POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE


W dniu 31.03.2001 r. w Boszkowicach k/Międzyrzecza spotkali się delegaci oddziałów PTTK województwa lubuskiego na Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK tego województwa. Regionalna konferencja była połączona z Wojewódzkim Sejmikiem Krajoznawców.

W obradach udział wzięło 34 delegatów na 44 wybranych przez oddziały PTTK, co stanowi 78% uprawnionych do głosowania.

Władze naczelne PTTK reprezentowal Gustaw Konopacki - wiceprezes ZG PTTK, Marian Chudy - członek prezydium GKR PTTK, Aleksandra Nowaczyk - sekretarz GSK PTTK.

Władze administracyjne i samorządowe reprezentowali: Z. Wojciechowski - dyrektor biura senatora RP, Z. Jarmużka oraz J. Nowaczek - członek zarządu starostwa powiatowego w Międzyrzeczu.

Obradom przewodniczył Czesław Woźniak z Oddziału PTTK w Międzyrzeczu. Funkcje jego zastępcy powierzono Janowi Frydrykowi z Oddziału Regionalnego PTTK w Zielonej Górze.

W obradach uczestniczyli także: dyrektor Muzeum Regionalnego w Międzyrzeczu Janina Patoroska, przedstawiciel dyrekcji Łagowskiego Parku Krajobrazowego Władysław Kwella.

Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad regionalnej konferencji oraz dokonaniu wyboru przewidzianych regulaminem komisji, sprawozdanie z działalności Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK przedstawił Jan Fydryk. Uzupełnienia tego sprawozdania dokonał Czesław Woźniak.

Po ciekawej i czasami burzliwiej dyskusji regionalna konferencja wypracowała stanowisko w formie uchwały, która w I części w pkt. 1 - 3 adresowana jest do XV Walnego Zjazdu PTTK i dotyczy m.in. zmian w statucie PTTK, a w drugiej części dotyczy dalszej działalności i inicjatyw programowych oddziałów PTTK tego województwa, współdziałających z sobą w ramach porozumienia.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Lubuskiego ustosunkowując się do prac Zespołu Statutowego Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK i po dyskusji przeprowadzonej podczas obrad skierowała do XV Walnego Zjazdu PTTK następujące stanowisko:

"1. Przychylamy się do propozycji Zespołu Statutowego, aby statut oddziału był częścią statutu PTTK, ale uchwalając zmiany w statucie PTTK Zjazd powinien wnieść zapis wprowadzający ład w zakresie właściwości terytorialnej działalności poszczególnych oddziałów PTTK, który zlikwidowałby antagonizmy z tego wynikające.

2. W zakresie "struktur pośrednich" między oddziałami, a ZG PTTK uważamy, że:

- należy doskonalić społeczne, ponadoddziałowe struktury organizacyjne pochodzące z wyboru o nazwie "okręg PTTK", dopasowując ich kadencję do 4-letniej kadencji oddziałów PTTK i ZG PTTK. Strukturze tej należałoby nadać osobowość prawną z części dotychczasowych uprawnień ZG PTTK, w niczym nie ujmując z zakresu osobowości prawnej oddziałów. Struktura ta pośrednio winna być finansowana przez ZG PTTK z ewentualnym symbolicznym udziałem oddziałów PTTK; przynależność do struktury <> powinna być obligatoryjna, jej pracami winien kierować pochodzący z wyboru zarząd oraz prezes, dysponujący biurem i pracownikiem etatowym (1/2 etatu).

3. W sprawie ostatecznych orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego Regionalna Konferencja uważa, że powinna istnieć możliwość odwołania się do pełnego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK".

Ponadto Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Lubuskiego po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu wniosków i postulatów zgłoszonych przez delegatów oddziałów PTTK i zaproszonych gości sformułowała wnioski, które powinny być realizowane przez Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK (lub strukturę wojewódzką o zmienionej w przyszłości nazwie):

- organizować kursy i egzaminy na przodowników turystyki kwalifikowanej, przede wszystkim turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej i motorowej oraz dla znakarzy szlaków nizinnych pieszych, rowerowych, kajakowych i konnych;

- organizować kursy dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz kursy rozszerzające ich uprawnienia przewodnickie;

- przywrócić coroczne wydawanie wojewódzkiego kalendarza imprez turystycznych (także w Internecie) oraz zaktualizować regulamin regionalnej odznaki krajoznawczej "Przyjaciel ziemi lubuskiej" i opracować nowy wzór tej odznaki;

- opracować i skierować do zatwierdzenia przez ZG PTTK krajoznawczą odznakę regionalną turystyki kolarskiej "Rowerem po ziemi lubuskiej";

- rozwijać współpracę z niemieckimi turystami i organizacjami turystycznymi wykorzystując w tym celu umowę ZG PTTK z Naturfreunde;

- w większym zakresie w województwie lubuskim propagować PTTK wśród organizacji młodzieżowych, współdziałać z władzami oświatowymi, samorządowymi i administracyjnymi.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK poparła inicjatywę Oddziału PTTK powiatu żarskiego w sprawie organizacji Centralnego Zlotu Krajoznawców "CZAK" na ziemi lubuskiej w 2003 r.

Podczas Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Lubuskiego wyróżniającym się działaczom wręczono Medale 50-lecia PTTK i inne wyróżnienia PTTK.

Delegaci oddziałów PTTK uczestniczący w Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Lubuskiego w głosowaniu tajnym wybrali 6 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Józef Tarniowy, Czesław Woźniak, Jan Frydryk, Zbigniew Rudziński oraz Mieczysław Wojecki.

W dniu 1 kwietnia br. uczestnicy regionalnej konferencji realizowali program turystyczny stanowiący uzupełnienie wykładów zrealizowanych w ramach sejmiku na temat: "Historia zakonów na ziemi lubuskiej" oraz "Historia zakonu benedyktynów na tle zamku w Międzyrzeczu".

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś