POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W dniu 2 czerwca 2001 r. w salach Klubu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego, której sprawny przebieg był możliwy dzięki zaangażowaniu i pomocy organizacyjnej Oddziału Wojskowego PTTK działającego przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego. Oddanie do dyspozycji pomieszczeń klubowych, sal konferencyjnych oraz przygotowanie lunchu podniosło jakość konferencji i dobry klimat, jaki panował w czasie obrad.

Na 81 mandatów przyznanych oddziałom PTTK województwa dolnośląskiego przez ZG PTTK wybrano 75 delegatów, z czego w konferencji wzięło udział 62 delegatów, co stanowiło 82,66 % wybranych.

Otwarcia konferencji województwa dolnośląskiego dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Bronisław Zathey. Delegaci oddziałów wybrali prezydium obrad konferencji w następującym składzie: przewodniczący - Krzysztof R. Mazurski (Oddział Wrocławski PTTK), wiceprzewodniczący Andrzej Mateusiak (Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze), sekretarz Bożena Jarosz (Oddział Wojskowy PTTK we Wrocławiu).

Władze Towarzystwa na konferencji reprezentowali: wiceprezes ZG PTTK Edward Kudelski, wiceprezes ZG PTTK Marek Staffa, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Roman Bargieł oraz członkowie ZG PTTK Stanisław Janowicz, Wiesław Karger, Krzysztof R. Mazurski, Andrzej Konarski.

Władze administracyjne i samorządowe województwa dolnośląskiego reprezentowane były przez Jacka Protasiewicza - radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki i Sportu, Zdzisława Paligę - pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Turystyki, Jerzego Bocheńskiego - wicedyrektora Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Wrocławia.

Marek Staffa i Edward Kudelski - wiceprezesi ZG PTTK wyróżnili działaczy oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego Medalem 50-lecia PTTK, a Robertowi Wittigowi wręczyli Złotą Odznakę Honorową PTTK.

Po części oficjalnej Bronisław Zathey przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Rady Programowej Porozumienia, w którym wskazał m.in. na problemy związane z tworzeniem struktur pośrednich. W dyskusji poruszono wiele tematów dotyczących codziennej pracy oddziałów i ich problemów w realizacji, nie tylko zadań statutowych, ale też realizacji innych podejmowanych zadań. Mówiono o projekcie zmian w statucie Towarzystwa, o konieczności zmian zasad rejestracji "statutów oddziałów", o młodzieży i nauczycielach, o przewodnikach i ich dalszej roli w Towarzystwie, a także o sprawach gospodarki naszym majątkiem.

Dyskusja była burzliwa, wystąpienia delegatów wielokrotnie były przeplatane wystąpieniami ad vocem wiceprezesów Edwarda Kudelskiego i Marka Staffy.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego podjęła uchwałę:

1. Negatywnie ocenia się działalność Zespołu Statutowego Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK w zakresie zadań powierzonych mu przez ZG PTTK oraz materiały dotyczące zmian statutu Towarzystwa przedstawione na konferencji, gdyż nie stwarzają one podstaw do merytorycznej dyskusji na temat zmian statutu.

Zebrani delegaci wyrażają negatywną opinię odnośnie zmian statutu PTTK dotyczących powołania zarządów okręgów, natomiast opowiadają się za pozostawieniem dotychczasowych struktur pośrednich pomiędzy oddziałami a Zarządem Głównym w postaci dobrowolnych porozumień (federacji) oddziałów PTTK.

2. Należy uprościć rejestrację statutu oddziałów PTTK poprzez włączenie go do statutu Towarzystwa jako integralnej części (wyeliminować konieczność rejestrowania statutu oddziału każdorazowo po walnym zjeździe i wyborach władz oddziału).

3. Należy usunąć z dotychczasowego statutu PTTK punkt mówiący o niemożności kandydowania do władz Towarzystwa członkom PTTK prowadzącym działalność w strukturach i organizacjach konkurencyjnych w stosunku do działalności PTTK, o ile nie jest ona prowadzona na szkodę Towarzystwa.

4. Należy przekazać oddziałom gwarantującym prawidłową gospodarkę niektóre obiekty turystyki kwalifikowanej.

5. Wnioskuje się o nieprzekazywanie obiektów turystyki kwalifikowanej jako aportu do spółek prawa handlowego.

6. Wnioskuje się pozostawienie dotychczasowej formy legitymacji członkowskiej PTTK.

7. Należy wzmocnić działalność turystyczno-krajoznawczą wśród młodzieży, zwłaszcza promując turystykę krajową, m.in. poprzez wnioskowanie do MEN oraz władz samorządowych o zwiększenie liczby godzin nauczycieli na wychowanie regionalne i krajoznawcze, w tym płatnych godzin pozalekcyjnych.

8. Włączyć się aktywnie do obchodów Światowego Roku Gór w 2002 roku.

9. Wprowadzić centralną ewidencję członków Towarzystwa.

10. Proponuje się nazwanie schroniska pod Śnieżnikiem imieniem Zbigniewa Fastnachta, zmarłego w 16 maja br., wieloletniego kierownika tego schroniska, przewodnika sudeckiego, zasłużonego dla turystyki na Dolnym Śląsku

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego wybrała w głosowaniu tajnym 20 delegatów na XV Walny Zjazd PTTK. Wybrani zostali: Zofia Sikora, Bronisław Zathey, Andrzej Konarski O/Politechnika, Ryszard Wulicz, Stanisław Grochociński, Marian Hawrysz, Józef Czernicki, Marek Staffa, Edward Wiśniewski, Andrzej Mateusiak, Krystyna Karbownik, Teresa Łukawska, Andrzej Mikuś, Zenon Kędziora, Krzysztof Mazurski, Henryk Antkowiak, Henryk Łyp, Jan Janota, Wojciech Fedyk, Stefan Okoniewski.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś