POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

"PTTK dla Krakowa"

Pawlicki Stanisław - lat 77, zam. w Krakowie, członek PTTK od 1959 r., pełnił wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach Towarzystwa. Inicjator i założyciel Koła PTTK nr 300 przy WUS w Krakowie. W latach 1976-83 pracował społecznie przy odbudowie budynków podworskich, budowie studni artezyjskiej i zabezpieczeniu kamieniołomu przy zamku w Krakowie. Organizator i uczestnik ogólnopolskich rajdów statystów, organizator i przewodnik około 60 wycieczek górskich, krajoznawczych i zagranicznych. W 1992 r. współinicjator powołania Fundacji "Muzea Regionalne PTTK" w województwie krakowskim. Autor wielu publikacji m.in. Baza i ruch turystyczny w województwie krakowskim. Członek komitetu redakcyjnego i współautor wydanego w r. 1988 przez Instytut Geografii UJ "Atlasu miasta Krakowa". Ma uprawnienia przodownika turystyki górskiej, instruktora krajoznawstwa regionu. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami: "Za udział w walkach o Berlin", 30-lecia PL, 40-lecia PRL, Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką 25 lat w PTTK, Medalem 50-lecia PTTK i in.


Stanisław Pawlicki

Rozpoczął działalność społeczną z wyboru, w strukturach organizacyjnych PTTK. Wierny Kołu Grodzkiemu, po 10 latach członkostwa w PTTK objął funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa koła (w latach 1969-77), u boku wieloletniego prezesa Janusza Czyszczonika - obecnie Członka Honorowego PTTK. W tym czasie koło rozrosło się w wielotysięczną organizację, zaznaczyło swą obecność w życiu Krakowa przez podejmowane inicjatywy organizowania do dziś prowadzonych tak wspaniałych imprez jak "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" czy "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę". To świadczy o trafności podejmowanych akcji, znajdujących sprzymierzeńców we władzach miasta i województwa (zasilanie finansowe), jak i w kołach przewodnickich (miejskich, terenowych, beskidzkich). Kolega Stanisław do dziś żyje sprawami Koła Grodzkiego, często wspomina autorów tras wycieczkowych, którzy społecznie przygotowywali koncepcje i opisy tras, m.in. Amelię Dunin - trasy miejskie, Juliana Zinkowa - trasy podkrakowskie, Andrzeja Matuszczyka - trasy górskie. Pamiętać należy, że Koło Grodzkie organizowało za czasów ożywionej działalności Stanisława Pawlickiego mnóstwo wycieczek górskich (wiele z nich prowadził śp. Janusz Oziębło), cieszących się wielkim powodzeniem. Koło Grodzkie było wówczas masową organizacją, ale nikt, a zwłaszcza wiceprezes nie narzekał. Zasilana kasa, zarówno przez składki członków, jak i fundusze z zewnątrz, pozwalała na rozwijanie różnorakich inicjatyw, jakich nie brakowało wśród społecznych działaczy koła, a które potrafił z wielką umiejętnością wykorzystać.

Z rekomendacji Koła Grodzkiego wszedł do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, następnie do Prezydium Zarządu, aż wreszcie (w 1977 roku) z rekomendacji ustępującego z funkcji prezesa zarządu - prof. Marka Sobolewskiego - objął tę funkcję, wymagającą dużego zaabsorbowania czasu. Warto podkreślić, że wybory do władz wszystkich szczebli odbywały się i nadal odbywają w bardzo demokratyczny sposób, z udziałem delegatów, w sposób tajny i stosownie do przyjętych regulaminów.

Okres dwóch kadencji sprawowania funkcji prezesa oddziału (do 1983 roku) był bardzo trudny. Dawał znać o sobie postępujący kryzys gospodarczy, rosły niepokoje, pojawiały się strajki, ogłoszono stan wojenny i zawieszono pewne swobody obywatelskie, a działalność programowa podlegała nadzorowi władz. I właśnie w tym czasie doszło w środowisku krakowskim PTTK do niezwykłego wydarzenia. Podjęto inicjatywę nadania członkostwa honorowego Papieżowi - Janowi Pawłowi II. Wyszła ona z Koła Grodzkiego na walnym zebraniu w 1980 roku, jako że były arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła był członkiem właśnie Koła Grodzkiego, regularnie opłacającym składkę. Procedura była długa, ale do wręczenia aktu Członka Honorowego PTTK Ojcu Świętemu doszło w dniu 23.06.1983 r. podczas wizyty w Krakowie, w siedzibie arcybiskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej, po pokonaniu pewnych przeszkód stawianych przez ówczesne władze, przy nieocenionej pomocy ks. dr. Jerzego Pawlika (rozmowy toczyły się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PTTK). Ówczesny skład delegacji wręczający Ojcu Świętemu honorowe wyróżnienie to oprócz Stanisława Pawlickiego - Zbigniew Kresek, Adam Chyżewski (wiceprezes ZG PTTK), Janusz Czyszczonik, Andrzej Gordon (ówczesny prezes ZG PTTK), śp. Janusz Grzybowski. Tak więc, w sześcioosobowej delegacji, cztery osoby reprezentowały środowisko krakowskie. Stanisław Pawlicki będący w tym właśnie czasie równocześnie prezesem Oddziału Krakowskiego PTTK, prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i członkiem Zarządu Głównego PTTK osobiście wręczał Papieżowi Złotą Honorową Odznakę PTTK (ten moment utrwalił osobisty fotograf Papieża Arturo Mari), żartobliwie przypominając, że uprawnia do zniżek w obiektach PTTK, na co Ojciec Święty zareagował, że skorzysta z oferty, gdyż właśnie udaje się do schroniska PTTK w Dolinie Chochołowskiej. Wspominamy często przy różnych okazjach to wielkie wydarzenie, gdyż, tu przytoczę cytat z opublikowanej przez "Biuletyn Informacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK" wypowiedzi kolegi Pawlickiego "...właśnie z tych faktów PTTK winno być dumne i szczycić się z podjętych wówczas przez środowisko krakowskie inicjatyw...".

W czasach ożywionej działalności Stanisława Pawlickiego cennych inicjatyw podejmowano wiele, jak choćby akcja "PTTK dla Krakowa", której przewodził sztab działaczy krakowskich ogniw PTTK, przy znacznym wsparciu władz miasta Krakowa i władz naczelnych PTTK. Działania sztabu w okresie swych 13 lat (w latach 1978-82 miał zaszczyt działać jako wiceprzewodniczący) doprowadziły do odbudowy budynku przy ulicy Jagiellońskiej 6 i przekazania do użytku Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej PTTK w 1992 roku. Ogromna w tym zasługa przewodniczącego sztabu Zbigniewa Kreska i członka sztabu śp. Edwarda Moskały, a także dr Barbary Guzik - obecnej wiceprezes Oddziału Krakowskiego PTTK.

Zdarzały się w społecznikowskiej karierze i bardzo odważne zamierzenia, jak choćby odbudowa zamku w Korzkwi. Na czele komitetu odbudowy w latach 1976-83 znajdował się Stanisław Pawlicki i w tym czasie komitet zdołał odbudować dwa budynki podworskie, odnowić park podworski i wybudować studnię artezyjską. Niestety zrezygnowano z zamku, na to nie starczyło ani sił ani środków. Ale odbudowa budynków nie poszła na marne. Po krótkim użytkowaniu przez BORT-PTTK obiekty zostały przekazane Chorągwi Krakowskiej ZHP na ośrodek szkoleniowy i służą młodzieży, a zamek, staraniem gminy Zielonki, jest obecnie odbudowywany nakładem ogromnych środków. I tylko czy dziś ktoś pamięta lub wspomina ten wysiłek Oddziału Krakowskiego PTTK z niestrudzonym działaczem Pawlickim?

Dlatego Oddział Krakowski PTTK doceniając cząstkę pracy i trudu włożoną w to wspólne dzieło, jakim jest taka organizacja jak PTTK, gdzie efekty uzyskuje się w wyniku współpracy koleżeńskiej, harmonijnej, przy zrozumieniu podejmowanych inicjatyw czy pomysłów, pragnąc w jakiś sposób podziękować Stanisławowi Pawlickiemu, wystąpiło o przyznanie godności Członka Honorowego.

W ciągu tych wielu lat społecznej działalności w PTTK kolega Stanisław potrafił współpracować w życzliwej atmosferze z bardzo wieloma koleżankami i kolegami. Na ogół obywało się bez konfliktów, a jeśli takie mogły wystąpić - zawsze doprowadzał do kompromisów. Może dlatego po latach pracy w różnych jednostkach członkowie oddziału dostrzegając tę niewątpliwą zaletę charakteru obdarzyli kolegę Stanisława zaufaniem i wybrali na członka oddziałowego Sądu Koleżeńskiego (drugą kadencję od 1992 roku) sprawuje On także funkcje członka Głównego Sądu Koleżeńskiego (drugą kadencję od 1993 roku). Właśnie tacy ludzie jak Stanisław Pawlicki tworzą i tworzyli historię oddziału, jego autorytet i uznanie.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś