POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Współtwórca ośrodka w Wiśle


Michacz Horst - lat 70, zam. w Jaworznie, członek PTT od 1948 r., członek PTTK od 1959 r. Członek-założyciel w roku 1953 Oddziału PTTK w Jaworznie, pełnił w nim funkcje sekretarza, a następnie prezesa. Członek Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Okręgu PTTK w Krakowie. Inicjator oraz bezpośredni wykonawca budowy ośrodka turystycznego, z zapleczem zespołu wyciągów narciarskich, turystycznych tras narciarskich "Cieńków" w Wiśle Malince. Organizator kursów szkoleniowych na uprawnienia przodownika turystyki górskiej oraz wielu imprez turystyki kwalifikowanej. Organizator ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Górniczej Pucharu Prezydenta Miasta Jaworzna w Biegach i Slalomie Gigancie. Członek Fundacji Krajoznawstwa i Turystyki PTTK w Katowicach. Autor wielu artykułów z historii turystyki w prasie miejscowej i regionalnej. Przez jedną kadencję członek Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Ma uprawnienia przodownika narciarskiego, przodownika GOT, instruktora krajoznawstwa regionu, instruktora narciarstwa honorowego, przodownika turystyki narciarskiej. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży", Złotą Honorową Odznaką PTTK i in.


Horst Michacz

Urodził się w Katowicach-Szopienicach. Już w dzieciństwie rodzice wszczepili mu bakcyl turystyki spędzając urlopy na terenach górskich. Po ukończeniu Technikum Górniczo-Energetycznego swoje życie zawodowe i turystyczne związał z Jaworznem.

Turystyką zainteresował się we wczesnej młodości. Już w roku 1948 został członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach. Do Jaworzna przybył w 1952 roku, natychmiast szukając kontaktu z PTTK z kołem nr 3 przy kopalni "Bierut". Widząc możliwości szerokiej działalności, przystąpił jako członek komitetu założycielskiego do organizowania oddziału PTTK w nowym miejscu zamieszkania. Pełnił funkcję sekretarza zarządu w latach 1953-57. Członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie jest do dziś.

W bardzo trudnym dla oddziału okresie w latach 1957-62 pełnił funkcję prezesa zarządu, borykając się z trudnościami lokalowymi i finansowymi. Szukał odpowiednich form działalności programowej. Po nawiązaniu współpracy z władzami terytorialnymi, którym przedstawił program Zarządu Oddziału, nastąpiła nowa era działalności. Najpierw skromny lokal na urządzenie biura, później przydział małego budynku - to była eksplozja działalności i życia turystycznego we własnym "Klubie Turysty PTTK". Liczba kół wzrosła do 10 kół zakładowych, 6 kół szkolnych i 12 SKKT, zrzeszających w tym czasie około 800 członków. Liczba imprez rocznie wzrastała sięgając 400 w 1962 roku. Był to efekt uporu, osobistych wyrzeczeń, bezgranicznego oddania sprawie budowy dobrego Oddziału PTTK w Jaworznie grupy ludzi - w tym Horsta Michacza. Tak rozpędzoną organizacyjnie machinę oddał w ręce następnym prezesom, aby zająć się pracą w komisjach statutowych.

W tym samym okresie tworzy podstawy narciarstwa turystycznego i zjazdowego w Jaworznie - zawiązując sekcję narciarską w kole nr 1 (1953 r. - zima) oraz powołując Komisję Turystyki Narciarskiej przy PTTK Oddział Jaworzno (1954 r.). Komisja ta działa prężnie do dziś z pomocą Horsta, który jest najstarszym naszym narciarzem, instruktorem PTTK-PZN narciarstwa. Wychował i wyszkolił na szkoleniowych obozach narciarskich PTTK setki młodych i starszych narciarzy w okresie swej 47-letniej działalności. Systematycznie organizowane obozy pozwoliły na wyszkolenie własnej wykwalifikowanej kadry przodowników i instruktorów narciarstwa dla potrzeb realizacji programu Oddziału KTN. Dla utworzenia własnej bazy narciarskiej przy Ośrodku Wypoczynkowym KWK Jaworzno w Wiśle Malince, zainicjował w 1983 roku budowę dwóch wyciągów narciarskich (1000 m i 200 m) na górę Cieńków z dwoma trasami zjazdowymi i dwoma nartostradami. Od 1985 roku szkolenia odbywały się w tym ośrodku.

Zamiłowanie do turystyki górskiej (przodownik turystyki górskiej) sprawiło, że był inicjatorem większości imprez w górach. Mieszkańcom Jaworzna przekazał swoją fascynację Babią Górą w artykule "Dlaczego Babia Góra" zamieszczonym w periodyku "Sokół Jaworznicki". Osobiście prowadził Wysoko Kwalifikowane Rajdy "Babiogórskie" piesze i narciarskie, i właśnie na Babiej Górze przy zjeździe z Diablaka zimą w 1980 r. prowadził akcję ratunkową narciarza ze złamaną nogą, a zimą 1982 r. poszukiwania narciarza, który wpadł w kocioł pod Kościółkami. Doprowadził do utworzenia odznaki GOT "Korona Beskidu Zachodniego" od 2000 roku (z regulaminem i odznaką).

Jest doskonałym prelegentem znającym zagadnienia turystyki (instruktor krajoznawstwa regionu) i przekazuje swoje wiadomości na tematycznych spotkaniach, szkoleniach i w czasie kursów czy też na obozach szkoleniowych. Służy pomocą przy opracowywaniu folderów turystycznych o Jaworznie, opracowuje historię turystyki w mieście, która zostanie zamieszczona w monografii powstającej z okazji 100-lecia uzyskania praw miejskich przez Jaworzno (1901-2001).

Był organizatorem sympozjów krajoznawczo-regionalnych: Górnośląskiego Sympozjum Krajoznawczego "Jaworzno - wczoraj - dziś - jutro" (1993 r.), Regionalnego Sympozjum Krajoznawców "Ekologia w Jaworznie - Kopalnia Piasku Szczakowa - zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych" (1996 r.), Regionalnego Sympozjum Krajoznawczego "Szlaki turystyczne w Jaworznie - połączenie ze szlakami dydaktycznymi zrekultywowanych terenów poeksploatacyjnych Piaskowni Szczakowa" (1998 r.).

Skutki zmian społeczno-gospodarczych kraju również nie ominęły naszego Towarzystwa. Zaczęły znikać koła, malała liczba członków PTTK, narastały trudności gospodarczo-finansowe i wtedy ponownie zjazd oddziału w 1992 roku wybrał na prezesa zarządu oddziału Horsta Michacza. Mimo dobrej współpracy z Urzędem Miasta, ten pozbawił oddział budynku, którym władaliśmy przez 19 lat i praktycznie od 1994 roku posiadamy tylko pomieszczenie na biuro, służące kontaktom z kołami i członkami PTTK. Mimo licznych trudności, zmniejszającej się liczby kół i członków, prezes wraz z zarządem zmienili styl pracy oddziału, którego komisje statutowe przejęły na siebie ciężar pracy sekcji kół. Ponownie od 1997 r. mógł oddział szczycić się wolnym, lecz stałym wzrostem liczby kół, szczególnie w szkołach, jak i również wzrostem liczby członków PTTK, liczby imprez, zdobytych odznak turystyki kwalifikowanej, szczególnie wśród młodzieży. Ponownie udowodnił Horst Michacz, że uporem, pracowitością i dobrym współżyciem można dużo zdziałać - oddział został uratowany i wraca do normalnego działania na jubileusz 50-lecia PTTK.

Prezes Horst Michacz nie zawęża swojej działalności tylko do miejsca zamieszkania. W latach 1954-58 był członkiem Komisji Narciarskiej WKKFiT w Krakowie; członkiem Komisji Turystyki Narciarskiej Okręgu PTTK w Krakowie (1968-72); członkiem Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach (1972-80); członkiem Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w Krakowie (1982-88). Współorganizatorem i członkiem Rady Prezesów Oddziałów PTTK od 1992 r. jest nadal. Delegat Oddziału PTTK w Jaworznie na XIII Walny Zjazd PTTK w Poznaniu 1993 r., XIV Walny Zjazd PTTK w Lublinie 1997 r., Konferencję Delegatów PTTK woj. śląskiego 2001 Katowice.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż działalność turystyczna Horsta Michacza wypływa z jego społecznikowskiego zacięcia i samarytańskiej potrzeby niesienia pomocy innym, szczególnie dzieciom z rodzin mających trudności materialne i pedagogiczne. Jest także inicjatorem pierwszego w Polsce koła PTTK dla osób niepełnosprawnych (koło dla osób z porażeniem mózgowym), które działa nadal od 1992 roku. Nic więc dziwnego, że cieszy się powszechną sympatią, szacunkiem i uznaniem w środowisku jaworznickim i poza nim.

Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś