POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Twórca R-1

Boroński Zbigniew - lat 67, zam. w Bydgoszczy, członek PTTK od 1952 r., pełniący liczne funkcje społeczne na różnych szczeblach organizacyjnych Towarzystwa, m.in.: członka komisji rewizyjnej i prezesa Klubu Turystów Kolarzy Zarządu Okręgu w Bydgoszczy, członka władz Okręgowej KTKol., członka i założyciela oddziału w Inowrocławiu, wiceprezesa, prezesa Wojewódzkiej KTKol., członka i wiceprezesa zarządu Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy", obecnie sekretarza. Od 1985 r. członek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, a od 1995 r. koordynator ds. turystycznych tras i szlaków rowerowych. W okresie swej działalności współpracując z Departamentem Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu opracował wizerunki i doprowadził do zaistnienia w prawie o ruchu drogowym specjalnych znaków drogowych do znakowania turystycznych szlaków rowerowych. Oznakował 675-kilometrowy odcinek Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-l oraz 420 km szlaków rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Współpracuje z zagranicznymi klubami kolarskimi (Niemcy, Czechy, Słowacja), przekazując swoje doświadczenie w znakowaniu i wytyczaniu szlaków i tras rowerowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji na temat turystyki kolarskiej, m. in.: Przewodnika Rowerowego - Polska, Studium przebiegu Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1 przez Polskę, materiałów krajoznawczych do kilku folderów i wydawnictw o tematyce rowerowej oraz materiałów pomocniczych do szkoleń przodowników i znakarzy. Organizator i współorganizator imprez turystyki kwalifikowanej, m.in.: ogólnopolskich spływów kajakowych, zlotów turystów kolarzy, międzynarodowych rajdów AIT, szkoleniowych zlotów przodowników turystyki kolarskiej, krajowych narad aktywu kolarskiego. Organizator i kierownik polskich grup turystów kolarzy, wyjeżdżających na imprezy międzynarodowe, m.in. do Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Danii i na Węgry. Ma uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej, znakarza szlaków turystycznych, przodownika turystyki motorowej, instruktora krajoznawstwa regionu. Odznaczony i wyróżniony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Srebrną odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" oraz honorową nagrodą "Przebiśnieg", Medalem 50-lecia PTTK i in.


Zbigniew Boroński

Urodzony 21 sierpnia 1934 r. w Tczewie. Od 1938 r. wraz z rodzicami: ojcem Feliksem i matką Władysławą zamieszkują w Bydgoszczy. Z zawodu elektroenergetyk i nauczyciel. Wychowanek 16 Bydgoskiej Drużyny Żeglarskiej ZHP. Pracę rozpoczął w 1950 r. w Zakładach Wytwórczych Sprzętu Teletechnicznego T-8 w Bydgoszczy.

Do PTTK wstąpił 17 maja 1952 r. Swą działalność społeczną rozpoczął w Kole Turystyki Kajakowej przy Oddziale Miejskim PTTK w Bydgoszczy. Uczestniczy w organizacji i obsłudze wielu spływów kajakowych, w tym wielosetosobowych Ogólnopolskich Spływów Kajakowych rzeką Brdą (1953 i 1954), rzeką Wisłą (Bydgoszcz-Gdańsk, 1954), rzeką Notecią i Wartą (1957) w ramach Ogólnopolskich Spływów do Granicy Pokoju.

Równolegle angażuje się w organizację turystyki kolarskiej w Bydgoszczy. Jest jednym z pierwszych - najstarszy stażem - i do tej pory bardzo aktywnym działaczem turystyki kolarskiej PTTK w obecnym województwie kujawsko-pomorskim, a od 1983 r. również w Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. W latach 1952-53 uczestniczy w organizacji Komisji Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Okręgu PTTK oraz Koła Terenowego nr 7 Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Miejskim PTTK w Bydgoszczy, które to w roku 1961 przekształciło się w Klub Turystyki Kolarskiej "Turkole".

Za swą bardzo aktywną działalność otrzymuje w 1958 r. nominację i tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej. W 1959 r. zawiera związek małżeński z Aleksandrą Motylewską, z którą od wielu lat wspólnie wędrują na rowerach. W 1960 r. wraz z żoną opuszcza Bydgoszcz i zamieszkuje w Inowrocławiu. Tu angażuje się w działalność Klubu Turystyki Motorowej "Piast" przy Oddziale PTTK w Inowrocławiu. Pracę zawodową podejmuje w Zakładach Przemysłu Wapienniczego Kujawy w Bielawach k/Barcina, gdzie na przestrzeni lat pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze. W latach 1967-72 oddelegowany jako nauczyciel przedmiotów zawodowych do Przyzakładowej Szkoły Zawodowej w Piechcinie.

W 1964 r. zakłada Koło Terenowe Turystów Kolarzy i reaktywuje Komisję Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Miejskim PTTK w Inowrocławiu. W 1968 r. zakłada Koło PTTK w Bielawach. Zarówno w obu kołach, jak i w zarządzie Oddziału PTTK w Inowrocławiu pełni z wyboru różne odpowiedzialne funkcje społeczne w kadrze kierowniczej Towarzystwa. W 1975 r. sytuacja rodzinna zmusza go do powrotu do Bydgoszczy, gdzie zamieszkuje do chwili obecnej. W Bydgoszczy podejmuje pracę w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych "Elektromontaż", skąd w 1982 roku odchodzi na emeryturę. Wracając do Bydgoszczy wstępuje do działającej w miejscu zamieszkania Sekcji Kolarskiej Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie POW. Wspólnie z istniejącym tu aktywem w dniu 11.11.1976 r. przekształca sekcję kolarską w Klub Turystyki Kolarskiej "Rama-76". Jest aktywnym działaczem tego klubu.

W istniejącej sytuacji rynkowej widzi potrzebę współpracy KTKol. ZG PTTK z Dyrekcją Zakładów Rowerowych "Romet" w Bydgoszczy. Z tej przyczyny w 1984 r. zostaje członkiem Klubu Turystyki Rowerowej "Wagant", a następnie z wyboru członkiem Zarządu Oddziału PTTK przy Zakładach Rowerowych "Romet". Z powodu swego zaangażowania oraz powstałych możliwości w 1985 r. inicjuje zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy między KTKol. ZG PTTK, a oddziałem PTTK i dyrekcją ZR "Romet". Zawarte w dniu 21.04.1986 r. porozumienie daje aktywowi i członkom PTTK w Polsce możliwość pozyskania (poza limitami centralnymi) rowerów i części, o które w tych czasach było bardzo trudno.

Po likwidacji zarządów wojewódzkich PTTK powołuje w 1991 r. Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej PTTK w Bydgoszczy, która swym zasięgiem obejmuje dawne województwa bydgoskie i pilskie. W tym też roku w związku z likwidacją Okręgowego Zarządu Gospodarki Turystycznej PTTK w Bydgoszczy, włącza się w organizację zupełnie nowego Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Nie ustając w działaniu w 1992 r. skupia wokół siebie turystów kolarzy rozproszonych w terenie po likwidacji wielu słabych oddziałów. Na bazie tego aktywu organizuje Klub Turystów Kolarzy przy Regionalnym Oddziale "Szlak Brdy", którego aktualnie jest prezesem.

Żarliwy propagator idei i celów statutowych Towarzystwa, Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej, przodownik turystyki motorowej, instruktor krajoznawstwa regionu, instruktor szkolenia kadr, wykładowca KTKol. ZG. W czasie swej bardzo aktywnej działalności społecznej w PTTK zorganizował niezliczoną ilość imprez turystyki kolarskiej, pieszej, kajakowej i motorowej, w tym dziesiątki ogólnopolskich imprez kolarskich. Główny organizator i komandor trzech Ogólnopolskich Zlotów Szkoleniowych Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK ("Ziemia Bydgoska" 1986 r.; Charzykowy 1993 r. włącznie z Naradą Aktywu Kolarskiego; Piła-Płotki czerwiec 2001 r.) oraz Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Kręgiel 1989 r. i III Ogólnopolskiego Zlotu "Szlakami Rodła" Krajna 1987 r. Organizowane przez Kolegę Zbyszka Borońskiego imprezy uzyskiwały wysoką ocenę uczestników i przełożonych. Jako członek Zarządu Oddziału PTTK przy Zakładach Rowerowych "Romet" angażuje się w organizację nieodpłatnych serwisów technicznych na Ogólnoświatowych Rajdach Turystów Kolarzy AIT w Rogoźniku i w Wiśle. Organizator wielu kursów na uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej PTTK. Wychowawca młodzieży i licznych, do tej pory czynnych, przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Od 1992 r. inicjator tworzenia znakowanych turystycznych szlaków rowerowych.

W 1995 r. opracował wizerunki znaków drogowych do oznakowania turystycznych tras i szlaków rowerowych, które w 1996 r. zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, a od 21 czerwca 2000 r. znajdują się w Kodeksie Drogowym, jako znaki drogowe obowiązujące przy znakowaniu turystycznych tras i szlaków rowerowych w Polsce. Opracował Regulamin znakarza szlaków rowerowych oraz program takiego szkolenia. Współautor i wykonawca dokumentacji oraz fizycznego oznakowania przez Polskę Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1 z Kostrzynia n/Odrą do Gronowa, długości 675 km. Koordynator KTKol. ZG PTTK do spraw szlaków rowerowych. Konsultant w zakresie oznakowania regionalnych szlaków rowerowych w Polsce. W latach 1996-2001 uczestniczył w oznakowaniu około 2000 km szlaków rowerowych w Polsce. Za swą bardzo aktywną działalność wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W chwilach wolnych pasjonuje się uprawami na działce w POD, gdzie od lat sprawuje społeczną funkcję prezesa ogrodu. Chwil tych jest mało, gdyż cały swój wolny czas poświęca PTTK i turystycznym szlakom rowerowym. Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem EuroVelo, realizującym koncepcję 12 dalekosiężnych transeuropejskich tras rowerowych, z których 5 przebiegać ma przez Polskę. Aktualnie gromadzi materiały i opracowuje koncepcję przebiegu przez Polskę tras: R-9 (Adriatyk-Bałtyk) i R-11 (Ateny-Kraków-Ogrodniki-Wilno-Nordkap).

Kolega Zbyszek Boroński swym zaangażowaniem w działalność społeczną w PTTK jest wzorem i przykładem dla wielu pokoleń turystów w całej Polsce.

Barbara Kubiak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś