POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Dwuipółkrotnie dookoła Polski


Bieniasz Leopold - lat 77, zam. w Nowym Sączu, członek PTTK od 1951 r., jest wybitnym działaczem Towarzystwa, pełniącym liczne funkcje społeczne w Oddziale "Beskid", m.in. członka i wiceprezesa ZO, członka komisji rewizyjnej, przewodniczącego KTG. Inicjator i kierownik ogólnopolskich rajdów o "Srebrną Ciupagę", "Święta Kwitnącej Jabłoni" oraz o "Złoty Kompas". Jest kierownikiem Referatu Weryfikacyjnego GOT, a także kierownikiem sekcji robót w górach. Po przejściu na emeryturę w 1983 roku do chwili obecnej pełni funkcje specjalisty ds. inwestycji i remontów w PTTK Oddział "Beskid", prowadząc wykonawstwo i nadzór przy adaptacji obiektów turystycznych, np. Ośrodka Yacht Club w Znamirowicach. Autor Historii Komisji Turystyki Górskiej za lata 1960-80, Historii prac znakarskich Oddziału PTTK "Beskid" oraz szlaków pieszych górskich za okres od 1907-2000. Przewodnik beskidzki. Jest przodownikiem GOT, przodownikiem GON, znakarzem szlaków letnich górskich. Odznaczony i wyróżniony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Odznaką "Zasłużony dla Rozwoju Sądecczyzny", Złotą Odznaką "Zasłużony dla Budownictwa", Złotą Odznaką "Za zasługi dla województwa nowosądeckiego", Medalem 50- lecia PTTK i in.


Leopold Bieniasz

Małomówny, ale zawsze gotowy do pracy na rzecz Towarzystwa, oddający każdą wolną chwilę sprawom górskim, szczególnie upodobał sobie roboty w górach. Emerytowany technik budowlany, którego pasją są góry, prace znakarskie i działalność w PTTK.

Do Towarzystwa wstąpił w roku zjednoczenia PTK z PTT, czyli w 1951 roku.

Młody 27-letni mężczyzna, który od urodzenia znał Beskid Sądecki, natychmiast stanął w szeregu najbardziej aktywnych działaczy. Spotkał wielkie autorytety - Władysława Krygowskiego, Feliksa Rapfa, Kazimierza Sosnowskiego - widział ich miłość do gór, porwała Go do działania ich pasja, zagospodarowanie gór stało się mu bardzo bliskie.

W tym okresie Oddział PTTK w Nowym Sączu zajmuje 3-cie miejsce w Polsce pod względem ilości znakowanych szlaków. Nic dziwnego, że bardzo szybko przyjął na siebie duże obowiązki społeczne - przewodnictwo Komisji Turystyki Górskiej wraz z referatem weryfikacyjnym GOT, a nader wszystko kierownictwo sekcji robót w górach.

Przejął po wielkim swoim poprzedniku Emilu Homeckim kartotekę szlaków górskich. Doskonale wiedział, że wyznaczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków to podstawowa od zarania Oddziału PTTK "Beskid" działalność. Pamiętał, że to Feliks Rapf w 1924 r. poddał pomysł nowego systemu znakowania. Do dzisiaj jest to stosowany sposób znakowania wszystkich szlaków turystycznych.

Jaką pracę wykonał od momentu kierowania sekcją robót w górach, niech świadczy tylko długość wyznakowanych szlaków. Odpowiada ona 2 i półkrotnemu obwodowi Polski. Pod Jego nadzorem umieszczono kilka tysięcy drogowskazów, wykonano kilkadziesiąt słupów, tzw. rogaczy, oraz map turystycznych. To wszystko służy turystom. Ile z nich przewędrowało tymi szlakami, nikt nie liczył, ale są to miliony.

Dziś pod stałą opieką Oddziału PTTK "Beskid", a tym samym kolegi Bieniasza, jest ok. 500 km szlaków nie tylko w Beskidzie Sądeckim, jego nadzór sięga Pienin.

Leopold Bieniasz okazał się tytanem pracy. Wyznaczył wraz z kolegami nowe odcinki szlaków turystycznych: Podegrodzie przez Olszanę do Łącka, a dalej na Just tzw. Szlak Kwitnącej Jabłoni, Łabowa - Łabowska Hala. Opracował wraz z Oktawianem Dudą mapę szlaków górskich należących do Oddziału "Beskid" oraz "Historię prac znakarskich za okres 1907-2000". Ta monumentalna praca dokumentująca działalność Towarzystwa na Sądecczyźnie stanowi nieocenioną skarbnicę wiedzy dla następnych pokoleń.

Kolega Leopold nie poprzestał na tym. To On był inicjatorem organizacji imprez turystycznych o ogólnopolskim zasięgu. Który turysta górski w Polsce nie słyszał o rajdzie o Srebrną Ciupagę, o Złoty Kompas, młodzieżowym im. Juliana Zubka Tatara?

Do osiągnięć kolegi Leopolda należy zaliczyć stworzenie w roku 1966 regularnego systemu szkolenia przodowników GOT oraz zorganizowanie ich w klub przodowników. Nadał mu nowe zadania: opiekę nad stacjami turystycznymi, pracę w referacie weryfikacyjnym GOT, gdzie ilość zweryfikowanych książeczek GOT różnych stopni mierzy się w tysiące.

Będąc budowlańcem przejął społecznie nadzór budowlany nad nowo powstającymi inwestycjami, szczególnie nad stanicą wodną w Znamirowicach nad Jeziorem Rożnowskim.

Dziś po 50 latach aktywnej społecznej pracy, kiedy zdrowie nie pozwala Mu przyjmować na siebie nowych obowiązków, może z satysfakcją popatrzyć na młodszych kolegów, którym przekazuje pałeczkę - oddaje cały inwentarz szlaków, drogowskazów, "rogaczy", map, imprez turystycznych, książeczek GOT i całej reszty, a oni to przejmują - mają tylko obawę, czy potrafią dorównać MISTRZOWI.

MISTRZU LEOPOLDZIE, dziękujemy, że mogliśmy terminować u Ciebie. Życzymy samej pomyślności.

Cecylia Serwin

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś