POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Góral i wodniak


Gąstoł Zenon Jan - lat 75, zam. w Warszawie, członek PTT od 1948 r., PTTK od 1950 r., założyciel i pierwszy prezes Koła PTTK przy CBKK w Krakowie w roku 1952. W latach 1956-2001 członek władz Oddziału Stołecznego i Oddziału Warszawa Śródmieście, członek władz Okręgu Warszawskiego, członek Komisji Turystyki Narciarskiej ZG, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Narciarskiej, przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału Stołecznego. Wybitny działacz w zakresie turystyki narciarskiej i kajakowej. Odznaczony i wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Medalem 125-lecia PTT-PTK, Medalem 50-lecia PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki" i in.


Jan Zenon Gąstoł

Zenon Jan Gąstoł do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w roku 1948. Od roku 1950 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym swoją aktywną, pełną zaangażowania i ofiarności działalność rozpoczynał w środowisku krakowskim. W 1950 roku jest jednym z założycieli Koła Miejskiego PTTK w Krakowie, a w roku 1952 zakłada i jest pierwszym prezesem Koła Zakładowego przy CBKK również w Krakowie.

Od roku 1956 do dnia dzisiejszego jest jednym z najaktywniejszych działaczy naszego Towarzystwa w środowisku warszawskim. Zasiadał we władzach wszystkich szczebli organizacyjnych PTTK, począwszy od koła-klubu, oddziału, okręgu i stołecznego zarządu, kończąc na Zarządzie Głównym.

Wybitny turysta górski i kajakarz. Osiągnął najwyższe stopnie w tych dziedzinach. Jest Honorowym Przodownikiem GOT, przodownikiem turystyki narciarskiej, przodownikiem turystyki kajakowej. Te dwie pasje, góry i woda, pochłonęły Zenona bez reszty. Organizował, współorganizował, prowadził i uczestniczył w minionym półwieczu w wielu imprezach, wycieczkach i rajdach górskich, obozach narciarskich i spływach kajakowych. Organizował je w kraju i za granicą. Pokonał setki kilometrów szlaków górskich i tyleż szlaków wodnych.

Wydawać by się mogło, że te dwie dyscypliny turystyczne, górska i wodna, tak odległe od siebie, są trudne do połączenia. Ale nie dla Zenona. Z równą swobodą porusza się po szlakach górskich i stokach narciarskich, jak i akwenach na trasach kajakowych.

Niezwykle otwarty, ciepły i przyjacielski, zyskał niekłamaną sympatię szerokich rzesz "górali", narciarzy i kajakarzy. Szczególnie wielu młodych narciarzy zawdzięcza Zenonowi swoje zdobyte pod jego fachowym kierunkiem, umiejętności narciarskie. Z upodobaniem prowadzi bowiem coroczne obozy narciarskie dla młodzieży.

Jerzy Kononowicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś