POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

W przewodnickiej służbie


Derejczyk Jan Wacław - lat 68, zam. w Częstochowie, członek PTTK od 1971 r. Od 1976 r. stale pełni odpowiedzialne funkcje we władzach Koła Przewodników i Oddziału Miejskiego PTTK w Częstochowie. W latach 1972-99 był prezesem oddziału, a następnie w roku 1999 po powołaniu Oddziału Przewodników w Częstochowie również zostaje jego prezesem. Od roku 1993 członek Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK, gdzie w latach 1995-96 był jej przewodniczącym, a następnie wiceprzewodniczącym. Funkcję tę sprawuje nadal. Jako członek KP ZG bardzo angażuje się w pracę społeczną na rzecz środowiska przewodników w Polsce. Cieszy się dużym autorytetem nie tylko w środowisku przewodników PTTK, ale również we władzach administracyjnych, samorządowych oraz Kościoła w Polsce. Ceniony obywatel Częstochowy. Ma uprawnienia przewodnika terenowego górskiego, instruktora przewodnictwa. Organizator wielu kursów przewodnickich, wykładowca na kursach przewodnickich i instruktorskich oraz kursach doszkoleniowych dla przewodników. Wychowawca licznej rzeszy przewodników turystycznych. Od 1981 r. inicjator i organizator spotkań przewodnickich w Częstochowie, które od 1983 przekształciły się w Ogólnopolskie Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką Złotą i Srebrną "Zasłużony Działacz Turystyki i Sportu", Złotą Odznaką "Za zasługi dla województwa częstochowskiego", Złotą Odznaką Przodującego Kolejarza, Złotą Honorową Odznakę PTTK oraz dyplomami, podziękowaniami Prezydenta Miasta Częstochowy.

Z życiorysu "turystycznego" Wacława Jana Derejczyka wiemy, że już od 1963 roku - jako przewodniczący ówczesnej Rady Zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy w Częstochowie zaczął organizować dla członków Związku wycieczki turystyczno-krajoznawcze autokarami, jak i wagonami socjalnymi w różne strony Polski. Od roku 1960 był współorganizatorem ogólnopolskich pieszych rajdów kolejarskich pod nazwą "Jurajskie Groty", a od 1978 r. do 1989 r. ich organizatorem i kierownikiem. Umiłowanie przez niego turystyki i naszej pięknej polskiej ziemi spowodowało, że 1 stycznia 1971 roku wstąpił do PTTK, a w roku 1975 ukończył kurs przewodnika terenowego i beskidzkiego. Wszystko co robi - robi dla innych. W roku 1977 został sekretarzem Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1985 roku, aż do czasu przekształcenia się w Oddział Przewodnicki, był i jest jego prezesem. W minionym okresie pełnił także funkcje sekretarza, a w latach 1994-98 prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Częstochowie. W ostatniej dekadzie XX wieku zorganizował trzy kursy dla kandydatów na przewodników terenowych. Z ramienia Komisji Przewodnickiej ZG PTTK sprawuje opiekę na działalnością Regionalnych Federacji Kół Przewodnickich Wielkopolski i województwa świętokrzyskiego. Jest także wiceprzewodniczącym Śląskiej Federacji Kół Przewodnickich.


Jan Wacław Derejczyk

Wacław Derejczyk jest bardzo aktywnym przewodnikiem, który systematycznie poszerza swoje uprawnienia, i tak jako przewodnik terenowy ma uprawnienia na województwo śląskie, dawne województwa kieleckie, tarnobrzeskie, lubelskie, sieradzkie, Szlak Piastowski, jako przewodnik górski ma uprawnienia na Beskidy i Sudety.

Jest świetnym organizatorem naszego życia przewodnickiego. Dba o systematyczne doszkalanie członków oddziału przez dobór odpowiednich prelegentów. Jako instruktor przewodnictwa prowadzi sam wiele zajęć szkoleniowych, zarówno teoretycznych, jak praktycznych. Dzięki jego zaangażowaniu w pracy społecznej dla koła, a obecnie dla oddziału, otrzymujemy corocznie stosowne dotacje finansowe z Urzędu Miasta. Dzięki jego pracy społecznej na rzecz miasta i regionu oddział nasz otrzymał dotacje finansowe przy organizacji Jubileuszu 45-lecia Przewodnictwa w Częstochowie od starosty częstochowskiego i myszkowskiego oraz od wójtów pięciu ościennych gmin. Za swą działalność na rzecz środowiska otrzymał liczne wyróżnienia.

Nadmienić należy, iż Wacław w latach 1978-84 był radnym ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej, a w latach 1984-90 Wojewódzkiej Rady Narodowej i był członkiem Komisji Transportu, które zajmowały się również sprawami turystyki. Był wówczas w owych radach jedynym przedstawicielem środowiska turystycznego w Częstochowie. W roku 2000 w miejscowym radiu "Fiat" prowadził cykl pogadanek na temat historii miasta, a w najbliższym czasie opowiadać będzie na temat historii zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Tak więc oprócz obowiązków wynikających z jego pracy zawodowej zagadnienia turystyki i idea służenia innym były i są nadal pasją jego życia.

Bożena Stefańczyk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś