POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Architekt kongresów


Chyżewski Adam - lat 64, zam. w Łodzi, członek PTTK od 1957 r., pełniący liczne funkcje na szczeblu wojewódzkim i centralnym: 1981-1985 wiceprezes ZW, 1985-90 prezes ZW PTTK w Łodzi, 1984-2001 członek kolegium redakcyjnego "Biuletynu ZW" w Łodzi, a potem "Wędrownika", członek wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej dla przodowników turystyki górskiej w Łodzi, 1962-74 członek zarządu Klubu Turystów Górskich "Kosówka" (1971-73- prezes tego klubu), 1981-82 członek prezydium ZG PTTK, 1982-1993 wiceprezes, 1993-97 prezes ZG PTTK, 1998-90 wiceprzewodniczący Rady Turystyki i Wypoczynku Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, 1994-96 członek Rady do Spraw Turystyki przy Prezesie Rady Ministrów. Współorganizator wielu imprez turystycznych. W latach 1986-90 przewodniczący zespołu naukowego i organizacyjnego IV Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Opolu, 1997-2000 przewodniczący zespołu naukowego V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie. Jest propagatorem turystyki kwalifikowanej, krajowej i zagranicznej, uprawianej z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kształtowania społecznych kadr i kultywowania najlepszych tradycji Towarzystwa, prowadzących do integracji ludzi różnych poglądów i przekonań. Ma uprawnienia przewodnika turystyki górskiej, przewodnika świętokrzyskiego. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40- lecia PTTK, odznakami: Złotą "Zasłużony Działacz Turystyki", "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", nagrodą I stopnia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, Medalem KEN, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą "Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży", odznaką "25 lat w PTTK", Medalem 125-lecia TT-PTT-PTTK, Medalem KTG PTTK "Za Zasługi dla Turystyki Górskiej" i in.


Adam Chyżewski

Kolega Adam Chyżewski jest osobą znaną w kręgach PTTK w całym kraju. W trakcie swojego "prezesowania" Towarzystwu dał się poznać jako osoba kompetentna, bardzo życzliwa i co dla Towarzystwa bardzo ważne, racjonalnie myśląca. Karierę w PTTK zaczynał jako miłośnik gór w Klubie Górskim "Kosówka". Tam też zdobył uprawnienia przodownika GOT. Poznałem Adama w okresie, gdy jako młody członek Komisji Opieki nad Zabytkami starałem się publikować artykuły z tematyki zabytkowej w "Biuletynie ZW PTTK" (dzisiejszy "Wędrownik"), którego Adam był wówczas naczelnym redaktorem. Nie muszę dodawać, że poziom merytoryczny pisma oceniano bardzo wysoko.

Pełniący przez kilka kadencji obowiązki wiceprezesa ZW PTTK, Adam Chyżewski był jednym z inicjatorów akcji przejęcia i odbudowy przez PTTK zrujnowanego dawnego Pałacu Eitingona w Łodzi. Obiekt ten odbudowywał już jako prezes ZW PTTK i wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. W trakcie odbudowy pałacu dał się poznać jako osoba bardzo konkretna i pragmatyczna, a przy tym życzliwa i serdeczna dla działaczy i pracowników Towarzystwa.

Działania Adama jako wiceprezesa ZG PTTK zaowocowały wybraniem Go na stanowisko prezesa ZG PTTK na XIII Walnym Zjeździe PTTK w Poznaniu. Trudna sytuacja finansowa Towarzystwa spowodowała, że była to jedna z najtrudniejszych kadencji Zarządu Głównego PTTK. Decydowała o przetrwaniu Towarzystwa. Jak w tym okresie poprowadzone było Towarzystwo pod przewodnictwem Adama Chyżewskiego, niech świadczy fakt, że uczestnicy XIV Walnego Zjazdu PTTK żegnali owacją na stojąco kolegę Adama, nie mogącego z przyczyn osobistych kandydować na następną kadencję.

Adam Chyżewski, aczkolwiek ze względów osobistych i służbowych ograniczył swą działalność w ZG PTTK, to nadal nie pozostaje obojętny na potrzeby Towarzystwa. Jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. Bierze czynny udział w organizacji i przygotowaniu programowym Kongresów Krajoznawstwa Polskiego. Jest konsultantem i zawsze chętnie udziela pomocy i rady różnym ogniwom PTTK. Jest człowiekiem, na którego można liczyć zawsze, we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych.

Andrzej Danowski


Jako prezez ZG PTTK stawiał na oddzaiły Towarzystwa
Fot. Cezary Wiklik "Gazeta Wrocławska"
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś