POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Budowniczy w PTTK


Kędzierski Eugeniusz - lat 83, zam. w Międzyzdrojach, członek PTTK od 1970 r. jest współtwórcą Oddziału PTTK w Międzyzdrojach i działa w nim od 30 lat, w tym 18 lat jako wiceprezes i 4 lata jako prezes zarządu. Przyczynił się do zwiększenia majątku oddziału poprzez wybudowanie trzech Domów Turysty PTTK, pięciu nowych obiektów noclegowych oraz wyremontowanie dziewięciu starych budynków. W latach 1978-91 pełnił funkcję skarbnika ZW PTTK, 1981-85 członka GSK PTTK, 1990-94 członka ZG PTTK. Organizator rajdów, wycieczek oraz imprez o zasięgu regionalnym i krajowym. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia i 40-lecia PRL, odznaką "Za Zasługi dla województwa szczecińskiego", Nagrodą indywidualną II stopnia Przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży Sportu i Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK.


Eugeniusz Kędzierski

Eugeniusz Kędzierski przyszedł na świat 23 czerwca 1918 r. Wychowywał się na Mazowszu. Jego zainteresowania turystyką miały korzenie w harcerstwie, gdzie zdobył krzyż ze złotą lilijką. Jako jeden z niewielu dziś żyjących uczestniczył w przygotowaniach do Jubileuszowego Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 1935 roku w Spale.

Po zajęciu Polski przez armię niemiecką został wywieziony przymusowo w głąb Niemiec, gdzie za ucieczki osadzono go w karnym obozie pracy, z którego uwolnił go koniec wojny. Po powrocie do kraju pracował w przemyśle rybnym i handlu. Ukończył wyższe studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez ponad trzydzieści lat pracował na samodzielnych stanowiskach, kierując dużymi zakładami pracy. Poznawanie własnego i innych krajów było zawsze w sferze jego zainteresowań.

Działalność w PTTK podjął z chwilą powstania Oddziału PTTK w Międzyzdrojach, którego był współzałożycielem. Koła PTTK, które istniały od 1948 r. często zamierały na skutek braku bazy materialnej. Przełom nastąpił w 1970 r. Powstał prężny BORT pod kierownictwem Danuty Kędzierskiej, i w ciągu czterech lat rozwinął działalność, równającą się pod względem wielkości wartości usług wszystkim oddziałom województwa szczecińskiego, co stwarzało warunki ekonomiczne do rozwoju oddziału i budowy PTTK-owskiej bazy turystycznej oddziałów na Pomorzu Zachodnim.

Aby zapewnić dobre warunki pracy biura oddziału, w tym szczególnie BORT-u, i aby turyści-klienci byli sprawnie obsłużeni i dobrze się czuli, należało stworzyć ku temu dobre warunki. Tego zadania podjął się Eugeniusz Kędzierski. W 1978 r. zajął się remontem budynku położonego w centrum Międzyzdrojów, na którym wisiała tabliczka z napisem "budynek do rozbiórki". Doprowadził do jego odbudowy z końcem 1979 r., a władze miejskie przekazały budynek oddziałowi w użytkowanie wieczyste. W Międzyzdrojach mówiono, że budynek ten "został wydarty z gruzów". Urządzono w nim ładne, dobrze wyposażone biura, dwa sklepy i piętnaście miejsc noclegowych. Jako reklamę wykorzystano dwa neony widoczne z odległości kilkuset metrów. Wokół oddziału koncentrowało się życie turystyczne jednego z największych kąpielisk morskich. Mając odpowiednie warunki zorganizowano kurs przewodnicki, oznakowano szlaki turystyczne. Był to początek działań.

W 1982 r. Eugeniusz otrzymał zgodę Zarządu Głównego PTTK na przejęcie od OZGT Szczecin ruin dwóch budynków w Międzyzdrojach. Działka, na której stały, położona była w odległości 150 m od morza, co stanowiło o jej wartości. Eugeniusz Kędzierski przystąpił do ich rozbiórki i rozbudowy, powiększając je dwuipółkrotnie. Oddział uzyskał 55 miejsc noclegowych, w tym połowę w pokojach z łazienkami.

Na tej samej działce wybudowano również nowy budynek, to jest stołówkę i bar gastronomiczny, stanowiące zaplecze żywieniowo-rozrywkowe. Na finansowanie tych robót zaciągnięto pożyczkę z Banku Spółdzielczego w Międzyzdrojach, którą spłacono z późniejszych dochodów.

To nie był koniec. W 1984 r. Eugeniusz Kędzierski wystarał się o przekazanie naszemu oddziałowi w użytkowanie wieczyste następnego obiektu w Lubiniu koło Międzyzdrojów, składającego się z czterech budynków sypialnych, stołówki (kuchni, jadalni, zaplecza magazynowego), sali do zabaw i sklepu z zapleczem magazynowym, dwóch magazynów gospodarczych, budynku kąpielowego. Łącznie dziesięć budynków różnej wielkości, tyle że bardzo zniszczonych, w których można było zakwaterować około 150 osób. Z braku środków pieniężnych remontowano średnio dwa budynki w roku. Po pięciu latach obiekt stał się na tyle sprawny, że został zakwalifikowany przez Sanepid do działalności kolonijnej. Każdy budynek wyremontowany zarobił na remont następnego. Ostatnim obiektem, w którego użytkowanie wieczyste wszedł nasz oddział, był również wolno stojący budynek przy ul. Głównej w Lubiniu. System finansowania remontu był taki jak w poprzednich przypadkach. Zyskaliśmy znowu 30 miejsc sypialnych. Na dzień dzisiejszy oddział w Międzyzdrojach dysponuje piętnastoma niewielkimi budynkami, gdzie może przyjąć jednocześnie ponad 250 osób. W tym jest siedem budynków noclegowych, dwie stołówki, bar, trzy sklepy, sala konferencyjna i budynki magazynowe. Były to inicjatywy i praca Eugeniusza Kędzierskiego, ciężka i wydajna praca BORT i nieocenionych pracowników oraz pomoc i akceptacja członków Zarządu Oddziału.

Dziś Eugeniusz staje przed nowym problemem, dotyczącym modernizacji i utrzymania tych obiektów oraz ich wykorzystania. W nowej polityce państwa tracącego z pola widzenia działalność społeczną, socjalną, wychowawczą i patriotyczną, wiele cennych osiągnięć ulega dewaluacji. Największa baza turystyczna oddziałów powstała na Pomorzu Zachodnim bez najmniejszej pomocy władz państwowych, samorządowych i organizacyjnych i dobrze służy turystom. Oddział PTTK w Międzyzdrojach dzięki rozwojowi bazy turystycznej stał się ekonomicznie najmocniejszą jednostką terenową w województwie szczecińskim. Zakupił z własnych środków autokar. Na drzewcach jego sztandaru znajduje się ponad siedemdziesiąt dekoracyjnych gwoździ z tabliczkami fundatorów i Złota Odznaka PTTK. Oddział zorganizował 27 dużych rajdów po ziemi wolińskiej, 3000 imprez krajoznawczych, udzielił ponad 100 tysięcy noclegów. Jest jedną z najbardziej szanowanych organizacji turystycznych w Międzyzdrojach i poza nimi. W województwie szczecińskim było 21 oddziałów PTTK, z czego większość dysponowała obiektami turystycznymi. Na dzień dzisiejszy tylko jeden Oddział w Międzyzdrojach zachował swój stan posiadania.

Obecnie wysiłki Eugeniusza Kędzierskiego nie polegają na tym, aby więcej mieć, ale aby być.

Zarząd Oddziału PTTK w Międzyzdrojach

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś