POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Kocha ludzi i przyrodę


Helmin Kazimiera - lat 79, zam. w Gnieźnie, członek PTTK od 1950, członek ZO, wiceprezes i od 20 lat prezes Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej. Prowadziła wszechstronną działalność turystyczno-krajoznawczą w dziedzinie turystyki pieszej, turystyki górskiej, ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, szkolenia młodych kadr. Popularyzator idei stowarzyszenia. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu wypraw, rajdów, imprez turystycznych. Aktywnie uczestniczyła w organizacji 65-lecia działalności turystyczno-krajoznawczej na ziemi gnieźnieńskiej, uroczyście obchodzonego w 1998 roku oraz obrad V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w roku 2000 w Gnieźnie. Ma uprawnienia przodownika turystyki pieszej, organizatora turystyki, strażnika ochrony przyrody, społecznego opiekuna zabytków, instruktora krajoznawstwa. Odznaczona i wyróżniona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", Medalem 500-lecia Drukarstwa w Polsce, Odznaką Honorową "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego", Srebrną Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Medalem XII Wieków Gniezna, Medalem św. Wojciecha - Patrona miasta Gniezna, Medalem 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego.


Kazimiera Helmin

Mało kto z mieszkańców Gniezna nie spotkał się z Kazimierą Helmin, która zawsze kojarzy się z turystyką. Pochyloną sylwetkę starszej pani można często zobaczyć, gdy szybkim krokiem, niemal biegiem, przemierza ulice miasta lub gdy samotnie odbywa długie spacery wśród okolicznych pól i lasów.

Człowiek wielkiego serca, wrażliwa na przyrodę i innych ludzi. W pełni zaangażowana w to, co robi i co wiąże się z turystyką i krajoznawstwem.

Kazimiera Helmin urodziła się 25 kwietnia 1922 roku w Koronowie koło Bydgoszczy. Uczęszczała do Miejskiego Gimnazjum w Bydgoszczy. W czasie okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną zostaje wysiedlona do Miejsca Piastowego koło Krosna, gdzie na tajnych kompletach kończy szkołę średnią, równocześnie pracując w Kasie Stefczyka. Po przyjeździe do Gniezna zostaje zatrudniona jako księgowa w Fabryce Walizek. Od roku 1951 pracuje jako zastępca głównego księgowego w Gnieźnieńskich Zakładach Graficznych. W roku 1979 przechodzi na emeryturę.

W 1950 roku wstępuje do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po połączeniu jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej. W latach 1958-67 pełni funkcję sekretarza Zarządu Oddziału, w latach 1970-80 jest wiceprezesem oddziału, a od 1981 roku nieprzerwanie do 2001 roku - prezesem Zarządu Oddziału.

Od początku swej przynależności do Towarzystwa czynnie uprawia i organizuje turystykę pieszą, bierze udział w znakowaniu szlaków pieszych i organizowaniu pierwszych stacji turystycznych. W roku 1971 jest współzałożycielem Klubu Górskiego "Ornak", w którym działa do dzisiaj, pełniąc kolejno funkcje członka Zarządu Klubu oraz przewodniczącej Rady Klubu. Bardzo aktywnie pracuje w Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i jej Referacie Weryfikacyjnym. Od lat sześćdziesiątych podnosi swe kwalifikacje turystyczne, od 1963 roku jest przewodnikiem turystyki pieszej, od 1965 roku organizatorem turystyki, od 1969 roku strażnikiem ochrony przyrody, od 1973 roku społecznym opiekunem zabytków, od 1973 roku instruktorem krajoznawstwa.

W latach 1989-90 skutecznie zabiega o pozyskanie nowych lokali dla Biura Oddziału PTTK.

Jest obecna wszędzie tam, gdzie toczą się istotne dla turystyki sprawy, szczególnie działa na rzecz pozyskania nowych członków i powołania nowych kół zakładowych i szkolnych. Jest pomysłodawcą i realizatorem "Rajdu śladami Starej baśni", "Rajdu Świętego Wojciecha" oraz "Rajdu Gniezno 2000".

Kazimiera Helmin cały swój wolny czas poświęca pracy społecznej w PTTK. Ofiarnie zaangażowana w działalność biura oddziału, gdzie przez kadencje swego prezesowania osobiście wykonywała niemal wszystkie prace, od sekretarzowania, maszynopisania do przyjmowania i wysyłania poczty. Bierze czynny udział w spotkaniach i wyprawach organizowanych przez sąsiednie oddziały, zwłaszcza w zakresie ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Szczególnie upodobała sobie spotkania z młodzieżą w szkołach oraz podczas wycieczek i rajdów. Nie brakuje Jej nigdy tam, gdzie na terenie miasta i regionu poruszane są sprawy związane z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem.

Chętnie uczestniczy w wyjazdach organizowanych przez oddział oraz Klub Górski "Ornak", jest skora do niesienia pomocy innym oraz pełna zapału do coraz nowego odkrywania piękna zakątków w kraju i za granicą.

Szczególnym przykładem Jej zaangażowania może być udział w przygotowaniu i organizacji uroczystości sześćdziesięciopięciolecia działalności turystyczno-krajoznawczej na ziemi gnieźnieńskiej obchodzonej w 1998 roku oraz obrad V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który miał miejsce w Gnieźnie w 2000 roku. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej została wyróżniona licznymi odznaczeniami.

Kolażanka Kazimiera prowadzi wszechstronną działalność turystyczno-krajoznawczą w dziedzinie turystyki pieszej, górskiej, ochrony przyrody, ochrony zabytków, szkolenia młodych kadr i popularyzacji idei turystyki. Jest bardzo uczynna, sumienna w pracy i konsekwentna w działaniu, cieszy się dużym autorytetem wśród młodzieży, działaczy turystycznych oraz władz administracyjnych i samorządowych miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Jej osobistemu zaangażowaniu w pracę i działalność w okresie pięćdziesięcioletniej przynależności do PTTK, a zwłaszcza w ciągu dwudziestu lat pełnienia funkcji prezesa Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, należy zawdzięczać rozwój i obecny stan turystyki i krajoznawstwa na naszym terenie.

Kazimiera Helmin może być dobrym przykładem dla młodych pokoleń turystów, jak należy poznawać, chronić i kochać przyrodę oraz zabytki swego regionu, swojej małej ojczyzny, a także całego kraju.

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś