POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Wilk morski w PTTK

Budniak Leonard - lat 69, zam. w Gdyni, członek PTTK od 1970 r. pełniący liczne funkcje społeczne, m.in. w latach 1976-78, 1993-97 funkcję wiceprezesa, a w latach 1979-93 i od 1999 r. nadal jest prezesem Zarządu Oddziału Marynarki Wojennej w Gdyni, członkiem prezydium Zarządu Głównego PTTK w latach 1985-1993. Od ponad 30 lat jest znanym i cenionym działaczem turystycznym w Marynarce Wojennej RP i w całym kraju. Był inicjatorem wielu imprez turystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, do których należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Zlot Motorowy "Do Morza", Centralny Zlot Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego, Międzynarodowy Maraton Kajakowy na zatokach Puckiej i Gdańskiej, Międzynarodowy Zlot Turystyczny "Sopot 92". Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Złotym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", Złotą Odznaką "Zasłużony Pracownik Morza", Nagrodą Przewodniczącego GKKFiT, Złotą Honorową Odznaką PTTK i in.


Leonard Budniak

Turystyką zajmował się znacznie wcześniej, jeszcze zanim wstąpił do PTTK i na dobre związał się z Oddziałem PTTK w Marynarce Wojennej. Jako młody oficer, służąc na okrętach w Helu, organizował liczne wycieczki dla marynarzy i kadry zawodowej w góry oraz w najciekawsze zakątki naszego kraju.

Na początku lat siedemdziesiątych dowództwo Marynarki Wojennej powierzyło mu obowiązki kierowania turystyką w skali morskiego rodzaju sił zbrojnych. Aby sprostać oczekiwaniom środowiska turystycznego i przełożonych, mając duszę "społecznika", swoją pracę związał z istniejącą strukturą PTTK w Marynarce Wojennej.

Oddział PTTK Marynarki Wojennej już w tym czasie był wiodącym oddziałem w Wojsku Polskim - i tak zostało do dziś. Na tę pozycję w regionie nadmorskim i w wojsku zapracowało wielu działaczy, a wśród nich tacy jak: kmdr Ireneusz Adamski (założyciel i pierwszy prezes zarządu Oddziału PTTK w MW), kmdr Józef Zaworski, kmdr por. Stanisław Dzierżniak, kmdr Zbigniew Chmielewski i wielu innych, którzy mieli duży wpływ na rozwój turystyki w Marynarce Wojennej.

Epikurejska natura, stała gotowość i otwartość, a także bezprzykładne zaangażowanie Leonarda Budniaka szybko zjednały mu szacunek i uznanie w środowisku turystycznym i wojskowym.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to bardzo dobry okres dla rozwoju turystyki w naszym rodzaju sił zbrojnych. Powstało wiele kół i klubów turystyki kwalifikowanej w garnizonach na całym wybrzeżu. "W 38-letniej historii marynarskiego oddziału - wspomina L. Budniak - mieliśmy zawsze moralne i materialne wsparcie dowództwa Marynarki Wojennej RP, a także dowództw jednostek wojskowych i szefów wielu instytucji".

Ten życzliwy stosunek dowódców MW, atmosfera panująca wśród turystów, zaangażowanie i chęć służenia innym powodują, że działacze turystyczni ze środowiskiem Marynarki Wojennej i PTTK wiążą się niejednokrotnie na całe dorosłe życie.

W latach osiemdziesiątych, obok pracy w Oddziale PTTK MW był na XI i XII Walnym Zjeździe PTTK wybierany do składu prezydium Zarządu Głównego PTTK. Pełniąc te funkcje przenosił wiele inicjatyw na teren działania Marynarki Wojennej. Należał do grona głównych realizatorów imprez o zasięgu krajowym, np. trzech rejsów dla działaczy PTTK okrętem szkolnym po Bałtyku na trasie Gdynia-Szczecin-Gdynia, w których wzięło udział około 400 uczestników. Rejsy te pozwoliły na przybliżenie działaczom i krajoznawcom problematyki morskiej, w tym historii i tradycji polskiego oręża na morzu.

Swoją cegiełkę dokładał do każdego przedsięwzięcia inicjowanego przez naczelne instytucje PTTK lokalizowane na wybrzeżu.

Jest powszechnie szanowany za konsekwencję i skuteczność działania, za otwartość i życzliwość dla ludzi oraz ich problemów. Przejawia wiele umiejętności w pobudzaniu do działania, a także w samym działaniu. Wyrazem sympatii w środowisku turystycznym jest nadanie mu przydomka "Prezesa 1000-lecia".

Aktualnie przyszło nam żyć i pracować w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, które stawiają nowe zadania przed turystami w jednostkach Marynarki Wojennej RP i samym Oddziałem PTTK MW. Znając Leonarda Budniaka, który lubi takie wyzwania, wierzymy, że wraz z gronem oddanych działaczy z władz Oddziału PTTK MW, sprosta wymogom czasu i będzie długo jeszcze służył swojemu środowisku.

Zarząd Oddziału PTTK
Marynarki Wojennej RP

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś