POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Na jantarowych szlakach


Kasprzewski Witold - lat 79, zam. w Gdańsku, członek PTTK od 1954 r., pełniący wiele funkcji społecznych, zarówno w oddziale, jak i na wszystkich szczeblach Towarzystwa. Wielokrotny delegat na walne zjazdy PTTK. Od 1989 r. honorowy prezes Oddziału Gdańskiego PTTK. Przez wiele lat członek kolegium redakcyjnego "Jantarowych Szlaków", aktywny propagator tego czasopisma. Energiczny i świetny organizator. Współorganizator działalności gospodarczej oddziałów w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Inicjator i organizator wielu imprez programowych w skali miasta i województwa. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem "Zasłużony Działacz Turystyki", brązowym "Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju", medalem "Za zasługi dla Marynarki Wojennej", Złotą Odznaką, "Za opiekę nad zabytkami", Odznaką Honorową "Zasłużony Ziemi Gdańskiej", "Za zasługi dla Gdańska", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK i in.


Witold Kasprzewski

Witold Kasprzewski przed wojną mieszkał w Brodnicy, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Jego ojciec pracował w brodnickim magistracie na stanowisku budowniczego miejskiego. W okresie okupacji niemieckiej przebywał z rodzicami w Grójcu pod Warszawą.

Już w lipcu 1945 roku przyjechał do Gdańska i pozostał w nim na stałe. Pracował między innymi w Gdańskich Zakładach Radiowych na stanowisku zastępcy dyrektora, w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku Oliwie pełniąc tam funkcje dyrektora, a później - w latach 1968 - 1987 w Biurze Projektowo-Technologicznym "Techmaprojekt" jako pełnomocnik dyrektora. W roku 1987 przeszedł na emeryturę.

Pracując studiował zaocznie. W 1952 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlu Morskiego w Sopocie uzyskując dyplom tej uczelni. Później podjął studia w sopockiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, gdzie w 1968 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra ekonomii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1954 roku, gdzie pełnił wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach organizacyjnych. W latach 1955-65 był wiceprezesem Koła Przewodników w Gdańsku. W okresie 1965-72 i w latach 1981-89 był prezesem Oddziału Gdańskiego PTTK. W latach 1972-74 był prezesem Zarządu Okręgu PTTK, a w okresie 1981-1989 wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK. W latach 1956-65 był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK. W okresie 1968-72 i 1981-85 był członkiem Zarządu Głównego PTTK. Ponadto przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału i Zarządu Okręgu PTTK w Gdańsku, był delegatem na VI, VIII, X, XI i XII Walny Zjazd PTTK. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Oddziałowej Komisji do spraw Wyróżnień.

Jest człowiekiem energicznym i znakomitym organizatorem. Nigdy nie uchylał się od odpowiedzialności, decyzje wydawał trafnie i zdecydowanie. Jest doskonałym i błyskotliwym mówcą. W 1970 roku uzyskał dla PTTK od władz miejskich Gdańska Krowią Bramę, gdzie miał swą siedzibę najpierw Zarząd Okręgu, później Zarząd Wojewódzki PTTK, a obecnie mieści się Regionalny Ośrodek Programowy PTTK. Był współorganizatorem działalności gospodarczej oddziałów w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Prowadził remont zabytkowej kamienicy siedziby Oddziału Gdańskiego PTTK.

Był inicjatorem i prowadzącym wielu imprez programowych w skali miasta i województwa. Zdecydowany zwolennik działalności programowej. Toteż w latach sześćdziesiątych często finansował z zysków BORT w Gdańsku działalność programową oddziałów PTTK w Gdańsku i Gdyni. To dlatego właśnie działalność programowa tych oddziałów miała tak doskonałe wyniki. W latach 1968-74 był W. Kasprzewski członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika turystyczno-krajoznawczego województw północnych "Jantarowe Szlaki" i aktywnym propagatorem tego czasopisma.

Mało kto wie, że Witold Kasprzewski jest filatelistą. Znaczki zbiera od wielu lat. Posiada bardzo duży i cenny zbiór znaczków polskich, który stale uzupełnia. Będąc od wielu lat na emeryturze, pracy w PTTK nie zaniechał. Nadal bierze czynny udział we wszystkich działaniach Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK.

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś