POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Po to, aby RAZEM


Minęły lata od tego momentu, w którym Zjazd PTTK jednoznacznie wypowiedział się za jednością PTTK z jednoczesną osobowością prawną oddziałów. Odrzucił zdecydowanie koncepcję PTTK jako federacji luźno złączonych ze sobą oddziałów. Miniona kadencja zgodnie z uchwałą XIV Walnego Zjazdu PTTK służyła wewnętrznej integracji. Poprzedzające zjazd regionalne wojewódzkie konferencje służyły dokonaniu dwóch wielkich obrachunków. Pierwszego: jak potrafimy być razem silni w nowych, większych po reformie województwach? Drugiego: jak chcemy być w tych województwach postrzegani i jak rzeczywiście nas w skali województwa oceniają?

Regionalne, wojewódzkie konferencje były programowo przygotowane przez zjazdy oddziałów. Chodziło o to, aby nie tylko skupić uwagę na sprawach wyborczych, ale wspólnie popatrzeć na potencjał Towarzystwa w swoim województwie. Na ogół pobieżnie znało się sytuację w bratnich oddziałach. Konferencje były próbą popatrzenia na łączny ich dorobek, na zagrożenia i szanse, a potem skonstruowania wspólnego programu. Ku temu też zmierzały prace różnie nazywanych wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK. Szczególnie dużo zrobiły w przeprowadzeniu wojewódzkich etapów ogólnopolskich przedsięwzięć programowych PTTK adresowanych do młodzieży. Debata na konferencjach udowodniła, że obecnie delegaci upatrują podstawową wartość w działaniu i kondycji ich oddziałów. Dopiero na drugim miejscu stawały sprawy koordynacji w takich sprawach, jak kalendarz imprez, szkolenie kadry, sprawy infrastruktury, w tym szlaków i bazy.

Złożona jest odpowiedź na pytania, jak chcemy być postrzegani w województwach i jak nas oceniają, w czym na nas liczą. W niektórych województwach był obecny pierwszy garnitur władz, w drugich przybyli współpracujący na co dzień, w innych nie przybyli albo w ogóle nie zostali zaproszeni. Znamienne, że podobnie na zjazdy oddziałów przyjęli zaproszenia posłowie i senatorowie. Goście na ogół wysoko oceniali pozycję PTTK, ale też formułowali swoje rosnące oczekiwania. Analiza materiałów z konferencji pozwala na stwierdzenie, że szansa przedstawienia potencjału i postulatów Towarzystwa nie została do końca wykorzystana. Wnioski statutowe przesłaniały te sprawy.

Bardzo zróżnicowane są relacje z wojewódzkich konferencji. Przesłane nam materiały postaraliśmy się ująć syntetycznie. Tę próbę przesłaliśmy do wojewódzkich porozumień z prośbą o poprawki, uzupełnienia oraz zdjęcia. Otrzymane ujęliśmy w dalszej prezentacji. Zapytaliśmy też: co uważa się za największe osiągnięcia na ich terenie i co uważają za najważniejszy obecnie problem. Również te odpowiedzi prezentujemy. Powstała z tego interesująca mapa naszych przygotowań do XV Walnego Zjazdu. Dziękujemy za zorganizowanie tych konferencji i przesłanie materiałów. Ich lektura wraz z lekturą materiałów sprawozdawczych pozwala na ujawnienie rezerw, które możemy wygrać dla Towarzystwa wówczas, kiedy będziemy dobrze zintegrowani w oddziałach oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich przedsięwzięciach.


Największą część naszego Towarzystwa stanowią członkowie PTTK województwa śląskiego
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś