POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE


W dniu 12.05 br. odbyła się w Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Toruniu Regionalna Konferencja Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której udział wzięło 56 delegatów, co stanowi 88,9% delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PTTK tego województwa.

Władze Naczelne PTTK reprezentowali: prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Stanisław Dygasiewicz oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon.

Konferencję regionalną swoją obecnością zaszczycili: Jan Szopiński - marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posłanka Barbara Hyla-Makowska, Zbigniew Myrda - przedstawiciel Rady Miasta Świecia.

Obradom regionalnej konferencji przewodniczył Zygmunt Kwiatkowski - Członek Honorowy PTTK, członek ZG PTTK, prezes Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. Ponadto do prezydium obrad zjazdu wybrano Barbarę Kubiak, prezesa Oddziału PTTK "Szlak Brdy", powierzając jej funkcje wiceprzewodniczącej obrad. Funkcję sekretarza powierzono Janowi Szmurze. W prezydium obrad zasiadał także Henryk Miłoszewski - członek ZG PTTK, przewodniczący Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu.

Po uchwaleniu regulaminu obrad konferencji i wybraniu komisji przewidzianych regulaminem, sprawozdanie z działalności Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres 1998-2000 oraz sprawozdanie z działalności Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przedstawił Henryk Miłoszewski - przewodniczący sejmiku. W gorących słowach podziękował Janowi Szopińskiemu marszałkowi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego za dotychczasową współpracę i życzliwość okazywaną PTTK. W dowód uznania za udzielone PTTK wsparcie w działalności wręczył mu pamiątkowy album.

Posłanka Barbara Hyla-Makowska w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim działaczom PTTK za ich wielką społeczną pracę, którą włożyli w wychowanie młodzieży i godny wypoczynek ludzi starszych. Poinformowała o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych. Swoje wystąpienie zakończyła życzeniami bezpiecznej, bezwypadkowej i owocnej działalności.

List skierowany do Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK przez Eugeniusza Kłopotka - posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki odczytała Barbara Kubiak. Zawarte w nich były słowa uznania i życzenia dalszego rozwoju organizacji.

Zasłużeni działacze Towarzystwa zostali uhonorowani przez Zarząd Główny PTTK Medalem 50-lecia PTTK, którego wręczenia dokonał sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Zygmunt Kwiatkowski, Barbara Kubiak, Wiesław Radomski, Edward Kozanowski oraz Henryk Miłoszewski. Grupę zasłużonych działaczy wyróżniono także Medalem im. Leona Wyczółkowskiego i Albumem Rycerza XX wieku - wydanego z inicjatywy Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.

Zabierając głos marszałek Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego podziękował działaczom Towarzystwa za dwuletnią pracę integracyjną, która pozwoliła scalić nowo powstałe województwo. Przedstawił osiągnięcia sejmiku w zakresie zagospodarowania turystycznego. Zaproponował PTTK współpracę w celu powrotu do wydawania kalendarza wojewódzkich imprez kulturalnych i turystycznych. Zadeklarował współpracę przy promocji rzeki Drwęcy i innych szlaków turystycznych. Zachęcił do współdziałania z Centralami Kolegiów Nauczycielskich i Kolegiów Języków Obcych.

Sekretarz generalny ZG PTTK w swoich wystąpieniu podkreślił, że PTTK uczy ludzi współpracy i współżycia społecznego. Przytoczył liczby obrazujące wielkość organizowanych imprez turystyki kwalifikowanej i powszechnej. Stwierdził, że działalność PTTK nie wszędzie jest doceniana. Dotacje na realizacje zadań zleconych Towarzystwu przez państwo maleją. Obcina się nam środki nawet na kształcenie kadr. Podkreślił olbrzymie znaczenie działalności PTTK w wychowaniu młodzieży. Mówił o działalności PTTK w kraju i za granicą. Poinformował o wznowieniu kwartalnika "Gościniec PTTK". Podziękował wszystkim działaczom, którzy społecznie pracują w strukturach centralnych PTTK, tj. w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK i komisjach problemowych.

Po ciekawej i bardzo zaangażowanej dyskusji, w której udział wzięło 11 mówców Mariusz Wróblewski - przewodniczący komisji uchwał i wniosków przedstawił regionalnej konferencji projekty uchwał oraz wniosków.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypowiadając się w sprawie funkcjonowania w PTTK struktur pośrednich i zaproponowanych przez Zespół Statutowy ZG PTTK zmianom w statucie PTTK podjęła następującą uchwałę:

"Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest przeciw powołaniu dodatkowych struktur organizacyjnych PTTK na szczeblu wojewódzkim, a za pozostawianiem Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest organem wystarczającym".

(Za głosowało 55 osób; 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie było).

Regionalna Konferencja Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że wybór delegatów na XV Walny Zjazd PTTK odbywał się na Regionalnych Konferencjach Oddziałów. Podjęto następującą uchwałę:

"Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest za wybieraniem delegatów na Walny Zjazd PTTK tylko przez Zjazdy Oddziałów PTTK".

(Za głosowało 55 osób; 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie było).

Proponowana wcześniej trzecia uchwała dotycząca sprzeciwu wobec wszelkich proponowanych przez Zespół Statutowy ZG PTTK zmian w Statucie PTTK została przez delegatów uczestniczących w Konferencji wycofana.

Ponadto Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęła następujące wnioski:

- służyć pomocą władzom województwa w zakresie promocji i zagospodarowania turystycznego woj. kujawsko-pomorskiego celem wykorzystania jego walorów turystycznych,

- wystąpić do ZG PTTK, aby ustalał wysokości tylko tej części składki członkowskiej, która jest przekazywana do ZG PTTK,

- wystąpić do ZG PTTK aby składki członkowskie PTTK pozostały na dotychczasowym poziomie,

- wystąpić do ZG o podjęcie inicjatyw w kierunku wprowadzenia zapisów ustawowych o uprawnieniach przodownickich PTTK,

- włączyć się do działań organizacyjnych w kierunku turystycznego zagospodarowania rzeki Drwęcy.

Ponadto delegaci widzą potrzebę:

- rozszerzenia informacji turystycznej dotyczącej woj. kujawsko-pomorskiego w mediach;

- rozszerzenia działalności PTTK w środowisku młodzieżowym;

- rozważenia przez ZG PTTK możliwości wprowadzenia dodatkowych odznaczeń między "Złotą Honorową Odznaką PTTK", a godnością Członka Honorowego PTTK;

- doprowadzenia do zorganizowania "Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego" na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Regionalna Konferencja Oddziału PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrała w głosowaniu tajnym 16-tu delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Są nimi: Eugeniusz Badtke, Stanisław Dygasiewicz, Andrzej Gordon, Jan Jagliński, Jerzy Kondek, Lech Wojciech Krajewski, Tadeusz Konieczka, Barbara Kubiak, Zygmunt Kwiatkowski, Bogdan Lipiński, Henryk Miłoszewski, Zbigniew Prusak, Józef Rusiecki, Roman Sołtysiński, Ryszard Tylicki, Andrzej Urbański.

Zygmunt Kwiatkowski zamykając obrady Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK złożył gratulacje wybranym delegatom na XV Walny Zjazd PTTK oraz serdecznie podziękował Edwardowi Kozanowskiemu za oddanie do dyspozycji regionalnej konferencji pomieszczeń Pomorskiego Klubu Garnizonowego i pomoc w organizacyjnym przygotowaniu obrad.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś