PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Interpretacja Izby Skarbowej


Jedno z biur podróży otrzymało na swoją prośbę, od właściwego Urzędu Skarbowego, informacje o zakresie stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nie zgadzając się z przedstawioną interpretacją, biuro to wystąpiło do właściwej terytorialnie Izby Skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że informacja udzielona przez Urząd Skarbowy nie była w pełni prawidłowa, dokonał więc jej zmiany i przedstawił obszerne wyjaśnienie, skierowane do podatnika, jak również do właściwego Urzędu Skarbowego. Publikujemy tę interpretację w całości, z drobnymi tylko modyfikacjami, w przekonaniu, że może być ona przydatna także innym podatnikom prowadzącym podobną działalność.

Oto tekst interpretacji Izby Skarbowej

Podatnik świadczy następujące usługi:

  1. organizatora i pośrednika turystycznego (PKWiU 63.3);
  2. przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca (własne lub dzierżawione), "zielone szkoły" oraz kolonie dla dzieci i młodzieży (PKWiU 55.2);
  3. gastronomiczne (stołówkowe) (PKWiU 55.3);
  4. pasażerskiego transportu lądowego pozostałe (autokarowe) (PKWiU 60.23).

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnik przedstawił następujące pytania:

1. Czy szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki jest obowiązkowa, czy też podatnik może z niej zrezygnować i opodatkować usługi turystyki na zasadach ogólnych?

Zdaniem podatnika stosowanie zasady opodatkowania podatkiem VAT - ogólnej czy szczególnej - w przypadku usług turystyki może być dowolne, gdyż stosownie do przepisu art. 119 ustawy VAT podatnik ma prawo zastosowania opodatkowania marży, a nie obowiązek jej stosowania;

2. Czy kolonie i obozy oraz "zielone szkoły" są opodatkowane stawką 7% na zasadach ogólnych a nie według procedury szczególnej - marżą - stawką podatku VAT w wysokości 22%?

Zdaniem podatnika jest prawidłowe stosowanie zasady ogólnej opodatkowania podatkiem VAT stawką 7%.

3. Czy ma prawo, świadcząc usługi kolonii i obozów oraz "zielonych szkół" oraz korzystając z obcych usług noclegowych i gastronomicznych, odliczyć od podatku należnego zawarty w nich podatek naliczony?

Zdaniem podatnika można odliczać podatek naliczony w zakupach tych usług.

Izba Skarbowa stwierdza, że w odniesieniu do powyższych pytań stanowiska podatnika są prawidłowe.

Do opisanego na wstępie zakresu usług podatnika mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego wynikające z art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Pierwszego maja 2004 r., w związku z wprowadzeniem do polskiego prawa podatkowego tzw. szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki, uległy zmianie zasady określania podstawy opodatkowania przy świadczeniu tych usług. Podstawa opodatkowania uległa znacznemu obniżeniu w porównaniu z zasadami wcześniej obowiązującymi, gdzie liczona była ona od całego obrotu.

Stosownie do treści przepisu art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowanie marży stosujemy w przypadku, gdy podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działa na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usług nabywa on towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, posiada dokumenty, z których wynika, iż nabył towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i na ich podstawie prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Stosownie do treści przepisu art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12,. art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponieważ usługi organizatorów turystycznych sklasyfikowane w PKWiU 63.3 nie zostały wymienione w załącznikach cło ustawy jako czynności zwolnione, bądź do których stosuje się stawkę obniżoną, opodatkowanie tych usług zarówno na zasadach ogólnych, jak i według szczególnej procedury - opodatkowane są zgodnie z przytoczonym przepisem według stawki podatku VAT w wysokości 22%.

Stosując szczególną procedurę rozliczania podatku VAT od usług turystycznych (opodatkowaniu podlega marża, czyli różnica pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty), podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Natomiast opodatkowując usługi turystyczne na zasadach ogólnych, podatnik może korzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Usługi, tj. kolonie, obozy lub usługi o podobnym charakterze z dniem 1 maja 2004 r. są opodatkowane 7% stawką VAT. Stawka ta wynika z póz. 140 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 1 i marca 2004 roku, w brzmieniu: PKWiU ex 55.2 Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (ex PKWiU 55.23.15). Natomiast usługi:

- świadczone przez obozowiska dla dzieci (PKWiU 55.23.11) w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje, o których mowa w pkt. 3 rozporządzenia (organizacje pożytku publicznego);

- obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkól i jednostek zgodnie z treścią przepisu paragrafu 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 145 z dn. 26.06. 2004, zm. rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) są zwolnione od podatku od towarów i usług.

W rozumieniu powołanych przepisów usługi organizacji kolonii, obozów lub usługi o podobnym charakterze:

- opodatkowane są według stawki podatku VAT w wysokości 7%, gdzie podstawą opodatkowania jest obrót - kwota należna z tytułu sprzedaży usługi, pomniejszona o kwotę należnego podatku (zasady ogólne) - z prawem do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, związany z zakupem towarów i usług, - mogą być zwolnione od podatku od towarów i usług - gdy są świadczone przez organizacje pożytku publicznego, szkoły lub inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty.

Reasumując, należy stwierdzić, że:

1. Szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki nie jest obowiązkowa. Podatnik może z niej zrezygnować i opodatkować usługi turystyki na zasadach ogólnych. Stawka podatku od towarów i usług przy usługach turystycznych wynosi 22%.

2. Kolonie i obozy oraz "zielone szkoły" są opodatkowane stawką 7% na zasadach ogólnych, a nie według procedury szczególnej - marżą - stawką podatku VAT w wysokości 22%. Podstawą opodatkowania jest obrót - kwota należna z tytułu sprzedaży usługi, pomniejszona o kwotę podatku należnego (zasady ogólne) - z prawem do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z zakupem towarów i usług. Usługi w zakresie kolonii, obozów oraz "zielonych szkół" mogą być zwolnione od podatku od towarów i usług - gdy są świadczone przez organizacje pożytku publicznego, szkoły lub inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty.

3. Podatnik świadcząc usługi kolonii i obozów oraz "zielonych szkół" oraz korzystając z obcych usług noclegowych i gastronomicznych, ma prawo odliczyć od podatku należnego zawarty w nich podatek naliczony.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT