POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Ukochał Sudety


Garbaczewski Zbigniew - lat 72, zam. we Wrocławiu, członek PTTK od 1953 roku, aktywny działacz pełniący w strukturach Towarzystwa funkcje społeczne na różnych szczeblach. Działalność społeczną rozpoczął w Kole Zakładowym przy ZZ "Archimedes", którego był założycielem. Aktywny działacz na rzecz rozwoju kół zakładowych PTTK oraz turystyki wodnej. Organizator licznych wycieczek zakładowych i spływów kajakowych. Popularyzator turystyki górskiej, organizator rajdów górskich w Sudetach, wypraw do innych pasm górskich w Polsce. Organizator, wykładowca i egzaminator szkoleń młodej kadry przodowników turystyki. Autor wielu materiałów krajoznawczych, opracowań opisów tras oraz popularnych przewodników po Sudetach. Ma uprawnienia przodownika turystyki górskiej, Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej, przewodnika sudeckiego, znakarza szlaków górskich. Odznaczony i wróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki", odznaką, "Zasłużony dla województwa wrocławskiego", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Oddziału Wrocławskiego, Honorową Odznaką Dolnego Śląska, odznaką "25 lat w PTTK", Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej i in.


Zbigniew Garbaczewski

Kolega Zbigniew Garbaczewski urodził się 28 maja 1929 roku w Stołpcach. Swoje powojenne losy związał z Wrocławiem i tu mieszka do dziś. Do PTTK wstąpił 16 czerwca 1953 roku, po udziale w spływie kajakowym na trasie Wrocław-Głogów. Działalność społeczną rozpoczął w Kole Zakładowym przy Zjednoczonych Zakładach "Archimedes", którego był założycielem. W 1954 roku zmieniając miejsce pracy zakłada kolejne koło PTTK przy Biurze Projektów "Gazoprojekt". W początkowym okresie swojej działalności jest aktywnym działaczem na rzecz rozwoju kół zakładowych PTTK oraz turystyki wodnej, pełniąc funkcję w ZO PTTK we Wrocławiu. Organizuje w tym czasie liczne wycieczki zakładowe oraz spływy kajakowe. Jest jednak zawsze związany z górami - to jego pasja. Już w roku 1956 otrzymuje uprawnienia przodownika turystyki górskiej i od tej pory pełni funkcje w licznych gremiach naszego Towarzystwa (zarząd oddziału, zarząd okręgu, zarząd wojewódzki, Zarząd Główny). Jego działania są zawsze w szczególny sposób związane z popularyzacją turystyki górskiej - jest organizatorem rajdów górskich w Sudetach, organizuje wyprawy do innych pasm górskich w Polsce, Lata pracy Towarzystwie dają mu nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także przysparzają mu wielkiego autorytetu. W 1972 roku w uznaniu zasług za szczególny udział w pracach na rzecz rozwijania i propagowania turystyki górskiej otrzymuje tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Swoje doświadczenie wykorzystuje w szkoleniu młodej kadry przodowników turystyki górskiej jako wykładowca i egzaminator. Jest też autorem wielu materiałów krajoznawczych, opracowań opisów tras oraz popularnych przewodników po Sudetach.

Rozwijając swoje pasje jest również aktywnym działaczem uczestniczącym w pracach jednostek organizacyjnych Towarzystwa. Kieruje pracami komisji górskiej, jest członkiem zarządu, pełni też przez kolejne trzy kadencje funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego. Wśród licznych osiągnięć w pracy społecznej na szczególną uwagę zasługuje jego działalność w kierowaniu Delegaturą Sudecką Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Tworzy dokumentację, inwentaryzuje górskie szlaki sudeckie, a także osobiście dogląda wykonania prac znakarskich. Jest jednym z nielicznych na Dolnym Śląsku specjalistów od znakowania szlaków górskich, lecz nie tylko tych, bowiem w pracy swej poświęca się również tworzeniu i dokumentowaniem przebiegu szlaków nizinnych.

Mimo przejścia na emeryturę nadal czynnie uczestniczy w pracy zespół weryfikacyjnego GOT. Zbyszek Garbaczewski jest dobrym kolegą, zawsze służy radą, pomocą, podsuwa pomysły, a z jego doświadczenia korzystają chętnie młodzi adepci przodownictwa górskiego, organizatorzy górskich imprez i znakarze. Jest cenionym w naszym regionie fachowcem w dziedzinie turystyki górskiej. Jego duże doświadczenie i umiejętności są niezmiernie przydatne w działalności PTTK na Dolnym Śląsku. W pięćdziesięcioleciu działalności naszego Towarzystwa odegrał szczególną rolę. Jego wiedza posłużyła wydawcom map i przewodników do uaktualniania treści turystycznych i krajoznawczych w swoich wydawnictwach (PPEWK, SIT).

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś