POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Sabała Gór Świętokrzyskich


Kapuściński Jerzy - lat 62, zam. w Kielcach, członek PTTK od 1959 r. Pełnił wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach Towarzystwa. Od roku 1997 do chwili obecnej członek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK. Szczególne osiągnięcia zdobył w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego regionu świętokrzyskiego, jest autorem licznych publikacji popularyzujących region świętokrzyski i jego przyrodę. Jako instruktor krajoznawstwa Polski jest wykładowcą na wielu szkoleniach PTTK-owskich i nie tylko. Za popularyzacją walorów województwa świętokrzyskiego wyróżniony licznymi nagrodami, w tym Nagrodą Prezydenta m. Kielc. Jest inicjatorem i realizatorem wielu imprez dla osób niepełnosprawnych, integrujących środowisko wokół spraw turystyki i krajoznawstwa. Jest instruktorem krajoznawstwa Polski i regionu oraz instruktorem ochrony przyrody, przodownikiem turystyki pieszej i górskiej. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PL, Złotą Odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki", Złotą Odznaką ZNP, licznymi nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki, odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury", Złotą Honorową Odznaką PTTK i in.


Jerzy Kapuściński

Urodzony 06.11.1939 r. w miejscowości Drugnia w województwie kieleckim, po południowej stronie Gór Świętokrzyskich, z ojca Władysława i matki Ireny z Ciesielskich.

Dzieciństwo spędza przy rodzicach w leśniczówce. Ojciec leśnik, od najmłodszych lat uczył swojego pierworodnego miłości do "małej ojczyzny" oraz przyrody, co miało ogromny wpływ na zainteresowania w dorosłym życiu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1951 pobiera naukę w Technikum Mechanicznym. Jako technolog obróbki plastycznej rozpoczyna pracę zawodową w Zakładach Precyzyjnych "Iskra" w Kielcach. Doskonaląc zawodową specjalizację na licznych kursach organizowanych przez NOT, nie zapomina o swoich zainteresowaniach i miłości do przyrody. Zmienia pracę przenosząc się do Zakładów Urządzeń Chemicznych "Chemar", gdzie, pracując 31 lat, łączy pracę zawodową z pasjami poznawczymi przyrody, historii i geologii. Młody człowiek, ciekawy wszystkiego, z zainteresowaniami rozbudzonymi przez rodziców, wstępuje w roku 1959 do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Należąc do Koła Zakładowego PTTK organizuje dla załogi wiele wycieczek krajoznawczych po Polsce oraz liczne rajdy, np. cykliczny "Rajd Chemaru". Następnie jest członkiem koła miejskiego PTTK przy Oddziale Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa bardzo aktywnie do chwili obecnej.

W czasie pracy w "Chemarze" jest "motorem" napędzającym pracę zarządu koła zakładowego PTTK. Tamte lata wspominają koledzy jako najlepsze i najciekawsze.

W roku 1976 zostaje organizatorem turystyki oraz strażnikiem ochrony przyrody. Intensywność działania kolegi Jurka owocuje powołaniem Inspektoratu Ochrony Przyrody przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK. Stając na jego czele. W latach 1981-84 zostaje wojewódzkim inspektorem SOP w Kielcach. Od roku 1984 do 1987 pełni funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego PTTK. Tempo pracy ogromne, funkcje społeczne potwierdzające zaangażowanie i chęć pracy, godne podziwu i szacunku.

Nie należy zapominać również o tym, że kolega Jurek jest już znanym i cenionym krajoznawcą. W sposób tylko dla Niego charakterystyczny opowiada o przyrodzie, historii, zabytkach, mając na każdą okazję i sytuację uśmiech i dowcipny żart.

Od roku 1982 członek Komisji Kół i Oddziałów Zakładowych PTTK Zarządu Głównego, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego w roku 1984, od 1985 roku przewodniczącego, aż do roku 1994.

Przez dwie kadencje jest wiceprzewodniczącym Kapituły Odznaczeń ZG PTTK. Aktualnie jest członkiem Komisji Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, organizując dla człon-ków Klubu Turystycznego Inwalidów Wzroku "Smrek" obsługę krajoznawczą na organizowanych przez nich obozach w różnych rejonach Polski.

W roku 1982 otrzymuje uprawnienia przodownika turystyki pieszej. Instruktorem ochrony przyrody jest od roku 1984. Działalność i pasja krajoznawstwa zostaje przypieczętowana uprawnieniami instruktora krajoznawstwa Polski w roku 1994.

Przez 43 lata przynależności i działania w PTTK kolega Jurek znany jest z organizacji różnego rodzaju imprez, w tym wielu o randze ogólnopolskiej. Był organizatorem Sejmiku Krajoznawczego w Kielcach poświęconego tematowi: "Kultura i turystyka" oraz "Zabytki techniki w programie krajoznawczym PTTK". Wiele publikuje w miesięczniku kulturalno-artystycznym "Ikar", gdzie od lat ma stałą kolumnę "Turystyka", w której to promuje piękno ziemi świętokrzyskiej.

Wygłaszane pogadanki w radiu Kielce i Plus przybliżają cały region świętokrzyski.

Kolega Jurek jest autorem pierwszego w Polsce filmu video (120 min.) "Poznajemy Polskie Parki Narodowe" wraz z broszurą (90 stron), zawierającą podstawowe informacje o parkach narodowych. Film ten otrzymał wysoką ocenę Krajowego Zarządu Parków Narodowych, Kuratorium w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kielcach, ale przede wszystkim bezpośrednich odbiorców.

Nowatorskie pomysły proponowanych przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży oraz doro-słych zasługują na szczególne podkreślenie i pozwalają stwierdzić, że lata następne dostarczą nam nowych przeżyć.

Rysując wizerunek kolegi Jerzego Kapuścińskiego, chciałbym w nim umieścić charakterystyczne cechy ułatwiające rozpoznanie Go w każdym miejscu i czasie. Człowiek wielkiego serca, z wielką pokorą kochający przyrodę, sam zaś uwielbiany przez dzieci, podziwiany przez młodzież i szanowany przez dorosłych. Wspaniały gawędziarz, "Sabała Gór Świętokrzyskich". Dla wielu przewodników mistrz, nauczyciel, wspaniały kolega i człowiek godny naśladowania.

Kazimierz Micorek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś