PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Płatne urlopy na podnoszenie kwalifikacji


Pojęcie "podnoszenie kwalifikacji zawodowych" jest bardzo szerokie. Warto pamiętać, że pracownicy instytucji państwa i samorządów mogą korzystać na ten właśnie cel z płatnych urlopów. Dotyczy to, miedzy innymi, pracowników administracji państwowej i samorządowej, nauczycieli, policjantów i funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Tę sprawę regulują przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Zakres uprawnień pracownika jest uzależniony od form dokształcania oraz stosunku pracodawcy do tego kształcenia.

W sferze turystyki duże znaczenie mają kursy. Ukończenie kursu jest, między innymi, wymagane przy zdobywaniu uprawnień zawodowych przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Jeśli pracodawca jest zainteresowany zdobyciem przez pracownika takich kwalifikacji i podpisał z nim stosowną umowę, to powinien udzielić mu (jeśli kształcenie odbywa się w systemie kursów wieczorowych) do 6 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych (§ 10 ust. 2) oraz zwolniać z części dnia pracy (do 5 godzin tygodniowo) na punktualne przybycie i udział w zajęciach (§ 10 ust. 5). Jeśli kształcenie odbywa się w systemie kursów zaocznych, to urlop na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych może wynieść do 6 dni roboczych (§ 10 ust. 2), a urlop na udział w obowiązkowych konsultacjach do 2 dni roboczych w miesiącu (§ 10 ust. 3).

Jeśli pracodawca skieruje pracownika na seminarium (na przykład kończące się certyfikatem), to urlop szkoleniowy na przygotowanie się i przystapienie do egzaminów końcowych może wynosić do 6 dni roboczych (§ 10 ust. 2). Może także zwalniać z części dnia pracy, aby pracownik mógł punktualnie przybyć i wziąć udział w zajęciach. W tym ostatnim przypadku zwolnienie nie może przekraczać 5 godzin tygodniowo (§ 10 ust. 5).

Cytowanie rozporządzenie reguluje także sprawy urlopów studiów podyplomowych oraz stażów zawodowych i specjalizacyjnych.

Nalęzy jednak pamiętać o tym, że aby pracownik mógł skorzystać z omawianych uprawnień musi wczesniej zostać skierowany na podnoszenie kwalifikacji. Dokładna lektura cytowanego rozporzadzenia pozwoli zorientować się o innych bonusach przysługujących pracownikom, którzy zostali przez pracodawcę skierowani na takie kształcenie.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT