślił, że PTTK swoją działalność musi skupić na trzech podstawowych zadaniach:

- przestrzeni dla turystyki,
- kadrze, z którą chciałoby się wędrować,
- kształcie działalności PTTK w nowych uwarunkowaniach administracyjnych i ekonomicznych.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK złożył jego prezes Ryszard Mamenas. Do porozumienia przystąpiło 21 oddziałów.

Regionalna konferencja wybrała nowy skład Porozumienia Wojewódzkiego. Na przewodniczącą porozumienia wybrano Jolantę Śledzińską. Ponadto w skład porozumienia weszli: Włodzimierz Szafiński, Tomasz Dronka, Janusz Dyl, Anna Teodorczyk, Ryszard Mamenas, Wanda Kruszyńska, Krystyna Okoń oraz Marek Sobieszański.

Komisja Uchwał i Wniosków Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, pracująca pod przewodnictwem Włodzimierza Szafińskiego, przedstawiła delegatom następujące wnioski i postanowienia, które zostały przyjęte przez konferencję:

. Współdziałać z władzami wojewódzkimi w zakresie promocji turystyczno-krajoznawczej Towarzystwa.

2. Umocnić współpracę PTTK z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi o zbliżonych do PTTK celach.

3. Dążyć do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

4. Koordynować imprezy wojewódzkie; wydawać corocznie wojewódzki kalendarz imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez jednostki PTTK woj. łódzkiego.

5. Organizować cyklicznie spotkania prezesów oddziałów PTTK działających na terenie woj. łódzkiego.

6. Dążyć do umocnienia stanu organizacyjnego Towarzystwa w woj. łódzkim, m.in. współdziałając z władzami oświatowymi dążyć do powołania większej liczby kół i klubów PTTK działających w środowisku młodzieży szkolnej.

7. Wykorzystywać do celów PTTK dwumiesięcznik "Wędrownik" i kwartalnik "Na Sieradzkich Szlakach". Zapowiadać z wyprzedzeniem imprezy turystyczno-krajoznawcze i prowadzić rubrykę "Z życia PTTK".

. Dążyć do podnoszenia kwalifikacji kadr programowych i organizacyjnych Towarzystwa poprzez organizację kursów, egzaminów eksternistycznych, spotkań aktywu turystyczno-krajoznawczego woj. łódzkiego itp. działań.

.9. Propagować działalność PTTK na łamach prasy, w radio i telewizji.

10. Szeroko propagować odznaki turystyki kwalifikowanej, odznaki regionalne i krajoznawcze.

11. Dążyć do utrzymania wysokiej rangi eliminacji wojewódzkich ogólnopolskich przedsięwzięć Towarzystwa, jak np.

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy,
- Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"
- Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych.

12. Korzystając z kolejnych "okrągłych" rocznic powstania oddziałów PTTK na terenie naszego województwa propagować ich działalność w społecznościach lokalnych.

13. Utrzymywać w dobrym stanie szlaki turystyczne przebiegające przez woj. łódzkie.

14. W pełni realizować zadania wynikające z zasad organizacji i działalności Rady Oddziałów woj. łódzkiego.

15. Propagować miejsca ciekawe krajoznawczo poprzez tablice informacyjne, wydawnictwa specjalistyczne.

16. Rozpocząć organizację Wojewódzkich Zlotów Młodzieży PTTK w ramach Tygodnia Turystyki Młodzieży.

17. Wspomóc organizacyjnie i finansowo Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w 2003 r., którego organizatorem będzie Oddział PTTK w Żarnowie.

18. Konferencja Regionalna Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego popiera kierunki zmian w statucie zaproponowane przez Zespół Statutowy Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK.

19. Sugestie do XV Walnego Zjazdu;

- właściwie wyważyć proporcje oddziaływania okręgów na oddziały, aby nie zlikwidować samodzielności oddziałów,
- w nazwie okręgów zastosować zapis np. Zarząd Okręgu w Poznaniu, a nie Wielkopolski Zarząd Okręgu PTTK,
- Zarząd Główny PTTK winien zwrócić się do wspólnoty 7 wsi tatrzańskich, aby uruchomiono komunikację wahadłową w Dolinie Chochołowskiej i z Siwej Polany do Polany Huciska.

W głosowaniu tajnym wybrano 11 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK: Jolantę Śledzińską, Barbarę Cichocką, Tomasza Dronka, Włodzimierza Szafińskiego, Annę Teodorczyk, Edwarda Jabłońskiego, Ryszarda Mamenasa, Krystynę Okoń, Zofię Kwiatkowską- Długosz, Marka Sobieszańskiego, Andrzeja Danowskiego.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego była dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym i programowym. Przebiegała w atmosferze zrozumienia dla problemów wewnątrzorganizacyjnych i kierunków działań programowych Towarzystwa.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś