POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Wszystko dla gór


Szupina Alojzy - lat 72, zam. w Cieszynie, członek PTT od 1947 r., od 1950 r. członek PTTK. W ciągu 50 lat przynależności do Towarzystwa pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na różnych szczeblach lokalnych i wojewódzkich w Cieszynie i w Bielsku-Białej. Położył duże zasługi w zagospodarowaniu turystycznym Beskidu Śląskiego. Inicjator i budowniczy pierwszego wyciągu narciarskiego z napedem elektrycznym na Stożku. Organizator i wykładowca na wielu kursach przewodników i przodowników turystyki kwalifikowanej. Organizator i współorganizator rajdów i złazów turystyczno-krajoznawczych dla dorosłych i młodzieży. Autor artykułów prasowych, wydawnictw i folderów o tematyce turystycznej. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PL, Złotą Odznaką " Zasłużony Działacz Turystyki", odznaką "Za Zasługi dla Turystyki", Złotą Odznaką "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", odznaką "Za Zasługi dla województwa bielskiego", Złotą Odznaką GOPR, Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży", Medalem 50-lecia PTTK i in.


Alojzy Szupina

Alojzy Szupina jest długoletnim i zasłużonym działaczem społecznym PTTK. Od wczesnej młodości związany z turystyką górską i narciarską. Od 1950 r. pełni nieprzerwanie funkcję prezesa i wiceprezesa Klubu Narciarskiego "Watra" w Cieszynie, jednego z najstarszych klubów w Polsce, obchodzącego w 2001 r. 80-lecie działalności. W 1964 r. zainicjował i doprowadziło do wybudowania pierwszego wyciągu narciarskiego z napędem elektrycznym na Stożku w Beskidzie Śląskim, a także wytyczał przebieg nartostrady zjazdowej. W latach 1951-52 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Zagospodarowania Turystycznego w Katowicach, a w latach 1952-55 przewodniczącym Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej w Cieszynie. Od 1956 r. związany działalnością z Oddziałową Komisją Turystyki Górskiej, pełniąc w niej m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji, przewodniczącego TRW GOT i sekretarza Koła Przodowników Górskich. W latach 1970-71 działał aktywnie w Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w Krakowie, a w okresie 1975-85 jest członkiem Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku-Białej. W latach 1977-81 jest członkiem Sądu Koleżeńskiego ZW PTTK w Bielsku-Białej. Od 1965 r. jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie. Oddziału, który w 2000 r. obchodził jubileusz 90-lecia działalności.

Kolega Szupina położył również duże zasługi w zagospodarowywaniu turystycznym Beskidu Śląskiego, m.in. wytyczając i znakując górskie szlaki turystyczne letnie i zimowe. Od 1988 r. prowadzi społecznie i koordynuje budowę schronu turystycznego cieszyńskiego Oddziału PTTK na Kamiennym w Wiśle (obecnie jest jego gospodarzem).

Jest organizatorem licznych kursów organizatorów turystyki oraz cenionym wykładowcą na kursach przewodników i przodowników turystyki kwalifikowanej. Organizator i współorganizator wielu rajdów i złazów turystyczno-krajoznawczych dla turystów kwalifikowanych, jak również dla młodzieży szkolnej. Od 1975 r. prowadzi na szeroką skalę działalność odczytową w szkołach, kołach PTTK i domach wczasowych, propagując kulturę i piękno ziemi cieszyńskiej oraz Beskidu Śląskiego.

Jest autorem wielu artykułów o tematyce turystycznej w prasie, wydawnictwach turystycznych i folderach oraz opiniodawcą przewodników turystycznych. W czasie dotychczasowej wieloletniej działalności w PTTK kolega A. Szupina znakomicie poznał uroki i walory turystyczne wszystkich gór w Polsce. Najwięcej jednak wspomnień i wrażeń zachował z wycieczek i wypraw w Tatry, tak polskich, jak i słowackich.

Z biegiem lat jego turystyczne zainteresowania zaowocowały wyprawami poza granice naszego kraju. W latach 1970-80 wędrował w Alpach oraz w rumuńskich Karpatach Wschodnich i Południowych, zdobywając ich najwyższe szczyty, Moldoveanu i Omu. Wędrówki po górach Bułgarii w pasmach Płaniny, Witoszy, Riły i Pirinu uwieńczone zostały m.in. zdobyciem dwóch najwyższych szczytów Bułgarii, Musały i Wichrenu. Ukorowaniem alpinistycznych pasji była wyprawa w 1983 r. w góry Kaukazu i zdobycie jego najwyższego szczytu Elbrus - co równało się z ustanowieniem życiowego rekordu wysokości.

Ostatnie lata działalności to okres szczególnego zainteresowania dawnymi kresami wschodnimi Rzeczypospolitej, Ukrainą. Odbyte w latach 1990-95 trzy wyprawy w pasmo Czarnohory z wejściem na Howerlę i Pop Iwana można porównać z odkrywaniem czegoś zupełnie dzikiego i nieznanego w tej części Europy, ale "za miedzą". Powroty z tych wypraw (pozostawienie tamtejszej biednej ludności części swojego ekwipunku, odzieży czy żywności), pozostaną niezapomnianym przeżyciem i wspomnieniem.

Długoletnia działalność turystyczna i zdobyte doświadczenie zaowocowały uzyskaniem uprawnień przewodnika beskidzkiego I klasy, instruktora przewodnictwa, instruktora turystyki narciarskiej, instruktora krajoznawstwa regionu, instruktora kształcenia kadr i instruktora ochrony przyrody PTTK. Jest honorowym przodownikiem turystyki górskiej i turystyki narciarskiej.

Kolega Alojzy Szupina jest również długoletnim i zasłużonym działaczem GOPR, która to organizacja w latach 1952-77 wchodziła w skład PTTK. W roku 1952 był współzałożycielem Grupy Beskidzkiej GOPR PTTK, a przez okres 37 lat (1959-96) był kierownikiem Sekcji Operacyjnej GOPR w Cieszynie. Od 1970 r. jest członkiem zarządu Grupy Beskidzkiej GOPR. Otrzymał tytuł honorowego członka GOPR.

Długoletnia i owocna działalność społeczna w organach Towarzystwa Alojzego Szupiny zyskała mu ogromny szacunek i sympatię koleżanek i kolegów z PTTK.

Ryszard Mazur

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś