POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE


W dniu 8 kwietnia 2001 r. w sali kinowej Muzeum Lubelskiego na zamku odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego.

Na 48 mandatów przyznanych oddziałom PTTK województwa lubelskiego przez ZG PTTK wybrano 45 delegatów, z czego w konferencji wzięło udział 42 delegatów, co stanowiło 93 % wybranych.

Otwarcia konferencji województwa lubelskiego dokonał dyrektor Muzeum Lubelskiego i członek Rady Muzeów przy Ministrze KiDN Zygmunt Nasalski.

Delegaci oddziałów wybrali prezydium obrad konferencji w następującym składzie: przewodniczący - Tadeusz Sobieszek (Oddział Miejski PTTK w Lublinie), zastępca przewodniczącego: Marian Kurzyna (Oddział PTTK w Biłgoraju), sekretarz Franciszek Bojda (Oddział Kolejowy PTTK w Lublinie)

Władze Towarzystwa na konferencji reprezentowali Franciszek Midura - członek prezydium ZG PTTK, który wręczył działaczom Towarzystwa Janinie Dwernickiej, Tadeuszowi Sobieszkowi, Andrzejowi Wasilewskiemu Medale 50-lecia PTTK.

Władze administracyjne i samorządowe województwa lubelskiego reprezentowane były przez: Tadeusza Sławeckiego - wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Józefa Krzyżanowskiego - pełnomocnika Wojewody ds. Kultury i Pamięci Narodowej, Jacka Niekraszuka - pełnomocnika Wojewody Lubelskiego, Piotra Sawickiego - dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Dyskusja była wielowątkowa, w wystąpieniach delegaci poruszali sprawy dotyczące całego Towarzystwa oraz problemy lokalne dotyczące działalności PTTK w województwie lubelskim.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego wnioski z dyskusji zawarła w dwóch blokach tematycznych:

I Do realizacji przez Porozumienie Oddziałów Województwa Lubelskiego zgłoszono:

1. Podjąć starania o nazwanie nadbużańskiego szlaku pieszego "Szlakiem przenikania kultur".
2. Wystąpić do Dyrekcji Programu III (regionalnego TVP) o wznowienie emisji programu turystycznego "Łazik".
3. Rozważyć możliwość zorganizowania w regionie instytcjonalnego kształcenia kadr dla PTTK.
4. Podjąć starania w kierunku połączenia znakowanych szlaków turystycznych regionu lubelskiego w jeden system.
5. Opracować wspólny kalendarz imprez turystycznych organizowanych przez poszczególne oddziały PTTK.

II Zobowiązano delegatów na XV Walny Zjeździe PTTK do zgłoszenia:

1. Zmian do Statutu PTTK
- w art. 33 ust. 2 dopisać Komisję Kół i Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych jako komisję stałą ZG PTTK,
- w rozdziale dotyczącym Sądu Koleżeńskiego wprowadzić zapis, że sprawy dotyczące całkowitego wykluczenia z członkostwa w PTTK rozpatruje sąd w pełnym składzie,
- wprowadzić zapis uniemożliwiający transfer majątku Towarzystwa poza jego struktury poprzez powoływane spółki,
- zabezpieczyć zapisem statutowym pełne honorowanie zniżek członkowskich w obiektach noclegowych PTTK.
2. Regionalna konferencja poparła utworzenie zarządów okręgów oraz opowiedziała się za włączeniem statutu oddziału PTTK do statutu Towarzystwa z jednoczesnym zachowaniem pełnej osobowości prawnej oddziałów.
3. Wnioskowano o podjęcie przez władze naczelne PTTK starań:
- uwzględnienie przez MEN w siatce obowiązkowych zajęć lekcyjnych zajęć krajoznawczo-turystycznych,
- ustawowe umocowanie uprawnień kadry programowej PTTK.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego wybrała w głosowaniu tajnym 8 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Marian Kurzyna, Ryszard Łapa, Tadeusz Sobieszek, Marian Pianowski, Ryszard Bałabuch, Andrzej Wasilewski, Bogdan Kotowski, Leszek Warowny.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś