POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Z rodziną na turystycznym szlaku


Szlompek Aniela - lat 69, zam. w Sosnowcu, członek PTTK od 1951 r. Od 50 lat czynnie działa w szeregach kadry PTTK, pełniąc funkcje na różnych szczeblach. Od 26 lat aktywnie parcuje w środowisku spółdzielczości mieszkaniowej. Zorganizowała i przeprowadziła w tym środowisku kilkanaście kursów organizatorów turystyki PTTK, szkolenia dla pracowników działalności społeczno-kulturalnej, przyczyniając się do uaktywnienia tego środowiska. Organizator i kierownik dwudziestu regionalnych rodzinnych złazów dla mieszkańców osiedli spółdzielczych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W 2000 r. zorganizowała i przeprowadziła II Ogólnopolski Zlot Aktywu Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych w Głuchołazach. Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce turystyki rodzinnej oraz krajoznawczej zamieszczonych w "Informacjach ZG PTTK", "Domach Spółdzielczych", "Wspólnych Sprawach" i śląskiej prasie lokalnej, autorka poradnika Turystyka rodzinna i jej znaczenie. Ma uprawnienia przewodnika beskidzkiego, przewodnika terenowego, przewodnika jurajskiego, instruktora szkolenia kadr. Odznaczona i wyróżniona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Honorową Odznaką CZSBM, nagrodą indywidualną III stopnia GKKFiT, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem KGT ZG PTTK, Medalem 50-lecia PTTK i in.


Aniela Szlompek

Nela Szlompek - dziewczyna Podhala - całe swoje życie poświęciła turystyce na Śląsku i Zagłębiu. W 2001 r. obchodziła 50-lecie przynależności i działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Przez ten okres przeszła wszystkie szczeble w PTTK, od prezesa koła zakładowego, przez zarząd oddziału PTTK w Sosnowcu, pełniąc funkcję sekretarza i wiceprezesa zarządu oddziału, była członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Osiedlowej, przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Głównego PTTK i jednocześnie członkiem Kapituły Odznaczeń ZG PTTK. Obecnie jest członkiem Komisji Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych ZG PTTK.

Pasją jej życia stała się działalność środowiskowa miejsca zamieszkania, środowisku trudnym ale chłonnym na działalność turystyczno-krajoznawczą, zwłaszcza wśród osób "trzeciego wieku" oraz rodzin. To w osiedlowych klubach prowadziła dziesiątki kursów dla organizatorów turystyki, zaś od 20 lat organizuje co roku złazy rodzinne dla mieszkańców osiedli spółdzielczych, w których bierze udział średnio od 1200 do 1700 osób. To dzięki Niej oraz współpracy innych działaczy zjednała sobie prezesów spółdzielni mieszkaniowych i innych sponsorów do tej działalności, udowadniając, że dzięki turystyce i krajoznawstwu mieszkańcy nie tylko wychodzą ze swoich "M", ale poznają również piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej, nawiązują znajomości i przyjaźnie sąsiedzkie, co wyzwala wzajemną pomoc oraz integruje społeczności i przywiązuje do macierzystych spółdzielni.

Tej działalności poświęciła i poświęca wiele energii i pracy - można powiedzieć, że oddała jej swoją duszę, a najważniejsze przy tym jest to, że kocha wszystko, co robi dla tego środowiska.

Wśród osób, które z Nelą współpracują, a szczególnie spośród sponsorów złazów panuje przekonanie, że dla dobra uczestników potrafi nie tylko "zdobyć" środki finansowe, ale mądrze i pożytecznie je zagospodarować, wykazując niebywałą dbałość i precyzję w ich rozdysponowaniu.

Nela ma przy tym rzadko spotykany dar w nawiązywaniu kontaktów i dar żarliwego przekonywania słuchaczy do swoich racji. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych odwiedziła wiele regionów kraju uczestnicząc w ważniejszych zebraniach, jubileuszach i innych imprezach okazjonalnych - wszędzie chętnie widziana i wysłuchiwana. Podczas tych spotkań z ogromnym zaangażowaniem i przekonaniem mówi o turystyce i krajoznawstwie, o konieczności społecznej działalności na rzecz naszego Towarzystwa, podkreślając, że jak się tylko "chce i umie", a robi się to szczerze i z oddaniem, zawsze można znaleźć sojuszników, nawet dziś w dosyć trudnych dla naszej działalności czasach.

Dlatego zapewne w Jej wypowiedziach nieodłącznie znajdujemy tak ciepły i serdeczny stosunek do tych działaczy, którzy czynią podobnie.

Chciałoby się zaśpiewać "Góralu, czy Ci nie żal", ale Nela gór nie zdradziła, ciągle je odwiedza, a Jura Krakowska-Częstochowska jest Jej drugą miłością wieku dojrzałego.

Stanisław Czekalski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś