POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Wzór do naśladowania


Biedrzycka-Gozdek Zofia - lat 82, zam. w Olsztynie, członek PTK od 1935, PTTK od 1952 r. Jest pionierką ruchu turystycznego na Warmii i Mazurach. Założycielka i wieloletni prezes Zarządu Koła Przewodników, zasłużona w dziedzinie szkolenia wielu pokoleń przewodników. Wszechstronna działaczka w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki pieszej, ochrony przyrody. Przewodniczyła i uczestniczyła w pracy Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej PTTK w latach 1960-1979. Od 1958 członek okręgowej i wojewódzkiej Regionalnej Komisji Krajoznawczej. Przez kilka kadencji przewodnicząca kolegium instruktorów krajoznawstwa, była wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, a w latach 1992-94 wiceprezesem Komisji Rewizyjnej Oddziału Warmińsko-Mazurskiego. Opracowała cykl przewodników po najciekawszych trasach Warmii i Mazur. Odznaczona i wyróżniona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką "Zasłużonym dla Warmii i Mazur", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", "Zasłużony Działacz Kultury", Odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami" i in.


Zofia Biedrzycka - Gozdek

Zofia Biedrzycka-Gozdek swą pracą społeczną przez dziesięciolecia niezwykle przyczyniła się do rozwoju PTTK na Warmii i Mazurach. Jest jednym z ostatnich żyjących pionierów PTTK w naszym regionie. Jej aktywność i pomysłowość dały początek wielu kierunkom pracy PTTK. Swą postawą wciąż znacząco wpływa na kształt organizacji, a szczególną troską otacza stworzone przez siebie niemal 50 lat temu Koło Przewodników.

Zainteresowania turystyką i krajoznawstwem Zofia Biedrzycka wyniosła jeszcze z działalności w PTK w okresie międzywojennym. Niewątpliwie to doświadczenie zaowocowało w czasach pionierskiej działalności w PTTK na Warmii i Mazurach. To właśnie pani Zofia wystąpiła z inicjatywą powołania w Olsztynie pierwszego w regionie Koła Przewodników PTTK. Powstało ono w 1952 roku. Grupowało ludzi bezinteresownie oddanych Warmii i Mazurom, przybliżających tę nieznaną wówczas ziemię przybyszom z głębi kraju. Niewątpliwie Jej praca spowodowała, że wielu turystom z kraju i świata ziemia Warmii i Mazur stała się znajoma, a idea PTTK bliższa. Sama Zofia nie ukrywa, że działalność w kole przewodnickim i praca z turystami, to jeden ze sposobów na spełnione życie.

Ale nie tylko przewodnictwo przyniosło naszej Koleżance uznanie i szacunek. Istotnym nurtem Jej działalności w pionierskim okresie była praca w Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej. W trudnym i wymagającym dużej inicjatywy czasie opracowywania i wyznaczania pierwszych szlaków pieszych i organizowania pierwszych imprez turystycznych przewodniczyła wspomnianej komisji. O Jej ogromnym zaangażowaniu w pracę społeczną świadczy fakt, że już w 1960 roku działacze z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie wystąpili o nadanie jej Złotej Honorowej Odznaki PTTK. To odznaczenie pani Zofia ceni sobie szczególnie. Swe przywiązanie do regionu wyraża również poprzez działalność w Regionalnej Komisji Krajoznawczej, szczególnie promując odznakę "Warmia i Mazury Ziemia - Serdecznie Znajoma".

Wielu Jej młodszym koleżankom i kolegom pani Zofia jest znana jako wymagający wykładowca na kursach przewodnickich, ale i wymagający egzaminator, jako przewodnik szkolący wszystkich swych młodszych kolegów (bo przecież w naszym kole i regionie wszyscy jesteśmy młodsi od niej stażem).

Któż inny, jak nie Ona, niczym ostatni Mohikanin, może opowiadać o historii przewodnictwa na Warmii i Mazurach, dbać o godność i honor przewodnika, przypominać o zaszczycie noszenia znaczka przewodnickiego.

Przez wiele lat pełniła też funkcje w organach rewizyjnych naszej organizacji. Nieugięta postawa w trosce o prawidłową działalność struktur, o przedkładanie przez członków spraw PTTK nad swoje indywidualne działania przyniosła jej duży szacunek i zaufanie wśród działaczy.

Cenimy Ją za to, że w każdej sytuacji potrafi śmiało wyrazić własne zdanie, wykazując zawsze ogromną troskę o dobro PTTK. Wielu z nas dobrze pamięta, że w trudnych chwilach dla Jej macierzystego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, gdy niektórzy zastanawiali się, co im daje PTTK, czy warto dalej do tej organizacji należeć, przerwała takie rozważania. Przypomniała, że właśnie członkowie mają tyle, ile mogą z siebie dać, by tworzyć wspólne dobro, jakim jest PTTK i dopiero wówczas można mówić o czerpaniu z tego, co się razem stworzyło.

Zofia Biedrzycka-Gozdek jest osobą charyzmatyczną. Swą postawą wywiera niezaprzeczalny wpływ na działanie naszej organizacji, poświęcając pracy społecznej wiele czasu i energii, wciąż służąc swą radą i doświadczeniem młodszym pokoleniom działaczy. Cieszy się wielkim szacunkiem. Wielu przewodników PTTK w regionie widzi w Niej swego Mistrza. Jej wiedza i doświadczenie, osobiste zaangażowanie w sprawy PTTK, nieustanne podkreślanie wartości idei tworzących podstawy Towarzystwa są wzorem postępowania dla działaczy i członków naszej organizacji.

Marian Jurak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś