POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Dlaczego nie razem?


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w wielu dziedzinach utraciło swoją dotychczasową jakoby monopolistyczną pozycję. Nie mamy wyłączności na turystykę aktywną, stale zmniejszają się dotacje na zadania ogólnospołeczne i są one w większości skierowane na działania programowe, znakowanie szlaków czy szkolenia.

Stworzenie warunków dla działalności oddziałów (lokale, etaty itp.) stało się wyłącznie troską poszczególnych zarządów tych oddziałów. Muszą one zadbać o wypracowanie środków na swą działalność. Niewiele naszych oddziałów jest bogatych i posiada majątek trwały, który odpowiednio zarządzany sam może przysparzać środków finansowych na bieżącą działalność. Dlatego niezrozumiała jest postawa wielu oddziałów niedoceniania możliwości, jakie stwarza dla nich współpraca w zakresie sprzedaży produktu turystycznego PTTK. Razem można lepiej i taniej.

Jak nigdy przedtem, w kończącej się kadencji stworzono oddziałom wiele możliwości do wzajemnej współpracy w zakresie prezentacji i sprzedaży własnych produktów turystycznych. W czasie szkoleń dla kierowniczej kadry BORT były organizowane giełdy ofert turystycznych. ZG PTTK otwierał stoiska na targach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. W bieżącym roku z inicjatywy powołanego przez ZG PTTK Zespołu ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów została podpisana umowa o powołaniu Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktów Turystycznych PTTK oraz wydano katalog ofert jednostek PTTK, a obecnie w przygotowaniu jest jego druga edycja, na sezon jesień 2001 - zima 2002. Mogłoby się wydawać, że zrobiono wszystko i należy tylko oczekiwać na efekty podjętych działań. Jednak stałą troską części działaczy gospodarczych oddziałów oraz członków Zespołu ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów jest mały udział we wspomnianych działaniach naszych oddziałów. Według posiadanych informacji około 160 oddziałów posiada Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, z tego około 70 ma zezwolenie organizatora lub pośrednika turystycznego. Natomiast w stoisku PTTK na targach turystycznych swoją ofertę wystawia dwadzieścia kilka oddziałów, założycielami OSSPT jest 13 oddziałów, natomiast w pierwszym wydaniu katalogu "Z PTTK w kraju i za granicę" znalazła się oferta tylko 20 oddziałów. Porównując powyższe liczby nasuwa się wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź

1. Czy oddziały PTTK mają tylko tyle własnych ofert co w wydanym katalogu?
2. Czy zamieszczanie ofert w katalogu nie interesuje oddziałów PTTK?
3. Czy promocja na targach nie jest celowa, czy nie daje efektów?
4. Czy koszty uczestnictwa oddziałów w tych działaniach są dla nich za wysokie?
5. Czy organizacja wspólnej sieci sprzedaży produktów turystycznych jednostek PTTK jest nam potrzebna?
6. Czy może nie mamy żadnych trudności ze sprzedażą własnych produktów turystycznych?
7. A może jest bardzo dobrze i zupełnie niepotrzebnie ZG PTTK oraz Zespół ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów stara się na siłę integrować działania oddziałów w zakresie sprzedaży produktów turystycznych, a może im przeszkadza?

W przededniu XV Walnego Zjazdu PTTK zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania, aby w trakcie dyskusji na zjeździe wypracować wspólne kierunki działania również w tym zakresie na następną kadencję. Niech w tej dyskusji nie zabraknie również Twojego głosu.

Wojciech Koprowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś