POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Królowa szlaków pieszych


Trębala Teresa - lat 71, zam. w Płocku, członek PTTK od 1961 r. Od 1966 r. pełniła różne funkcje społeczne na szczeblu wojewódzkim i centralnym: od 1966-76 członek, sekretarz, prezes Oddziału Zakładowego przy MZRiP, 1972-75 członek Okręgu Mazowieckiego, 1975-91 przewodnicząca KTP ZW PTTK w Płocku, od 1980 r. członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych ze szkoleniem i dokształcaniem kadry turystyki pieszej, współpracując ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Przeprowadziła inwentaryzację krajoznawczą dawnego województwa płockiego. Jest przewodnikiem turystyki pieszej, przodownikiem PTTK, instruktorem krajoznawstwa, pilotem wycieczek. Odznaczona i wyróżniona: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką "Zasłużony dla turystyki województwa warszawskiego", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", odznaką "Za Zasługi dla województwa płockiego i włocławskiego", Złotą Honorową Odznaką "Za Zasługi dla niewidomych", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży" i in.


Teresa Trębala

Teresa Trębala urodziła się 20 kwietnia 1930 r. w Pionkach. Do PTTK wstąpiła 6 czerwca 1961 r. w Oświęcimiu. Do Płocka przybyła w roku 1964 wraz z budowniczymi Kombinatu Petrochemicznego. Pracowała najpierw w Dziale Kontroli Jakości, później w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym.

Pierwsza część Jej działalności turystycznej przypada na lata pracy w Kombinacie Petrochemicznym.

Skutecznie zaszczepiła zamiłowanie do turystyki całej swojej rodzinie. Mąż i wszystkie dzieci uprawiają żeglarstwo i kajakarstwo, ponadto turystykę pieszą syn z synową, córka z zięciem i siedmioro wnucząt. Cztery starsze wnuczki od trzech lat uczestniczą w OWRP. Na naszych rajdach "Pieczonego Ziemniaka" na trasie specjalnej rodzinnej - rodzina Trębalów wielopokoleniowa zajmuje pierwsze miejsca. Uczestniczą dziadkowie, rodzice i wnuki z Włocławka, Sandomierza i Płocka.

Teresa Trębala jest bardzo życzliwa i uczynna. Nigdy nie odmawia pomocy koleżankom z Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, młodzieży i dorosłym. Jej wieloletnia działalność owocuje wymiernymi efektami rzutującymi na poziom wiedzy młodych przodowników turystyki pieszej. Przy organizacji ogólnopolskich zlotów PTP prowadzi zespół problemowy, mający na celu podnoszenie kwalifikacji kadry przodownickiej.

Uczestniczy w pracach różnego rodzaju gremiów, zajmujących się turystyką i krajoznawstwem, również wśród osób niepełnosprawnych. Na tym polu ma również znaczące osiągnięcia.

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś